Ktl-icon-tai-lieu

Một số phép bién đổi độc đáo giải phương trình

Được đăng lên bởi Thưư Thưư
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 150 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phương trình và hệ phương trình
A.Vấn đề lý thuyết
I/Các phép biến đổi
-Cộng trừ nhân chia lỹ thừa
-Liên hợp
a- b=

a -b
a+ b

3

a-3b=

a-b
3

a 2 + 3 ab + 3 b 2

-Hằng đẳng thức
a 3 + b3 + c 3 = (a + b + c)(a 2 + b 2 + c 2 - ab - bc - ca ) + 3abc
(a + b + c)3 = a 3 + b3 + c3 + 3(a + b)(b + c)(c + a )
( x + a )( x + b) = x 2 + (a + b) x + ab
II/Dạng chuẩn
-Phương trình bậc 2: ax 2 + bx + c = 0
-b ± D
PP: Tính D = b 2 - 4ac và sẽ có x =
2a
2
2
2
VD: x + x - 2 y - 3 xy + 2 y = 0 Û x + (1 - 3 y ) x + 2 y 2 - 2 y = 0 . Thấy (1 - 3 y )2 - 4(2 y 2 - 2 y ) = ( y + 1)2
Từ đây ta có x = 2 y h x = y - 1
-Phương trình đẳng cấp ax 2 + bxy + cy 2 = 0
PP: Chia cho y 2 sẽ quay về bậc 2 với t = x / y
VD: x + 2 y = x 2 + 2 xy . Hãy nhìn mà xem, VT và VP đều thuần bậc 1 => Bình phương có đẳng cấp bậc 2
-Hệ phương trình kiểu đối xứng II
PP: Trừ 2 phương trình cho nhau sẽ có nhân tử (x-y)
ìï 2 x 2 + 3 y 2 = 5 x - 2 y + 7
VD. í 2
. Lấy (2)=(1)*2 sẽ được nhân tử (x-y)
2
ïî 4 x + 6 y = x + 5 y + 14
-Hệ đối xứng loại I
PP: Đặt S=x+y và P=xy ta sẽ quy bài toán về ẩn SP
ì xy ( x + y ) = 30
ì SP = 30
VD: í 3
Ûí 3
3
î x + y = 35
î S - 3SP = 35
-Phương trình đối xứng
PP: Chứng minh x=y bằng đánh giá hoặc phân tích đa thức ra nhân tử
VD: a 3 + a = b3 + b Û (a - b)(a 2 - ab + b 2 + 1) = 0 Û a = b
é a = b(tm)
ê
3
3
a + a = b + b Û ê a > b Þ a 3 + a > b3 + b ( L )
3
3
ê
ë a < b Þ a + a < b + b( L )
III/Phương pháp chung
-Sử dụng các biến đổi
-Sử dụng ẩn phụ
è Đưa về các dạng chuẩn hoặc phương trình tích, hệ dễ giải.
-Sử dụng BĐT.
èTa đi chứng minhVT ³ a ³ VP hoặc x = m là nghiệm duy nhất
IV/Khai thác và áp dụng các phương pháp trong giải toán
1. Biến đổi trong giải toán
a/ Bài toán đã biết nghiệm.(pp: Đưa về phương trình tích)
1

VD1. x( x 2 - 6 x + 12) + x + 2 £ 10
Dùng fx ta có x=2. Và để tạo ra nhân tử x-2 ta làm như sau
1
æ
ö
x( x 2 - 6 x + 12) + x + 2 £ 10 Û ( x3 - 6 x 2 + 12 x - 8) + ( x + 2 - 2) £ 0 Û ( x - 2) ç ( x - 2) 2 +
÷£0
x+2+2ø
è
VD2. 7 x 2 + 48 x + 7 7 x + 3 - 21 = 0
Bấm máy đi cho x=0,1428571429. Đừng bao giờ nghĩ đây là nghiệm vô tỷ mà hãy bấm vào máy
0,142857142857142857 sẽ được con 1/7. Xong rồi còn gì
7
æ
ö
PT Û x 2 + 48 x - 7 + 7 7 x + 3 - 2 = 0 Û (7 x - 1) ç x + 7 +
÷=0
7x + 3 + 2 ø
è

(

)

VD3. x 2 + x - 1 = ( x + 2) x 2 - 2 x + 2
Tiếp tục bấm bạn sẽ có nghiệm x1=3,828427125 haizz. Đây thì quả thật là nghiệm vô tỷ rồi nhưng đừng vội bỏ
cuộc, ở bước shift + stove lúc nãy bạn bấm số mấy ? nếu bấm số dương rồi thì giờ bấm số âm ta sẽ có nghiệm
nữa x2=-1,828427125. ...
1
Phương trình và h phương trình
A.Vn đề lý thuyết
I/Các phép biến đổi
-Cng tr nhân chia l tha
-Liên hp
ab
ab
ab
-
-=
+
33
33
22
3
ab
ab
aabb
-
-=
++
-Hng đẳng thc
333222
()()3
abcabcabcabbccaabc++=++++---+
3333
()3()()()abcabcabbcca++=++++++
2
()()()
x
axbxabxab++=+++
II/Dng chun
-Phương trình bc 2:
2
0axbxc++=
PP:
Tính
2
4bacD=-
và s có
2
b
x
a
-±D
=
VD:
2222
2320(13)220xxyxyyxyxyy+--+=Û+-+-=
. Thy
222
(13)4(22)(1)yyyy---=+
T đây ta có 2 h 1
x
yxy==-
-Phương trình đẳng cp
22
0axbxycy++=
PP:
Chia cho
2
y
s quay v bc 2 vi /txy=
VD:
2
22
x
yxxy+=+. Hãy nhìn mà xem, VT VP đều thun bc 1 => Bình phương có đẳng cp bc 2
-H phương trình kiu đối xng II
PP: Tr 2 phương trình cho nhau s có nhân t (x-y)
VD.
22
22
23527
46514
xyxy
xyxy
ì
+=-+
ï
í
+=++
ï
î
. Ly (2)=(1)*2 s được nhân t (x-y)
-H đối xng loi I
PP:
Đặt S=x+y và P=xy ta s quy bài toán v n SP
VD:
333
()3030
35335
xyxySP
xySSP
+==
ìì
Û
íí
+=-=
îî
-Phương trình đối xng
PP:
Chng minh x=y bng đánh ghoc phân tích đa thc ra nhân t
VD:
3322
()(1)0aabbabaabbab+=+Û--++=Û=
3333
33
()
()
()
abtm
aabbabaabbL
abaabbL
=
é
ê
+=+Û>Þ+>+
ê
ê
<Þ+<+
ë
III/Phương pháp chung
-S dngc biến đổi
-S dng n ph è Đưa v các dng chun hoc phương tnh tích, h d gii.
-S dng BĐT. èTa đi chng minhVTaVP³³ hoc
xm
= là nghim duy nht
IV/Khai thác và áp dng các phương pháp trong gii toán
1. Biến đổi trong gii toán
a/ Bài toán đã biết nghim.(pp: Đưa v phương trình tích)
Một số phép bién đổi độc đáo giải phương trình - Trang 2
Một số phép bién đổi độc đáo giải phương trình - Người đăng: Thưư Thưư
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Một số phép bién đổi độc đáo giải phương trình 9 10 805