Ktl-icon-tai-lieu

Một số phương pháp dạy học mới

Được đăng lên bởi Thu Vân Lương
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 745 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIỚI THIỆU MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CẢI TIẾN
GIÚP SINH VIÊN HỌC TẬP CHỦ ĐỘNG VÀ TRẢI NGHIỆM,
ĐẠT CÁC CHUẨN ĐẦU RA THEO CDIO
Nguyễn Thành Hải, Phùng Thúy Phượng, Đồng Thị Bích Thủy ( * )
Trung tâm Nghiên Cứu Cải Tiến Phương Pháp Dạy và Học ĐH
Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc Gia Tp.HCM
TÓM TẮT
Để đảm bảo chất lượng đào tạo, chúng ta phải quan tâm nhiều yếu tố và điều kiện trong
suốt quá trình đào tạo. Trong giới hạn của bài viết này, chúng tôi chỉ giới thiệu về một số phương
pháp giảng dạy cải tiến giúp sinh viên học tập chủ động (active learning) và trải nghiệm
(experiential learning) để đạt được các mục tiêu môn học và chương trình đào tạo theo CDIO,
cũng như đáp ứng được các yêu cầu của xã hội. Các kết quả nghiên cứu gần đây cho thấy khả
năng tiếp thu và vận dụng bài học của sinh viên tăng lên khi được học tập chủ động. Trong
phương pháp dạy học cải tiến, người học - đối tượng của hoạt động dạy học đồng thời là chủ thể
của hoạt động học tập - được cuốn hút vào các hoạt động học tập một cách chủ động do giảng
viên tổ chức và hướng dẫn, thông qua đó người học tự lực khám phá những điều mình chưa rõ
chứ không phải thụ động tiếp thu những tri thức đã được giảng viên sắp đặt. Được đặt vào những
tình huống của đời sống thực tế, người học được trải nghiệm, được trực tiếp quan sát, thảo luận,
làm thí nghiệm, giải quyết vấn đề đặt ra theo cách suy nghĩ của mình, vừa thông qua làm việc cá
nhân, vừa phải làm việc theo nhóm, từ đó đạt được kiến thức mới, kỹ năng mới, phát huy tiềm
năng sáng tạo. Tùy vào mục tiêu của môn học cụ thể, cần đạt mức độ kiến thức hay kỹ năng nào
theo cách tiếp cận CDIO, người giảng viên sẽ tổ chức các hoạt động phù hợp giúp sinh viên học
tập chủ động để đạt được các mục tiêu ấy.
I.

ĐẶT VẤN ĐỀ
Tại sao phải quan tâm phương pháp giảng dạy cải tiến?

Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển tiếp sang nền kinh tế tri thức, vai trò của các trường
ĐH đóng góp cho sự tăng trưởng kinh tế càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Một trong
những thách thức chính yếu mà các trường ĐH phải đối mặt là làm thế nào để đào tạo được sinh
viên đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội. Một trong những cách tiếp cận để nâng cao chất
lượng và chuẩn hóa chương trình đào tạo ngành kỹ thuật và công nghệ đó là chương trình CDIO
(Conceive – Design – Implement – Operate). Trong đó, việc áp dụng và triển khai phương pháp
tiếp cận CDIO trong chương trình kỹ thuật và công nghệ tại trường đại học đòi hỏi phải có sự
thay đổi và tương tác liên tục, đồng bộ trong 3 ...
GII THIU MT S PHƯƠNG PHÁP GING DY CI TIN
GIÚP SINH VIÊN HC TP CH ĐỘNG VÀ TRI NGHIM,
ĐẠT CÁC CHUN ĐẦU RA THEO CDIO
Nguyn Thành Hi, Phùng Thúy Phượng, Đồng Th Bích Thy
( )*
Trung tâm Nghiên Cu Ci Tiến Phương Pháp Dy và Hc ĐH
Trường ĐH Khoa hc T nhiên – Đại hc Quc Gia Tp.HCM
TÓM TT
Để đảm bo cht lượng đào to, chúng ta phi quan tâm nhiu yếu tđiu kin trong
sut quá trình đào to. Trong gii hn ca bài viết này, chúng tôi ch gii thiu v mt s phương
pháp ging dy ci tiến giúp sinh viên hc tp ch động (active learning) và tri nghim
(experiential learning) để đạt được các mc tiêu môn hc và chương trình đào to theo CDIO,
cũng như đáp ng được các yêu cu ca xã hi. Các kết qu nghiên cu gn đây cho thy kh
năng tiếp thu và vn dng bài hc ca sinh viên tăng lên khi được hc tp ch động.
Trong
phương pháp dy hc ci tiến, người hc - đối tượng ca hot động dy hc đồng thi là ch th
ca hot động hc tp - được cun hút vào các hot động hc tp mt cách ch động do ging
viên t chc và hướng dn, thông qua đó người hc t lc khám phá nhng điu mình chưa rõ
ch không phi th động tiếp thu nhng tri thc đã được ging viên sp đặt. Được đặt vào nhng
tình hung ca đời sng thc tế, người hc được tri nghim, được trc tiếp quan sát, tho lun,
làm thí nghim, gii quyết vn đề đặt ra theo cách suy nghĩ ca mình, va thông qua làm vic cá
nhân, va phi làm vic theo nhóm, t đó đạt được kiến thc mi, k năng mi, phát huy tim
năng sáng to. Tùy vào mc tiêu ca môn hc c th, cn đạt mc độ kiến thc hay k năng nào
theo cách tiếp cn CDIO, người ging viên s t chc các hot động phù hp giúp sinh viên hc
tp ch động để đạt được các mc tiêu y.
I. ĐẶT VN ĐỀ
Ti sao phi quan tâm phương pháp ging dy ci tiến?
Vit Nam đang trong giai đon chuyn tiếp sang nn kinh tế tri thc, vai trò ca các trường
ĐH đóng góp cho s tăng trưởng kinh tế càng tr nên quan trng hơn bao gi hết. Mt trong
nhng thách thc chính yếu mà các trường ĐH phi đối mt là làm thế nào để đào to được sinh
viên đáp ng nhu cu phát trin ca xã hi. Mt trong nhng cách tiếp cn để nâng cao cht
lượng và chun hóa chương trình đào to ngành k thut và công ngh đó là chương trình CDIO
(Conceive – Design – Implement – Operate). Trong đó, vic áp dng và trin khai phương pháp
tiếp cn CDIO trong chương trình k thut và công ngh ti trường đại hc đòi hi phi có s
thay đổi và tương tác liên tc, đồng b trong 3 yếu t: các chun đầu ra d định (Intended
learning outcomes), các hot động dy và hc (Teaching and learning activities), đánh giá
(Assessment) (Hình 1) (Edward và cng s, 2007).

*
E-mail: {nthai I ptphuong I thuy}@hcmuns.edu.vn
Đại hc Quc gia Tp.HCM – Hi tho CDIO 2010 B-4/1
Một số phương pháp dạy học mới - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số phương pháp dạy học mới - Người đăng: Thu Vân Lương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Một số phương pháp dạy học mới 9 10 831