Ktl-icon-tai-lieu

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CHỈ ĐẠO QUẢN LÝ LỚP, TRẺ CHO GIÁO VIÊN MẦM NON Ở TRƯỜNG MẪU GIÁO

Được đăng lên bởi Ky Pham
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 461 lần   |   Lượt tải: 3 lần
1
I. TÊN ĐỀ TÀI:
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CHỈ ĐẠO QUẢN LÝ LỚP, TRẺ CHO GIÁO
VIÊN MẦM NON Ở TRƯỜNG MẪU GIÁO HOA HỒNG
II. ĐẶT VẤN ĐỀ:

Quản lý hoạt động dạy học là một trong những chức năng cơ bản của
quản lý. Đó là hoạt động nghiệp vụ mà bất kỳ người quản lý ở cấp nào, cương
vị nào cũng phải thực hiện để thu nhận thông tin phản hồi về tình hình thực
hiện các kế hoạch, các quyết định quản lý cũng như mức độ đạt được của mục
tiêu quản lý của cấp thừa hành. Trong những năm gần đây công tác đổi mới
phương pháp dạy học ở các cấp nói chung, đổi mới phương pháp dạy học ở
bậc mầm non nói riêng là một trong những nhiệm vụ được Đảng và nhà nước
đặc biệt quan tâm nhằm tăng cường hiệu quả dạy học.
Quản lý hoạt động day học rất đa dạng và phức tạp, cần thiết phải đổi
mới quản lý, tích cực, chủ động và quyết tâm trong đổi mới quản lý dạy học ở
trường mầm non, không chỉ là trách nhiệm của lãnh đạo các cơ quan quản lý
giáo dục, mà là công cụ sắc bén góp phần tăng cường hiệu quả dạy và học, và
còn là nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường.
Để thực hiện tốt mục tiêu nhiệm vụ năm học đạt hiệu quả cao trong việc
nâng cao chất luợng chăm sóc giáo dục. Đòi hỏi người làm công tác quản lý
trong nhà trường phải đổi mới phương pháp quản lý, ngoài việc nâng cao chất
lượng giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học mà chúng ta cần phải quan tâm
về lĩnh vực phương pháp tổ chức giáo viên quản lý lớp, trẻ để nâng cao chất
lượng giáo dục mầm non nhất là trong giai đoạn Đảng và nhà nước đặc biệt
quan tâm “Giáo dục là quốc sách hàng đầu”. Vậy để có chất lượng cao trong
quá trình chăm sóc giáo dục thì không thể nói đến là người giáo viên, giáo viên
là một hạt nhân trong việc nâng cao hiệu quả chất lượng trong công tác giáo dục
mầm non hiện nay cũng là một nhiệm vụ giữ vai trò định hướng cho trẻ 5 tuổi
phát triển toàn diện tạo tâm thế cho trẻ bước vào lớp một và giáo viên là chiếc “
cầu nối “ giữa nhà trường và gia đình, giữa gia đình và nhà trường. Hơn thế nữa
đội ngũ giáo viên là người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục trẻ và
xây dựng nhà trường là người có vai trò quyết định đối với chất lượng của nhà
trường.Vai trò quan trọng đó đòi hỏi đội ngũ giáo viên, cán bộ công nhân viên
phải không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực sư phạm,
phẩm chấ...
I. TÊN ĐỀ TÀI:
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CHỈ ĐẠO QUẢN LỚP, TRẺ CHO GIÁO
VIÊN MẦM NON Ở TRƯỜNG MẪU GIÁO HOA HỒNG
II. ĐẶT VẤN ĐỀ:

 !"#$%&'()*+",'$-*
%./$"0"#123"$4"%5660
"#7(8-78./**9&
":'$;<=>37?"@"
$*$7$,7'$!"-?"@"$*$7$,
2=!"":"#%&*9 %*@
A"#>B*+"#
'%$$-="8$"?"
@"-C0-%8>?"@",
*+=-(3D7"#E7
"7&-3&FGH!$$=*+"#%-%
I"#%&>*+
10"#J&":"#%&"#%"#
>'9F!"7& I"K"*+"37
*+$"?"@"$*$7$-"%"#>'
*9"7&-?"@"$*$7$L=$">
%5M%0$*$7$?"7%":@$-N1>'
*9"7&='"" %*@A"#
>OP"7&JF7=QR21!'*9
76F!"7&6(31!"8*+""7%":-"7%":
>%"#>"#'*937"7&
="#/"#%&"%"I.*@NS?"
$7"1"#>8N*@%@$%"7%":"8O
cầu nốiO"*+%"6-""6%*+T8
"/"7%":*+"0"8$0"#"#%&F!-"7&N%
U>0*+*+"!%"I8.J"%@"'*9
*+R"I!I"K""/"7%":-73>%":
$"(3;>6:3-"#$%&-0F*$-
$V'5"#$$7LG%"I7"#*+"
"7%":760"#@$-N"#
<W%@"F0$7"1("8%F0%2"
:UE"X"7&*@/!"5?"@"%5"
*6%7?0"#*6!
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CHỈ ĐẠO QUẢN LÝ LỚP, TRẺ CHO GIÁO VIÊN MẦM NON Ở TRƯỜNG MẪU GIÁO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CHỈ ĐẠO QUẢN LÝ LỚP, TRẺ CHO GIÁO VIÊN MẦM NON Ở TRƯỜNG MẪU GIÁO - Người đăng: Ky Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CHỈ ĐẠO QUẢN LÝ LỚP, TRẺ CHO GIÁO VIÊN MẦM NON Ở TRƯỜNG MẪU GIÁO 9 10 581