Ktl-icon-tai-lieu

MỘT SỐ PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 223 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHẦN III
MỘT SỐ PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

QUY TRÌNH ĐÀO TẠO
(Học phần/ Môn học)
1. Tên học phần
: PHƯƠNG TÂY THỜI CẬN ĐẠI
2. Mã số
:
3. Thời lượng : 3 (40,5)
4. Mục tiêu :
* Về kiến thức
Nắm vững các kiến thức cơ bản để đạt những yêu cầu học tập ở CĐSP và biết vận dụng
vào dạy học ở THCS.

- Các cuộc cách mạng tư sản và sự xác lập chủ nghĩa tư bản trên phạm vi thế giới.
- Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản và chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa (tiêu
biểu là các nước Anh, Pháp, Đức, Mỹ).
- Phong trào công nhân và chủ nghĩa Mác.
* Về tư tưởng
- Hiểu rõ bản chất của các cuộc cách mạng tư sản và chế độ tư bản chủ nghĩa để nhận
thức đúng về con đường giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước mà Đảng ta đã lựa
chọn, lãnh đạo nhân dân kiên trì thực hiện.
- Khẳng định tính quy luật cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản dưới ngọn cờ của chủ nghĩa
Mác-Lênin ngày nay.
* Về kỹ năng
- Tiếp thu, sưu tầm, xử lý các nguồn tư liệu cần thiết cho việc học tập nghiên cứu.
- Phân tích, khái quát, rút kết luận và vận dụng kiến thức đang học vào học tập, cuộc sống
và chuẩn bị để giảng dạy.
- Rèn luyện kỹ năng thực hành bộ môn.
- Vận dụng kiến thức đang học vào dạy Lịch sử ở THCS (đối chiếu, liên hệ với SGK
THCS)
5. Chương trình chi tiết
Chương I
CÁC CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN TỪ GIỮA THẾ KỶ XVI
ĐẾN CUỐI THẾ KỶ XVIII
(15 tiết)
1. Những biến đổi trong kinh tế- xã hội Tây Au thế kỷ XVI- XVII.
1.1. Sự phát triển của sản xuất, sự xuất hiện các trung tâm sản xuất, thương mại.
1.2. Sự hình thành các giai cấp mới.
1.3. Mâu thuẫn xã hội dẫn tới cách mạng tư sản.
2. Cách mạng Nêdeclan (1566-1579)
2.1. Nêdeclan trước cách mạng.
2.2. Diễn biến, ý nghĩa của cách mạng.
3. Cuộc cách mạng tư sản Anh (1642- 1688)
3.1. Những tiền đề kinh tế xã hội của cuộc cách mạng.
3.2. Tình thế cách mạng. Diễn biến, ý nghĩa của cách mạng.
4. Chiến tranh giành độc lập của các nước thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ. Sự thành lập Hợp
chủng quốc châu Mỹ (1775- 1781)
4.1. Các thuộc địa ở Bắc Mỹ trước chiến tranh.
4.2. Cuộc chiến tranh giành độc lập.
4.3. Sự thành lập Hoa Kỳ, Hiến Pháp 1787, ý nghĩa cuộc chiến tranh.
5. Cách mạng tư sản Pháp 1789.
5.1. Nước Pháp trước cách mạng.
5.2. Các giai đoạn phát triển của cách mạng. Ý nghĩa lịch sử.
Chương II
CÁC NƯỚC ÂU, MỸ TRONG THẾ KỶ XIX VÀ ĐẦU THẾ KỶ XX
(15 tiết)
1. Nước Pháp và Châu Au từ sau cách mạng tư sản Pháp đến nửa đầu thế kỷ XX.
1.1. Nước Pháp và Châu Au từ 1799- 1815: Chiến tranh Napolêông và Hội nghị Viên.

1.2. Hoàn thành cách mạng công nghiệp ở Anh và quá t...
PHN III
MT S PHƯƠNG ÁN THC HIN PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TO
QUY TRÌNH ĐÀO TO
(Hc phn/ Môn hc)
1. Tên hc phn : PHƯƠNG TÂY THI CN ĐẠI
2. Mã s :
3. Thi lượng : 3 (40,5)
4. Mc tiêu :
* V kiến thc
Nm vng các kiến thc cơ bn để đạt nhng yêu cu hc tp CĐSP và biết vn dng
vào dy hc THCS.
MỘT SỐ PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MỘT SỐ PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
MỘT SỐ PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO 9 10 611