Ktl-icon-tai-lieu

Một số kỹ thuật chứng minh BĐT

Được đăng lên bởi Nguyen Huu Quan
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 3780 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyên đề:

MỘT SỐ KỸ THUẬT CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC
Biên soạn: HUỲNH CHÍ HÀO

Kỹ thuật 1:

SỬ DỤNG BẤT ĐẲNG THỨC CÔ-SI.

Kết hợp thủ thuật :

Tách, ghép và phân nhóm

Bài 1:
Cho a, b,c là ba số dương thỏa mãn điều kiện a + b + c = 3
Chứng minh rằng:
a3
b3
c3
3
+
+
≥
(a + b)(a + c) (b + c)(b + a ) (c + a )(c + b) 4

(1)

Hướng dẫn:
+ Dự đoán dấu "=" xảy ra.
+ Sử dụng giả thiết biến đổi bđt về bđt đồng bậc.
+ Sử dụng kỹ thuật tách ghép và phân nhóm.
Bổ sung thêm một số số hạng để sau khi sử dụng bđt Cô-si ta khử được mẫu số của biểu thức phân thức.
Bài giải:
Sử dụng giả thiết a + b + c = 3 để đưa bđt về bđt đồng bậc 1 ở hai vế
(a + b + c)
a3
b3
c3
(1) ⇔
+
+
≥
4
(a + b)(a + c) (b + c)(b + a ) (c + a )(c + b)
Áp dụng bất đẳng thức Cô-si ta có:
⎛
⎞⎟ ⎛ a + b ⎞ ⎛ a + c ⎞ 3a
a3
a+b a+c
a3
⎟⎟ ⎜
⎟=
⎟⎜
+
+
≥ 3 3 ⎜⎜⎜
⎜⎝(a + b)(a + c)⎠⎟⎟⎜⎜⎝ 8 ⎠⎟ ⎜⎝ 8 ⎠⎟
8
8
4
(a + b ) ( a + c )
Chứng minh tương tự ta cũng được:

⎛
⎞⎟ ⎛ b + c ⎞⎛ b + a ⎞ 3b
b3
b+c b+a
b3
⎟⎟⎜⎜
+
+
≥ 3 3 ⎜⎜⎜
⎟⎟⎟ ⎜⎜
⎟⎟ =
8
8
8 ⎠⎟
4
(b + c)(b + a )
⎝⎜(b + c)(b + a )⎠⎟ ⎜⎝ 8 ⎠⎝
⎛
⎞⎟ ⎛ c + a ⎞ ⎛ c + b ⎞ 3c
c3
c+a c+b
c3
⎟⎟ =
⎟⎟ ⎜⎜
⎟⎜
+
+
≥ 3 3 ⎜⎜⎜
⎜⎝(c + a )(c + b)⎠⎟⎟ ⎜⎝ 8 ⎠⎝
( c + a ) (c + b)
8
8
8 ⎠⎟
4
Cộng vế với vế các bđt trên và biến đổi ta được bđt:
a3
b3
c3
a+b+c
3
+
+
≥
= (đpcm)
4
4
(a + b)(a + c) (b + c)(b + a ) (c + a )(c + b)
Đẳng thức xảy ra ⇔ a = b = c = 1

.c
o

ie
t

m

a

t

h

s

Bài 2:
Cho a, b,c là ba số dương thỏa mãn điều kiện ab + bc + ca = abc
Chứng minh rằng:
a2
b2
c2
a+b+c
+
+
≥
a + bc b + ca c + ab
4
Bài 3:
Cho a, b,c là ba số dương thỏa mãn điều kiện abc = 1
Chứng minh rằng:
a2
b2
c2
3
+
+
≥
b+c c+a a+b 2
Bài toán có liên quan:
Cho a, b,c là ba số dương thỏa mãn điều kiện abc = 1
Chứng minh rằng:
1
1
1
3
+ 3
+ 3
≥
3
a ( b + c ) b ( c + a ) c (a + b ) 2
Bài 4:
Cho a, b,c là ba số dương thỏa mãn điều kiện a + b + c = 1
Chứng minh rằng:
a3
b3
c3
1
+
+
≥
2
2
(c + a )
(a + b) 4
(b + c)

m

Bài tập tương tự:
Bài 1:
Cho a, b,c là ba số dương thỏa mãn điều kiện abc = 1
Chứng minh rằng:
a3
b3
c3
3
+
+
≥
(1 + b)(1 + c) (1 + c)(1 + a ) (1 + a )(1 + b) 4

w
.v

Bài 2:

Cho a, b,c là ba số dương thỏa mãn điều kiện a + b + c = 3
Chứng minh rằng:
a3
b3
c3
+
+
≥ 1 (1)
b (2c + a ) c (2a + b) a (2b + c)

w

w

Hướng dẫn:
+ Dự đoán dấu "=" xảy ra.
+ Sử dụng giả thiết biến đổi bđt về bđt đồng bậc.
+ Sử dụng kỹ thuật tách ghép và phân nhóm.
Bổ sung thêm một số số hạng để sau khi sử dụng bđt Cô-si ta khử được mẫu số của biểu thức phân thức.
Bài giải:
Sử dụng giả thiết a + b + c = 3 để đưa bđt về bđt đồn...
Chuyên đề: MT S K THUT CHNG MINH BT ĐẲNG THC
Biên son: HUNH CHÍ HÀO
K thut 1: S DNG BT ĐẲNG THC CÔ-SI.
Kết hp th thut : Tách, ghép và phân nhóm
Bài 1:
Cho a, b,c là ba s dương tha mãn điu kin
abc3++=
Chng minh rng:
()
()
()()
()
()
333
abc3
(1)
abac bcba cacb 4
++
++ ++ ++
Hướng dn:
+ D đoán du "=" xy ra.
+ S dng gi thiết biến đổi bđt v bđt đồng bc.
+ S dng k thut tách ghép và phân nhóm.
B sung thêm mt s s hng để sau khi s dng bđt Cô-si ta kh được mu s ca biu thc phân thc.
Bài gii
:
S dng gi thiết
abc3++=
để đưa bđt v bđt đồng bc 1 hai vế
()
()
()()
()
()
()
333
abc
abc
(1)
abac bcba cacb 4
++
⇔++
++ ++ ++
Áp dng bt đẳng thc Cô-si ta có:
()
()
()
()
33
3
aaabac3a
3
abac abac 8 88
a
4
bac
8
⎛⎞
⎛⎞
++
⎛⎞
++ =
⎟⎜
⎝⎠
⎝⎠
++ ++
++
⎝⎠
Chng minh tương t ta cũng được:
()() ()()
()
()
()
()
33
3
33
3
bbcba bbcba3b
3
bcba 8 8 bcba 8 8 4
ccacb ccacb3c
3
cacb 8 8 cacb 8 8 4
⎛⎞
⎛⎞
++ ++
⎟⎟
⎜⎜
++ =
⎟⎟
⎜⎜
⎟⎟
⎜⎜
⎝⎠
++ ++
⎝⎠
⎛⎞
⎛⎞
++ ++
⎛⎞
++ =
⎝⎠
⎝⎠
++ ++
⎝⎠
Cng vế vi vế các bđt trên và biến đổi ta được bđt:
()
()
()()
()
()
333
abcabc3
abac bcba cacb 4 4
++
++=
++ ++ ++
(đpcm)
Đẳng thc xy ra
abc1⇔===
Một số kỹ thuật chứng minh BĐT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số kỹ thuật chứng minh BĐT - Người đăng: Nguyen Huu Quan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Một số kỹ thuật chứng minh BĐT 9 10 212