Ktl-icon-tai-lieu

MỘT SỐ KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN CON NGƯỜI Dành cho giáo viên dạy môn Giáo dục công dân, môn Pháp luật

Được đăng lên bởi Đinh Huỳnh Quế Dung
Số trang: 154 trang   |   Lượt xem: 3187 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Một số kiến thức PL về quyền con người - Tập 1. Quyền
dân sự và chính trị

Phần 2. Các quyền dân sự - chính trị trong pháp luật Việt Nam

BỘ TƯ PHÁP
VỤ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

MỘT SỐ KIẾN THỨC PHÁP LUẬT
VỀ QUYỀN CON NGƯỜI
Dành cho giáo viên dạy môn Giáo dục công dân,
môn Pháp luật
TẬP 1
QUYỀN DÂN SỰ VÀ CHÍNH TRỊ

303

304

Một số kiến thức PL về quyền con người - Tập 1. Quyền
dân sự và chính trị

Phần 2. Các quyền dân sự - chính trị trong pháp luật Việt Nam

TỔ CHỨC BIÊN SOẠN

LỜI GIỚI THIỆU

Nguyễn Duy Lãm
Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
Nguyễn Thị Tố Nga
Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
THAM GIA BIÊN SOẠN
Phòng Giáo dục pháp luật trong trường học - Vụ Phổ
biến, giáo dục pháp luật

Quyền con người là khát vọng và thành quả đấu tranh của
nhân loại, qua các giai đoạn phát triển, trở thành giá trị chung.
Chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam là
phấn đấu đảm bảo ngày càng tốt hơn các quyền con người cho
mọi người dân. Công cụ hiệu quả nhất cho việc bảo vệ quyền
con người chính là hệ thống pháp luật. Chỉ thông qua việc thể
chế hóa thành luật, quyền con người mới được bảo đảm và
bảo vệ tốt nhất.
Triển khai thực hiện Tiểu Đề án “Tuyên truyền, phổ
biến, giáo dục pháp luật trong nước về quyền con người”
thuộc Đề án tổng thể Thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW ngày
20/7/2010 của Ban Bí thư về công tác nhân quyền trong tình
hình mới và thực hiện các khuyến nghị được Hội đồng Nhân
quyền Liên hợp quốc thông qua theo cơ chế kiểm điểm định
kỳ (UPR) được ban hành theo Quyết định số 3821/QĐ-BTP
ngày 12 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, với
mục đích cung cấp một số kiến thức pháp luật cơ bản về
quyền con người cho giáo viên dạy môn Giáo dục công dân,
môn Pháp luật, nhằm hỗ trợ các giáo viên trong giảng dạy

303

304

Một số kiến thức PL về quyền con người - Tập 1. Quyền
dân sự và chính trị

Phần 2. Các quyền dân sự - chính trị trong pháp luật Việt Nam

nội dung này ở nhà trường, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật,
Bộ Tư pháp tổ chức biên soạn tài liệu Một số kiến thức
pháp luật về quyền con người dành cho giáo viên dạy môn
Giáo dục công dân, môn Pháp luật.
Tập 1 của tài liệu giới thiệu về Quyền dân sự và chính
trị, gồm 2 phần:

PHẦN 1

Phần 1. Khái quát chung về quyền con người.

KHÁI QUÁT CHUNG
VỀ QUYỀN CON NGƯỜI

Phần 2. Các quyền dân sự và chính trị trong pháp luật
Việt Nam (phần này gồm 4 chuyên đề về các nội dung: Quyền
sống và được bảo đảm an ninh cá nhân; Quyền bình đẳng
trước pháp luật và được pháp luật bảo vệ một cách bì...
Phn 2. Các quyn dân s - chính tr trong pháp lut Vit Nam Mt s kiến thc PL v quyn con ngưi - Tp 1. Quyn
dân s và chính tr
BỘ TƯ PHÁP
VỤ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
MỘT SỐ KIẾN THỨC PHÁP LUẬT
VỀ QUYỀN CON NGƯỜI
Dành cho giáo viên dạy môn Giáo dục công dân,
môn Pháp luật
TẬP 1
QUYỀN DÂN SỰ VÀ CHÍNH TRỊ
303 304
MỘT SỐ KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN CON NGƯỜI Dành cho giáo viên dạy môn Giáo dục công dân, môn Pháp luật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MỘT SỐ KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN CON NGƯỜI Dành cho giáo viên dạy môn Giáo dục công dân, môn Pháp luật - Người đăng: Đinh Huỳnh Quế Dung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
154 Vietnamese
MỘT SỐ KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN CON NGƯỜI Dành cho giáo viên dạy môn Giáo dục công dân, môn Pháp luật 9 10 479