Ktl-icon-tai-lieu

MỘT SỐ DẠNG TOÁN VỀ THIẾT LẬP PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN

Được đăng lên bởi Vũ Thị Oanh
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 596 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIỚI THIỆU: LÊ ĐỨC THUẬN. EMAIL: thuanducle@ymail.com.

MỘT SỐ DẠNG TOÁN VỀ THIẾT LẬP PHƯƠNG TRÌNH
ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN
A/ PHƯƠNG PHÁP GIẢI
DẠNG 1. Cách viết phương trình đường thẳng D đi qua A, vuông góc với d1 và cắt d 2
Cách 1.
Bước 1: Tham số hóa điểm B nằm trên d 2 theo t.

uuur uur
uuur
Bước 2: Tính vectơ AB và xét AB.ud1 = 0 ta tìm được t Þ B.
Bước 3: Đường thẳng D cần tìm chính là đường thẳng AB.
Cách 2.
Chúng ta cũng có thể làm theo các khác như sau:
Bước 1: Lập phương trình mặt phẳng ( P ) qua A và vuông góc với d1.
Bước 2: Tìm B là giao của của d 2 và ( P ) .
Bước 3: Đường thẳng D cần tìm chính là đường thẳng AB.
DẠNG 2. Cách viết phương trình đường thẳng D nằm trong ( P ) sao cho D cắt và vuông
góc với đường thẳng d cho trước
Cách 1.
Bước 1: Tìm giao điểm A của d và ( P ) .
uur
uur uur
Bước 2: Vì D nằm trong ( P ) và vuông góc với d nên uD = éë nP ; ud ùû .

uur
Bước 3: Đường thẳng D đi qua A và có VTCP là uD .
Cách 2.
Bước 1: Tìm giao điểm A của d và ( P ) .

Bước 2: Lập phương trình mặt phẳng ( Q ) qua A và vuông góc với d .
Bước 3: Đường thẳng D là giao tuyến của ( P ) và ( Q ) .
DẠNG 3. Cách viết phương trình đường thẳng D vuông góc với ( P ) và cắt d1 , d 2
Cách 1.
Bước 1: Tham số hóa điểm A trên d1 và B trên d 2 lần lượt theo t và s.

1

GIỚI THIỆU: LÊ ĐỨC THUẬN. EMAIL: thuanducle@ymail.com.

uur
uuur
Bước 2: Để AB vuông góc với ( P ) thì AB và nP cùng phương, từ đó tìm được t và s Þ tọa
độ A, B.
Bước 3: Đường thẳng D chính là đường thẳng AB.
Cách 2.
Bước 1: Lập ( Q ) chứa d1 và vuông góc với ( P ) .
Bước 2: Tìm B = d 2 Ç Q.
Bước 3: Đường thẳng D chính là đường thẳng B và vuông với ( P ) .
DẠNG 4. Cách viết phương trình đường thẳng D đi qua H , cắt d và song song với ( P )
Cách 1.
Bước 1: Tham số hóa đường thằng d và lấy A trên d .
uuur uur
uuur
Bước 2: Tính HA và sử dụng điều kiện HA ^ nP để tìm được tọa độ của A.
Bước 3: Viết phương trình đường thẳng HA.
Cách 2.
Bước 1: Viết phương trình mặt phẳng ( Q ) qua H và song song với ( P ) .
Bước 2: Tìm A là giao điểm của d và ( Q ) .
Bước 3: Viết phương trình đường thẳng HA.
DẠNG 5. Cách viết phương trình đường thẳng D qua M đồng thời vuông góc với cả d1 , d 2
uur uur
uur uur
Bước 1: Tìm ud1 ; ud2 và tính éëud1 ; ud2 ùû .

uur
uur uur
Bước 2: Vì D đồng thời vuông góc với cả d1 , d 2 nên uD = éëud1 ; ud 2 ùû .

uur
Bước 3: Lập phương trình đường thẳng D qua M và có VTCP uD .

DẠNG 6. Cách viết phương trình đường thẳng D nằm trong ( P ) đồng thời cắt cả d1 ; d 2
Bước 1: Tìm tọa độ các đ...
GII THIỆU: LÊ ĐỨC THUN. EMAIL: thuanducle@ymail.com.
1
MT S DNG TOÁN V THIT LẬP PHƯƠNG TRÌNH
ĐƯỜNG THNG TRONG KHÔNG GIAN
A/ PHƯƠNG PHÁP GIẢI
DNG 1. Cách viết phương trình đường thng
D
đi qua
,
A
vuông góc vi
1
d
và ct
2
d
Cách 1.
Bước 1: Tham số hóa điểm
nm trên
2
d
theo
.
t
Bước 2: Tính vectơ
AB
uuur
và xét
1
. 0
d
AB u
=
uuur uur
ta tìm được
.
t B
Þ
Bước 3: Đường thng
D
cn tìm chính là đường thng
.
AB
Cách 2.
Chúng ta cũng có thể làm theo các khác như sau:
Bước 1: Lập phương trình mt phng
(
)
P
qua
và vuông góc vi
1
.
d
Bước 2: Tìm
là giao ca ca
2
d
(
)
.
P
Bước 3: Đường thng
D
cn tìm chính là đường thng
.
AB
DNG 2. Cách viết phương trình đường thng
D
nm trong
(
)
P
sao cho
D
ct vuông
góc với đường thng
d
cho trước
Cách 1.
Bước 1: Tìm giao điểm
ca
d
(
)
.
P
Bước 2:
D
nm trong
(
)
P
và vuông góc vi
d
nên
; .
P d
u n u
D
é ù
=
ë û
uur uur uur
Bước 3: Đường thng
D
đi qua
và có VTCP là
.
u
uur
Cách 2.
Bước 1: Tìm giao điểm
ca
d
(
)
.
P
Bước 2: Lập phương trình mt phng
(
)
Q
qua
và vuông góc vi
.
d
Bước 3: Đường thng
D
là giao tuyến ca
(
)
P
(
)
.
Q
DNG 3. Cách viết phương trình đường thng
D
vuông góc vi
(
)
P
và ct
1 2
,
d d
Cách 1.
Bước 1: Tham số hóa điểm
trên
1
d
trên
2
d
lần lượt theo
t
.
s
MỘT SỐ DẠNG TOÁN VỀ THIẾT LẬP PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN - Trang 2
MỘT SỐ DẠNG TOÁN VỀ THIẾT LẬP PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN - Người đăng: Vũ Thị Oanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
MỘT SỐ DẠNG TOÁN VỀ THIẾT LẬP PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN 9 10 499