Ktl-icon-tai-lieu

Một số giải pháp rèn kĩ năng viết đúng chính tả của HS lớp 5

Được đăng lên bởi Khánh Nguyễn
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 122 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHẦN MỞ ĐẦU
I. Bối cảnh của đề tài:
Đọc một văn bản viết, điều đầu tiên gây cho người đọc khó chịu nhất là
nét chữ xấu và viết sai chính tả. Vấn đề này không phải chỉ xảy ra ở học sinh
mà đôi lúc vẫn còn xảy ra ở người lớn( đặc biệt là giáo viên dạy tiểu học
chúng ta). Nói thế có nghĩa là vấn đề viết sai chính tả có thể xảy ra mọi lúc,
mọi nơi và ở mọi đối tượng!
Nhiều năm nay, tôi được phân công dạy lớp 5. Sau khi kiểm tra
chất lượng đầu năm, phát hiện ra các em đa số yếu về phần viết chính tả.
Không chỉ ở lớp tôi mà nó còn rải đều ở các lớp khác. Trước tình trạng
đó, tôi vô cùng lo lắng và bức xúc. Làm cách nào để giảm bớt lỗi chính
tả cho các em? Tìm hiểu, học hỏi ở rất nhiều đồng nghiệp với nhiều hình
thức khác nhau xoay quanh nội dung “Kinh nghiệm giảm thiểu lỗi chính
tả ở học sinh lớp Năm”. Sau nhiều năm tích lũy kinh nghiệm, tôi đã tìm
ra cho bản thân một số giải pháp riêng, vận dụng vào đặc thù học sinh
vùng biển Thừa Đức - một trong những đơn vị vùng sâu của Huyện Bình
Đại - với một đề tài không mới: “Một số giải pháp rèn kỹ năng viết
đúng chính tả của học sinh yếu lớp 5”.
II. Lý do chọn đề tài:
Rèn cho học sinh các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết là nhiệm vụ
chính của giáo viên trong giảng dạy môn Tiếng Việt (đặc biệt là ở
những lớp đầu cấp). Những kỹ năng này có mối quan hệ hữu cơ với
nhau. Học sinh viết sai chính tả nhiều thì tất nhiên các kỹ năng nghe,
đọc không ổn. Làm gì để giúp học sinh lớp Năm viết ít sai lỗi chính tả?
Vấn đề đặt ra cho những giáo viên giảng dạy lớp Năm như chúng tôi!
“Giúp học sinh lớp Năm khắc phục tình trạng viết sai chính tả” là
nội dung đề tài mà bản thân chọn và thực hiện trong năm học vừa qua
với mong muốn hạn chế đến mức tối đa việc học sinh viết sai chính tả
và học tốt các môn học khác ở lớp mình phụ trách.

III. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu:
Phạm vi nghiên cứu của đề tài là phân môn chính tả trong môn học
Tiếng Việt ở tiểu học.
Đối tượng nghiên cứu là học sinh học yếu môn Chính tả lớp 5 1
trường Tiểu học Thừa Đức.
IV. Mục đích nghiên cứu:
Tìm ra giải pháp hữu hiệu nhất nhằm giảm bớt tình trạng học sinh viết
sai chính tả ở lớp Năm. Giúp học sinh tự tin, học tốt hơn không chỉ ở phân
môn Chính tả mà còn ở cả những môn học khác.
V. Điểm mới trong kết quả nghiên cứu:
Rèn chính tả cho học sinh là một công việc mang tính lâu dài, có một
sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ các lớp học trước (lớp 2, 3, 4). Thời gian học ở lớp
cuối cấp không đủ dành cho việc rèn luyện lại những vấn đề mang tính cơ bản
và nguyên tắc. Vì ...


 !
"#$!%&'()!*+,$-&.%
!* /01$-&. 2345 !6789
/&:(;<& !%&'9$-& /
=!.>?@
;&*?+*78 2+A(B&9-&
 ?+65-&6C&%>+'(
D*,. 2+*!1-.6 2+6(E-2F-8
**G H!I$/(J!6!92 K'
6CLEF9M.-N5+2F
I6&$&O&7PD59 K'
.% 2+;Q(B&' R5*SF
-&%>+6+-T7U!4G%
G9EV&IW-#=G%X&Y5ZF
8W2!*2[P !"#$%
&'()%*+,-.
/012(
\]%6^C !5U
' X& 6  - 78 * E )5 34 5 ! .
# 2++:(;#^! >O&5 #=2
&(Y%%&'F6^C
*_(J!F9/+% 2+;'%& K'L
)4-&#678 2+;/*@
P`/+% 2+;H+UF-8%&'Q !
7!!!a5-V&O&
2>8I>&5%%&'
!>6*6. 2+F+U-6(
Một số giải pháp rèn kĩ năng viết đúng chính tả của HS lớp 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số giải pháp rèn kĩ năng viết đúng chính tả của HS lớp 5 - Người đăng: Khánh Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Một số giải pháp rèn kĩ năng viết đúng chính tả của HS lớp 5 9 10 915