Ktl-icon-tai-lieu

Một số giải pháp nhằm khắc phục những sai lầm thường mắc trong khi học kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua cho học sinh lớp 8

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 571 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§Ò Tµi:

Mét sè gi¶i ph¸p nh»m kh¾c phôc nh÷ng sai lÇm thêng m¾c trong
khi häc kü thuËt nh¶y cao kiÓu bíc qua cña häc sinh líp 8"

A. PhÇn më ®Çu
Trong sù nghiÖp ®æi míi do §¶ng ta khëi xíng vµ l·nh ®¹o nh»m môc tiªu
d©n giµu, níc m¹nh, x· héi c«ng b»ng vµ v¨n minh. Th× yÕu tè con ngêi lu«n
lu«n chiÕm vi trÝ quan träng hµng ®Çu. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· chØ râ: “ Muèn
cã chñ nghÜa x· héi ph¶i cã con ngêi x· héi chñ nghÜa”. Trong h×nh mÉu vµ
phÈm chÊt con ngêi, søc khoÎ vµ thÓ chÊt chiÕm mét vÞ trÝ ®¸ng cÇn thiÕt ®Ó ®¸p
øng yªu cÇu x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc. Do ®ã thÓ dôc thÓ thao lµ mét bé phËn
cña nÒn gi¸o dôc x· héi chñ nghÜa, nã tæng hîp c¸c ph¬ng tiÖn, ph¬ng ph¸p
nh»m con ngêi ph¸t triÓn toµn diÖn, hµi hoµ, ®Æc biÖt ho¹t ®éng thÓ dôc thÓ thao
lµ mét trong nh÷ng h×nh thøc c¬ b¶n, chuÈn bÞ thÓ lùc phôc vô cho lao ®éng vµ
c¸c ho¹t ®éng kh¸c.
V× thÕ mçi quèc gia ®Òu chó träng ®Õn c«ng t¸c thÓ dôc thÓ thao vµ ®a nÒn
TDTT níc m×nh lªn ®Ønh cao nhÊt còng nh gi÷ v÷ng vµ ph¸t triÓn nh÷ng m«n
TDTT mang tÝnh b¶n s¾c d©n téc. Kinh nghiÖm cña c¸c níc ph¸t triÓn cho thÊy
r»ng : “ TruyÒn thèng d©n téc lµ mét trong nh÷ng ®éng lùc thóc ®Èy sù ph¸t
triÓn cña ®Êt níc.” TDTT lµ mét lÜnh vùc cña nÒn v¨n ho¸ v× vËy nã còng mang
tÝnh d©n téc ®Ëm nÐt, ë ViÖt Nam còng ®· tr¶i qua hµng ngh×n n¨m c¸c m«n thÓ
thao d©n téc nh : VËt, ®ua thuyÒn, ®¸nh ®u, vÉn tån t¹i vµ trë thµnh mét néi
dung hÊp dÉn trong c¸c dÞp lÔ héi d©n téc.
Trong c«ng t¸c ngo¹i giao TDTT cã chøc n¨ng lµ nhÞp cÇu nèi giao lu,
nèi t×nh h÷u nghÞ vµ th¾t chÆt t×nh ®oµn kÕt gi÷a c¸c d©n téc, c¸c quèc gia trªn
thÕ giíi. Th«ng qua thi ®Êu thÓ thao c¸c quèc gia trªn thÕ giíi cã sù trao ®æi tiÕp
thu tinh hoa cña nhau , qua ®ã t×m hiÓu häc tËp, gióp ®ì lÈn nhau ®a thÕ giíi vµo
cuéc sèng hoµ b×nh ®Çy t×nh h÷u nghÞ .
Ngµy nay ®Êt níc ta ®ang ®i trªn con ®êng c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i ho¸
víi khÈu hiÖu: “ KhoÎ ®Ó x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc”. HiÓu ®îc ý nghÜa t¸c
dông cña viÖc tËp luyÖn TDTT ®· ®em l¹i søc khoÎ cho con ngêi, hoµn thiÖn vÒ
thÓ chÊt cho nh©n d©n lao ®éng, cã thÓ nãi søc khoÎ con ngêi lµ mét yÕu tè hîp
thµnh quan träng cña lùc lîng s¶n xuÊt, cã søc khoÎ míi cã lao ®éng, cã lao
®éng míi cã sù s¸ng t¹o s¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt, ®Êt níc m¹nh cïng víi sù
lín m¹nh cña nhiÒu ngµnh trong c¶ níc TDTT ngµy nay ®îc ph¸t triÓn c¶ vÒ bÒ
réng lÉn chiÒu s©u .
§iÒn kinh lµ m«n thÓ thao c¬ b¶n nã chiÕm vÞ trÝ quan träng trong ch¬ng
tr×nh thi ®Êu cña c¸c ®¹i héi OlympÝc Quèc tÕ vµ trong ®êi sèng thÓ thao cña
nh©n lo¹i, ®iÒ...
§Ò Tµi: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m kh¾c phôc nh÷ng sai lÇm thêng m¾c trong
khi häc kü thuËt nh¶y cao kiÓu bíc qua cña häc sinh líp 8"
A. PhÇn më ®Çu
Trong sù nghiÖp ®æi míi do §¶ng ta khëi xíng vµ l·nh ®¹o nh»m môc tiªu
d©n giµu, níc m¹nh, x· héi c«ng b»ng vµ v¨n minh. Th× yÕu tè con ngêi lu«n
lu«n chiÕm vi trÝ quan träng hµng ®Çu. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· chØ râ: “ Muèn
cã chñ nghÜa x· héi ph¶i cã con ngêi x· héi chñ nghÜa”. Trong h×nh mÉu vµ
phÈm chÊt con ngêi, søc khoÎ vµ thÓ chÊt chiÕm mét vÞ trÝ ®¸ng cÇn thiÕt ®Ó ®¸p
øng yªu cÇu x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc. Do ®ã thÓ dôc thÓ thao lµ mét bé phËn
cña nÒn gi¸o dôc x· héi chñ nghÜa, nã tæng hîp c¸c ph¬ng tiÖn, ph¬ng ph¸p
nh»m con ngêi ph¸t triÓn toµn diÖn, hµi hoµ, ®Æc biÖt ho¹t ®éng thÓ dôc thÓ thao
lµ mét trong nh÷ng h×nh thøc c¬ b¶n, chuÈn bÞ thÓ lùc phôc vô cho lao ®éng vµ
c¸c ho¹t ®éng kh¸c.
V× thÕ mçi quèc gia ®Òu chó träng ®Õn c«ng t¸c thÓ dôc thÓ thao vµ ®a nÒn
TDTT níc nh lªn ®Ønh cao nhÊt còng nh gi÷ v÷ng ph¸t triÓn nh÷ng m«n
TDTT mang tÝnh b¶n s¾cn téc. Kinh nghiÖm cña c¸c níc ph¸t triÓn cho thÊy
r»ng : TruyÒn thèng d©n téc lµ mét trong nh÷ng ®éng lùc thóc ®Èy ph¸t
triÓn cña ®Êt níc.” TDTT lµ mét lÜnh vùc cña nÒn v¨n ho¸ vËy còng mang
tÝnh d©n téc ®Ëm nÐt, ë ViÖt Nam còng ®· tr¶i qua hµng ngh×n n¨m c¸c m«n thÓ
thao d©n téc nh : VËt, ®ua thuyÒn, ®¸nh ®u, vÉn tån t¹i trë thµnh mét néi
dung hÊp dÉn trong c¸c dÞp lÔ héi d©n téc.
Trong c«ng t¸c ngo¹i giao TDTT chøc n¨ng nhÞp cÇu nèi giao lu,
nèi t×nh h÷u nghÞ th¾t chÆt t×nh ®oµn kÕt gi÷a c¸c d©n téc, c¸c quèc gia trªn
thÕ giíi. Th«ng qua thi ®Êu thÓ thao c¸c quèc gia trªn thÕ giíi cã sù trao ®æi tiÕp
thu tinh hoa cña nhau , qua ®ã t×m hiÓu häc tËp, gióp ®ì lÈn nhau ®a thÕ giíi vµo
cuéc sèng hoµ b×nh ®Çy t×nh h÷u nghÞ .
Ngµy nay ®Êt níc ta ®ang ®i trªn con ®êng c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i ho¸
víi khÈu hiÖu: Kh ®Ó x©y dùng b¶o quèc”. HiÓu ®îc ý nghÜa t¸c
dông cña viÖc tËp luyÖn TDTT ®· ®emi søc khoÎ cho con ngêi, hoµn thiÖn
thÓ chÊt cho nh©n d©n lao ®éng, thÓ nãi søc khoÎ con ngêi mét yÕu hîp
thµnh quan träng cña lùc lîng n xuÊt, søc khoÎ míi lao ®éng, lao
®éng míi s¸ng t¹on xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt, ®Êt níc m¹nh cïng víi
lín nh cña nhiÒu ngµnh trong níc TDTT ngµy nay ®îc ph¸t triÓn
réng lÉn chiÒu s©u .
§iÒn kinh m«n thÓ thao n chiÕm vÞ trÝ quan träng trong ch¬ng
tr×nh thi ®Êu cña c¸c ®¹i héi OlympÝc Quèc trong ®êi sèng thÓ thao cña
nh©n lo¹i, ®iÒn kinh ®îc ph¸t triÓn cïng víi sù ra ®êi cñahéi loµi ngêi. Ngay
nh÷ng ngµy ®Çu tiªn xuÊt hiÖn héi loµi ngêi, c¸c bµi tËp ®iÒn kinh ®· ®îc
loµi ngêi dông thêi Hy L¹p. Song lÞch ph¸t triÓn cña ®îc ghi
nhËn trong cuéc thi ®Êu chÝnh thøc , cïng víi ph¸t triÓn cña héi loµi ngêi,
nh÷ng ho¹t ®éng trong lao ®éngn xuÊt t¹o ra nh÷ng n¨ng, x¶o, ®Ó
vÖ, ®Ó chiÕn ®Êu phßng chèng thiªn tai, dÇn dÇn h×nh thµnh c¸c trß ch¬i vËn
®éng, c¸c cuéc thi ®Êu thu hót mäi ngêi tham gia tËp luyÖn, chÝnh thÕ
mµ ®iÒn kinh ®îc coi mét trong nh÷ng néi dung chÝnh kh«ng thÓ thiÕu ®îc
trong c¸c thi ®Êu cña thÕ n i OlympÝc, gi¶i thÕ giíi ch©u lôc vµ quèc
gia. Néi dung ®iÒn kinh kh«ng chØ c¸c m«n thi ®Êu cã ý nghÜa tËp luyÖn,
do ®ã ®iÒn kinh mét trong nh÷ng m«n thÓ thao trÝ quan träng trong
thèng gi¸o dôc thÓ chÊt, ®ång thêi lµ m«n häc chñ yÕu ®èi víi häc sinh ë c¸c tr-
êng trung häc, cao ®¼ng, ®¹i häc..
Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn §øc Dòng - - 1 - Trêng THCS Hång Thñy
Một số giải pháp nhằm khắc phục những sai lầm thường mắc trong khi học kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua cho học sinh lớp 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số giải pháp nhằm khắc phục những sai lầm thường mắc trong khi học kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua cho học sinh lớp 8 - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Một số giải pháp nhằm khắc phục những sai lầm thường mắc trong khi học kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua cho học sinh lớp 8 9 10 135