Ktl-icon-tai-lieu

MỘT SỐ KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ KHỬ TRÙNG BẰNG BỨC XẠ

Được đăng lên bởi tranthidam
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 345 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỘT SỐ KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ KHỬ TRÙNG BẰNG BỨC XẠ

Đặc trưng của kỹ thuật khử trùng bằng bức xạ
Khử trùng
Các sản phẩm, dù được sản xuất trong các điều kiện vệ sinh nghiêm ngặt
vẫn còn bị nhiễm các vi sinh vật (VSV), tuy với một số lượng ban đầu rất ít. Các
sản phẩm như vậy được coi là sản phẩm chưa vô trùng và mục đích của quá
trình khử trùng là loại bỏ hoặc bất hoạt các VSV này, làm cho các sản phẩm
chưa vô trùng trở thành sản phẩm vô trùng, đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Các phương pháp khử trùng
Có 3 phương pháp được sử dụng để khử trùng ở qui mô công nghiệp:
-

Nhiệt nóng ẩm áp lực (steam)

-

Khí Ethylene Oxide (EtO)

-

Bức xạ ion hoá: bức xạ gamma, electron beam và tia X

Mỗi phương pháp khử trùng kể trên có những ưu và nhược điểm, thích hợp
với từng loại sản phẩm cụ thể: nhiệt nóng ẩm có hiệu lực khử trùng tốt, nhưng
chỉ thích hợp khử trùng dung dịch, dễ làm hư hỏng dụng cụ bằng plastic, làm
chín gây bất hoạt các dược phẩm, chế phẩm sinh học và khi khử trùng phải tháo
bỏ bao gói. EtO có hiệu lực khử trùng cao, thấm qua được bao gói nhưng không
thâm nhập vào bên trong các sản pham cấu trúc đặc hoặc nhiều lớp. Ngoài ra
EtO là khí độc luôn lưu đọng trong sản phẩm.
Khử trùng bằng bức xạ
Khử trùng bức xạ là một quá trình vật lý nhằm bất hoạt các vi sinh vật
(VSV) trong sản phẩm nhờ các hiệu ứng ion hóa của các tia bức xạ. Quá trình
này được thực hiện bởi các thiết bị được thiết kế chuyên dụng phát ra các loại
bức xạ ion hoá: tia gamma của Co-60 hoặc Cs-137, chùm điện tử của máy gia
tốc điện tử và tia X của máy chiếu tia X.
So với các công nghệ khử trùng bằng nhiệt và hoá học, khử trùng bức xạ
được coi là một công nghệ sạch, hiệu quả và an toàn hơn vì khử trùng bức xạ
khắc phục được nhiều nhược điểm của các phương pháp khác như độ đâm
xuyên của tia bức xạ sâu cho phép xử lý được khối sản phẩm lớn, không phải
tháo bao gói và có thể dùng nhiều loại vật liệu khác nhau; tương tác của bức xạ
lên vật phẩm sinh nhiệt rất yếu nên không làm chín, làm hỏng sản phẩm. Ngoài

ra bức xạ không để lại các chất độc tồn dư và công nghệ xử lý bằng bức xạ khá
đơn giản, dễ vận hành và an toàn.
Bảng 1: So sánh một số phương pháp tiệt trùng dụng cụ y tế
Chỉ tiêu so sánh

Tia Gamma

EtO

Chùm tia điện tử

Thiết kế sản phẩm

Không hạn chế

Vật liệu

Hầu hết các loại Hầu hết các loại vật Một số ít
vật liệu
liệu
thích hợp

Bao gói sản phẩm

Không hạn chế

Các thông số quy
trình xử lý

Thời gian

Không có các hốc kín

Không hạn chế
không

Bao gói khí qua được Không hạn chế
ho...
MT S KIN THỨC CƠ BẢN V KH TRÙNG BNG BC X
Đặc trưng của k thut kh trùng bng bc x
Kh
trùng
Các sn phm, được sn xuất trong các điều kin v sinh nghiêm ngt
vn còn b nhim các vi sinh vt (VSV), tuy vi mt s lượng ban đu rt ít.c
sn phẩm như vậy được coi sn phẩm chưa trùng mục đích của q
trình kh trùng lo
i b
ho
c b
t ho
t các VSV y, làm cho các sn phm
chưa vô trùng trở thành sn phẩm vô trùng, đảm bảo an toàn cho người s dng.
Các phương pháp khử
trùng
Có 3 phương pháp đưc s dụng để kh trùng qui mô công nghip:
- Nhit nóng m áp lc (steam)
- Khí Ethylene Oxide (EtO)
- Bc x ion hoá: bc x gamma, electron beam và tia X
Mi phương pháp kh trùng k trên có những ưu nhược đim, thích hp
vi tng loi sn phm c th: nhit nóng m hiu lc kh trùng tốt, nhưng
ch thích hp kh trùng dung dch, d làm hư hỏng dng c bng plastic, làm
chín gây bt hoạt các dược phm, chế phm sinh hc và khi kh trùng phi tháo
b bao gói. EtO có hiu lc kh tng cao, thấm qua được baoi nhưng không
thâm nhp vào n trong các sn pham cu trúc đặc hoc nhiu lp. Ngoài ra
EtO là khí độc luôn lưu đng trong sn phm.
Kh
trùng b
ng b
c x
Kh trùng bc x mt quá trình vt nhm bt hot các vi sinh vt
(VSV) trong sn phm nh các hiu ng ion hóa ca các tia bc x. Quá trình
y được thc hin bi các thiết bđưc thiết kế chuyên dng phát ra các loi
bc x ion hoá: tia gamma ca Co-60 hoc Cs-137, chùm điện t ca máy gia
tốc điện t và tia X ca máy chiếu tia X.
So vi các công ngh kh trùng bng nhit hoá hc, kh trùng bc x
được coi mt ng ngh sch, hiu quan toàn hơn vì kh trùng bc x
khc phc được nhiều nhược điểm của các phương pháp khác như độ đâm
xuyên ca tia bc x sâu cho phép xđược khi sn phm ln, không phi
tháo bao gói và có th dùng nhiu loi vt liu khác nhau; tương tác ca bc x
lên vt phm sinh nhit rt yếu nên không làm chín, làm hng sn phm. Ngoài
MỘT SỐ KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ KHỬ TRÙNG BẰNG BỨC XẠ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MỘT SỐ KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ KHỬ TRÙNG BẰNG BỨC XẠ - Người đăng: tranthidam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
MỘT SỐ KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ KHỬ TRÙNG BẰNG BỨC XẠ 9 10 592