Ktl-icon-tai-lieu

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức xã IaHrú, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai

Được đăng lên bởi dunghuytrinh
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 1820 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Tiểu luận: Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức xã IaHrú

LỜI MỞ ĐẦU
1/ Lý do chọn đề tài:
Với đường lối đổi mới đúng đắn và sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt
Nam, đất nước ta đã chuyển từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang
nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường, định
hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý của Nhà nước. Cùng với công cuộc cải
cách kinh tế, công cuộc đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của hệ
thống chính trị cũng từng bước được triển khai. Hệ thống pháp luật ngày càng
phát triển và từng bước được hoàn chỉnh để điều chỉnh ngày một có hiệu quả
các quan hệ kinh tế - xã hội. Bộ máy Nhà nước dần dần được chấn chỉnh và
nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong điều hành và quản lý xã hội.
Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, nền hành chính Nhà nước cũng
bộ lộ nhiều khiếm khuyết, bất cập trước những yêu cầu mới của sự phát triển
kinh tế - xã hội, công tác quản lý hành chính Nhà nước của các cấp chính
quyền trong cả nước còn bị buông lỏng ở nhiều khâu, hiệu quả, hiệu lực quản
lý của chính quyền chưa cao, tập trung chủ yếu ở cấp chính quyền cơ sở,
trong đó chính quyền xã, phường, thị trấn là cấp có nhiều khó khăn phức tạp
khi thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đứng trước tình hình đó, Đảng ta đã
đề ra chủ trương cải cách nền hành chính Nhà nước và coi đó là trọng tâm của
việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Một trong những nội dung quan trọng của công cuộc cải cách hành
chính là xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức hành chính vừa có phẩm chất
đạo đức tốt, vừa có năng lực, trình độ chuyên môn cao, có kĩ năng quản lý,
vận hành bộ máy Nhà nước.
Đội ngũ cán bộ, công chức có vai trò vô cùng quan trọng, quyết định
chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp nói chung và chính
quyền cấp cơ sở nói riêng. Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương
Đảng khóa VIII đã khẳng định: "Cán bộ là nhân tố quyết định đến sự thành
bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước, của chế
độ". Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX (số 17-NQ/TW) về đổi mới và
Lớp TCLLCT-HC K4 huyện Chư Pưh

1

Người thực hiện: Lã Công Dụng

Tiểu luận: Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức xã IaHrú

nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn đã nhấn
mạnh: Các cơ sở xã, phường, thị trấn là nơi tuyệt đại bộ phận nhân dân cư trú,
sinh sống. Hệ thống chính trị ở cơ sở có vai trò rất quan trọng trong việc tổ chức
vận động nhân dân thực hiện đường...
Tiểu luận: Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức xã IaHrú
LỜI M ĐẦU
1/ do chọn đề i:
Với đưng lối đổi mi đúng đn ng tạo của Đảng Cng sản Việt
Nam, đất nước ta đã chuyển từ nền kinh tế tp trung quan lu bao cấp sang
nền kinh tế hàng a nhiều thành phần vận nh theo cơ chế th trường, định
ng xã hi ch nghĩa s quản của N nước. Cùng vi ng cuộc cải
ch kinh tế, công cuc đi mới tổ chức và phương thức hot đng ca hệ
thng chính tr cũng tng bước được triển khai. Hệ thống pháp lut ngày càng
phát triển tng bưc đưc hoàn chỉnh đ điều chỉnh ny một hiệu qu
c quan hệ kinh tế - xã hội. B máy N nước dần dần được chấn chỉnh
ng cao hiệu lực, hiệu quả trong điều hành quản xã hi.
Tuy nhiên, trong quá trình pt triển, nền nh chính N nước cũng
bộ lộ nhiều khiếm khuyết, bt cập trước những yêu cầu mới của s pt triển
kinh tế - xã hội, công tác qun lý nh cnh N nước của các cp chính
quyền trong c nước còn bị bng lng nhiều khâu, hiệu quả, hiệu lc quản
ca cnh quyền chưa cao, tp trung chủ yếu cp chính quyền s,
trong đó chính quyền xã, phường, thị trấn cp có nhiều khó khăn phức tạp
khi thực hiện các nhiệm v đưc giao. Đng trước tình hình đó, Đảng ta đã
đề ra chtơng cải ch nền hành chính Nhà nước và coi đó trọng m ca
việc xây dng hoàn thiện Nhà c Việt Nam hội chnghĩa.
Một trong những ni dung quan trọng của ng cuộc ci ch hành
chính là xây dựng đi ngũ n bộ, ng chức hành chính vừa phm cht
đạo đức tốt, vừa có năng lc, trình đ chun n cao, kĩ ng qun lý,
vậnnh b máy Nhà nưc.
Đội ngũ cán bộ, ng chức vai trò ng quan trọng, quyết định
cht ng, hiệu qu hot động của chính quyn các cấp nói chung chính
quyền cấp cơ s nói rng. Hội ngh lần thứ 3 Ban Chấp nh Trung ương
Đảng khóa VIII đã khng định: "Cán b nn tố quyết định đến sự tnh
bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh ca Đảng, của đt nước, của chế
độ". Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX (số 17-NQ/TW) về đổi mới
Lớp TCLLCT-HC K4 huyện Chư Pưh Người thực hiện: Lã Công Dụng
1
Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức xã IaHrú, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức xã IaHrú, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai - Người đăng: dunghuytrinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức xã IaHrú, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai 9 10 129