Ktl-icon-tai-lieu

Một số kinh nghiệm giảng dạy giúp học viên hệ vừa làm vừa học tại trung tâm GDTX tỉnh nhớ vị trí cuả các loại Tính từ tiếng Anh

Được đăng lên bởi Trần Quang
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 441 lần   |   Lượt tải: 0 lần
A. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong ngữ pháp tiếng Anh, tính từ là một trong những từ loại cơ bản. Tính từ
tiếng Anh có các dạng thức nhƣ: dạng thƣờng (positive adjectives), dạng so sánh
hơn/ so sánh tƣơng đối (comparative adjectives) và so sánh nhất/ so sánh tuyệt đối
(superlative adjectives). Việc học tính từ tiếng Anh rất quan trọng đặc biệt là nhớ vị
trí tính từ trong cụm từ và trong câu bởi chúng đƣợc sử dụng trong các cuộc hội
thoại hàng ngày. Càng luyện tập chúng nhiều, ngƣời học càng tiến gần đến việc làm
chủ tiếng Anh, ngôn ngữ mà mình đang học.
Ở Trung tâm Giáo dục thƣờng xuyên Tỉnh, học viên ở trình độ rất khác nhau:
một số đã đƣợc học tiếng Anh ở trƣờng phổ thông, một số chƣa đƣợc học hoặc học
quá lâu không còn nhớ gì về tiếng Anh nữa. Nhƣng nhìn chung, trình độ của các học
viên không cao, khả năng tiếp thu môn ngoại ngữ còn chậm. Bên cạnh đó, theo lịch
học của mình, học viên phải học liên tục cả sáng và chiều, khối lƣợng kiến thức phải
nhớ quá nhiều, không có thời gian luyện tập. Điều đó có ảnh hƣởng ít nhiều đến kết
quả học của học viên và gây cho học viên không ít khó khăn trong việc học bộ môn
Tiếng Anh nói chung và việc học ngữ pháp về vị trí của tính từ trong cụm từ và
trong câu nói riêng. Với mong muốn đƣợc chia sẻ với các đồng nghiệp những kinh
nghiệm tích lũy đƣợc trong những năm gần đây tôi quyết định chọn đề tài: "Một số
kinh nghiệm giảng dạy giúp học viên hệ vừa làm vừa học tại trung tâm GDTX tỉnh
nhớ vị trí cuả các loại Tính từ tiếng Anh". Tôi mong các đồng nghiệp của mình sẽ
tìm đƣợc điều gì đó hữu ích khi đọc đề tài này.

1

B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I. Cơ sở lý luận
Xuất phát từ cơ sở lý luận của quá trình dạy học và phƣơng pháp dạy học tích
cực, cũng nhƣ ở các môn học khác, phƣơng pháp giảng dạy Tiếng Anh trong thời kỳ
đổi mới là phải lấy ngƣời học làm trung tâm, luôn phát huy tính sáng tạo, vai trò chủ
động học tập của học viên. Với phƣơng pháp này , giáo viên dạy những gì học viên
cần, học viên thiếu. Dựa theo năng lực của học viên, giáo viên sử dụng những
phƣơng pháp giảng dạy thích hợp phát huy tính tự học, tính sáng tạo của học viên
nhằm đƣa giờ giảng của mình có hiệu quả nhất. Giáo viên chỉ đóng vai trò là ngƣời
hƣớng dẫn, giúp các em tháo gỡ những vƣớng mắc và tìm ra những hƣớng đi cơ
bản, đúng đắn trong quá trình học.
II. Thực trạng
Học viên ở các lớp liên kết học tại Trung tâm Giáo dục thƣờng xuyên Tỉnh sử
dụng các giáo trình Tiếng Anh khác nhau tùy theo lựa chọn của trƣờng liên kết trong
chƣơng trình giảng dạy của trƣờng: các lớp của trƣ...
1
A. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong ngữ pháp tiếng Anh, tính từ một trong những từ loại bản. Tính từ
tiếng Anh các dạng thức nhƣ: dạng thƣờng (positive adjectives), dạng so sánh
hơn/ so sánh tƣơng đối (comparative adjectives) so sánh nhất/ so sánh tuyệt đối
(superlative adjectives). Việc học tính từ tiếng Anh rất quan trọng đặc biệt nh v
trí tính t trong cụm t trong u bởi chúng đƣợc sử dụng trong các cuộc hội
thoại hàng ngày. Càng luyện tập chúng nhiều, ngƣời học càng tiến gần đến việc làm
chủ tiếng Anh, ngôn ngữ mà mình đang học.
Trung tâm Giáo dục thƣờng xuyên Tỉnh, học viên trình độ rất khác nhau:
một số đã đƣợc học tiếng Anh trƣờng phổ thông, một số chƣa đƣợc học hoặc học
quá lâu không còn nhớ gì về tiếng Anh nữa. Nhƣng nhìn chung, trình độ của các học
viên không cao, khả năng tiếp thu môn ngoại ngữ còn chậm. Bên cạnh đó, theo lịch
học của mình, học viên phải học liên tục cả sáng và chiều, khối lƣợng kiến thức phải
nhớ quá nhiều, không có thời gian luyện tập. Điều đó ảnh hƣởng ít nhiều đến kết
quả học của học viên và gây cho học viên không ít khó khăn trong việc học bộ môn
Tiếng Anh nói chung việc học ngữ pháp về v trí của tính từ trong cm t
trong câu nói riêng. Với mong muốn đƣợc chia svới các đồng nghiệp những kinh
nghiệm tích lũy đƣợc trong những năm gần đây tôi quyết định chọn đtài: "Một số
kinh nghiệm giảng dạy giúp học viên h vừa làm vừa học tại trung tâm GDTX tỉnh
nh v trí cuả các loại Tính t tiếng Anh". Tôi mong các đồng nghiệp của mình sẽ
tìm đƣợc điều gì đó hữu ích khi đọc đề tài này.
Một số kinh nghiệm giảng dạy giúp học viên hệ vừa làm vừa học tại trung tâm GDTX tỉnh nhớ vị trí cuả các loại Tính từ tiếng Anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số kinh nghiệm giảng dạy giúp học viên hệ vừa làm vừa học tại trung tâm GDTX tỉnh nhớ vị trí cuả các loại Tính từ tiếng Anh - Người đăng: Trần Quang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Một số kinh nghiệm giảng dạy giúp học viên hệ vừa làm vừa học tại trung tâm GDTX tỉnh nhớ vị trí cuả các loại Tính từ tiếng Anh 9 10 747