Ktl-icon-tai-lieu

Một số hình thức dạy học tính cực

Được đăng lên bởi gdthvb2k6
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 623 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỘT SỐ HÌNH THỨC DẠY HỌC
TÍCH CỰC
"Dạy trẻ cái gì?" không quan trọng bằng "Dạy trẻ thế nào?"
Trẻ em "chóng nhớ, mau quên" nên việc cung cấp kiến thức cho trẻ không phải là vấn đề
quan trọng hàng đầu. Kĩ năng và thái độ của trẻ khi tiếp ứng với mỗi tình huống, câu
chuyện đưa ra mới là điều quan trọng hơn.
Trong khi đó, việc đổi mới hình thức và phương pháp dạy học đã có song vẫn chỉ là
"phong trào" và có lẽ chỉ nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng của những thay đổi đó trong
các hội giảng và hội thi các cấp.
Không
phải
chỉ
dạy
trẻ
hát
dạy
múa
là
xong
Bàn về đổi mới hình thức tổ chức, đổi mới phương pháp dạy học cho trẻ mầm non, không
ít quan điểm cho rằng "trẻ nhỏ biết gì mà dạy", "mấy đứa trẻ con dạy hát, dạy múa, kể
chuyện là xong" hay "mầm non đâu cần đổi mới phương pháp"...
Tuy nhiên, các nhà giáo dục đã nghiên cứu thực nghiệm và chứng minh: Trẻ lọt lòng mẹ
đã sớm hình thành con đường học tập.
Theo Benjamin S Bloom, trước 4 tuổi trẻ có năng lực học tập đạt 50%, 4 đến 8 tuổi phát
triển thêm 30% và 20% hoàn thành trong giai đoạn tiếp theo.
Trước 6 tuổi trẻ tích lũy được 33% vốn từ vựng tiếng mẹ đẻ, 6 đến 13 tuổi tích lũy thêm
42% và 25% khi tròn 18 tuổi.
Trong quá trình chăm sóc và giáo dục trẻ ở lứa tuổi mầm non, ngoài phương pháp giáo
dục truyền thống còn có nhiều phương pháp dạy học khác như phương Montessori,
phương pháp "Nhúng bàn tay vào bột", phương pháp dạy học tích cực...
Nhìn chung các phương pháp dạy học cho trẻ mầm non đều hướng vào đứa trẻ, phát huy
tính tích cực của trẻ trong các hoạt động và kết quả cuối cùng là đứa trẻ cần đạt mục tiêu
cuối độ tuổi và đồng thời chuẩn bị tốt tâm trí tốt nhất cho trẻ trong giai đoạn tiếp theo.
Vấn đề trong giáo dục mầm non là "Dạy trẻ cái gì?" không quan trọng bằng "Dạy trẻ như
thế nào?". Việc hình thành cho một đứa trẻ các năng lực tư duy cho dù các năng lực tư
duy đó không cho ra kết quả chính xác quan trọng hơn nhiều việc cố nhồi nhét những
kiến thức khoa học chính xác vào đầu đứa trẻ.
Thực
trạng
ở
Việt
Nam
Ở nước ta, cho đến ngày 25 tháng 7 năm 2009, chương trình giáo dục mầm non (GDMN)
mới chính thức được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo thông tư 17/2009/TT BGDĐT. Chương trình với 6 thành tố cấu thành, trong đó phương pháp tổ chức các hoạt động
cho trẻ mầm non là một trong 6 thành tố quan trọng.
Các trường mầm non hiện nay đang đẩy mạnh đổi mới phương pháp tổ chức các hoạt
động cho trẻ mầm non.

Cụm từ phương pháp dạy học tích cực luôn luôn được các nhà quản lý sử dụng khi tổ
chức các hội nghị tổng kết,...
MỘT SỐ HÌNH THỨC DẠY HỌC
TÍCH CỰC
"Dạy trẻ cái gì?" không quan trọng bằng "Dạy trẻ thế nào?"
Trẻ em "chóng nhớ, mau quên" nên việc cung cấp kiến thức cho trẻ không phải là vấn đề
quan trọng hàng đầu. năng thái độ của trẻ khi tiếp ứng với mỗi tình huống, câu
chuyện đưa ra mới là điều quan trọng hơn.
Trong khi đó, việc đổi mới hình thức phương pháp dạy học đã song vẫn chỉ
"phong trào" lẽ chỉ nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng của những thay đổi đó trong
các hội giảng và hội thi các cấp.
Không phải chỉ dạy tr hát dạy múa xong
Bàn về đổi mới hình thức tổ chức, đổi mới phương pháp dạy học cho trẻ mầm non, không
ít quan điểm cho rằng "trẻ nhỏ biết mà dạy", "mấy đứa trẻ con dạy hát, dạy múa, kể
chuyện là xong" hay "mầm non đâu cần đổi mới phương pháp"...
Tuy nhiên, các nhà giáo dục đã nghiên cứu thực nghiệm chứng minh: Trẻ lọt lòng m
đã sớm hình thành con đường học tập.
Theo Benjamin S Bloom, trước 4 tuổi trẻ năng lực học tập đạt 50%, 4 đến 8 tuổi phát
triển thêm 30% và 20% hoàn thành trong giai đoạn tiếp theo.
Trước 6 tuổi trẻ tích lũy được 33% vốn từ vựng tiếng mẹ đẻ, 6 đến 13 tuổi tích lũy thêm
42% và 25% khi tròn 18 tuổi.
Trong quá trình chăm sóc giáo dục trẻ lứa tuổi mầm non, ngoài phương pháp giáo
dục truyền thống còn nhiều phương pháp dạy học khác như phương Montessori,
phương pháp "Nhúng bàn tay vào bột", phương pháp dạy học tích cực...
Nhìn chung các phương pháp dạy học cho trẻ mầm non đều hướng vào đứa trẻ, phát huy
tính tích cực của trẻ trong các hoạt động và kết quả cuối cùng là đứa trẻ cần đạt mục tiêu
cuối độ tuổi và đồng thời chuẩn bị tốt tâm trí tốt nhất cho trẻ trong giai đoạn tiếp theo.
Vấn đề trong giáo dục mầm non là "Dạy trẻ cái gì?" không quan trọng bằng "Dạy trẻ như
thế nào?". Việc hình thành cho một đứa trẻ các năng lực duy cho các năng lực
duy đó không cho ra kết quả chính xác quan trọng hơn nhiều việc cố nhồi nhét những
kiến thức khoa học chính xác vào đầu đứa trẻ.
Thực trạng Việt Nam
Ở nước ta, cho đến ngày 25 tháng 7 năm 2009, chương trình giáo dục mầm non (GDMN)
mới chính thức được Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành theo thông 17/2009/TT BGD-
ĐT. Chương trình với 6 thành tố cấu thành, trong đó phương pháp tổ chức các hoạt động
cho trẻ mầm non là một trong 6 thành tố quan trọng.
Các trường mầm non hiện nay đang đẩy mạnh đổi mới phương pháp tổ chức các hoạt
động cho trẻ mầm non.
Một số hình thức dạy học tính cực - Trang 2
Một số hình thức dạy học tính cực - Người đăng: gdthvb2k6
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Một số hình thức dạy học tính cực 9 10 338