Ktl-icon-tai-lieu

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH HÓA HỮU CƠ

Được đăng lên bởi Kim Oanh Le
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1150 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH HÓA HỮU CƠ
1. Khi đốt cháy hidrocacbon thì cacbon tạo ra CO2 vầ hidro tạo ra H2O.Tổng khối lượng C và H trong CO2 và H2O
phải bằng khối lượng của hidrocacbon.
m hidrocacbon = mC(trong CO2) + m H(H2O) = nCO2.12 + nH2O.2
Thí dụ1: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm CH4, C3H6 và C4H10 thu được 17,6g CO2 và 10,8g H2O. m có giá
trị là:
A) 2g
B) 4g
C) 6g
D) 8g.
m = nCO2.12 + nH2O.2 = 0,4.12 + 0,6.2 = 6 g
2. Khi đốt cháy ankan thu được nCO2 < nH2O và số mol ankan cháy bằng hiệu số của số mol H 2O và số mol CO2.
nAnkan = nH2O – nCO2
CnH2n+2 +

3n  1
O2  nCO2
2

+ (n + 1) H2O

Có thế hiểu như sau : lấy hệ số của H2O – hệ số của CO2 = n+1 – n = 1 =nAnkan
Hoặc Gọi x là số mol ankan => nCO2 = nx , nH2O = (n+1)x
Thấy nH2O – nCO2 = x =nAnkan
CT ankan = CnH2n+2 => n = nCO2/nankan = nCO2/(nH2O – nCO2)

n

Hoặc khi 2 ankan thì
= nCO2/(nH2O – nCO2)
Thí dụ 2: Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol hỗn hợp 2 ankan thu được 9,45g H 2O. Cho sản phẩm cháy vào dung dịch
Ca(OH)2 dư thì khối lượng kết tủa thu được là:
A. 37,5g
B. 52,5g
C. 15g
D. 42,5g
nCO2 = nH2O – nankan = 0,525 – 0,15 = 0,375 = nCaCO3
 m CaCO3 = 0,375.100 = 37,5 g
Thí dụ 3: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 hidrocacbon liêm tiếp trong dãy đồng đẳng thu được 22,4 lít CO2(đktc) và
25,2g H2O. Hai hidrocacbon đó là:
A. C2H6 và C3H8
B. C3H8 và C4H10
C. C4H10 và C5H12
D. C5H12 và C6H14

n

Áp dụng CT :
= nCO2/(nH2O – nCO2 )
= 1/(1,4 -1) = 2,5 => C2H6 và C3H8
3. Dựa vào phản ứng cháy của anken mạch hở cho nCO2 = nH2O
PT CnH2n + 3n/2 O2 => nCO2 + nH2O
Giải thích như phần trên: Gọi x là số mol CnH2n => nCO2 = nH2O = nx
Thí dụ 4: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp gồm CH4, C4H10 và C2H4 thu được 0,14 mol CO2 và 0,23 mol H2O. Số
mol ankan và anken có trong hỗn hợp lần lượt là:
A. 0,09 và 0,01
B. 0,01 và 0,09
C. 0,08 và 0,02
D. 0,02 và 0,08
Do nCO2 = nH2O(khi anken đốt cháy ) => nankan = nH2O – nCO2 =0,23 – 0,14 = 0,09 ; nanken = 0,1 – 0,09 mol
Thí dụ 5: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 hidrocacbon mạch hở trong cùng dãy đồng đẳng thu được 11,2 lít CO2
(đktc) và 9g H2O. Hai hidrocacbon đó thuộc dãy đồng đẳng nào?
A. Ankan
B. Anken
C. Ankin
D, Aren
Suy luận: nH2O = nCO2 => Vậy 2 hidrocacbon thuộc dãy anken.
(Do cùng dãy đồng đảng)
4.Dựa vào phản ứng cộng của anken với Br 2 (hoặc H2) có tỉ lệ mol 1: 1., Ankin tỉ lệ 1:2
Thí dụ7: Cho hỗn...
1
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH HÓA HỮU CƠ
1. Khi đt chy hidrocacbon th cacbon to ra CO
2
v hidro to ra H
2
O.Tng khi lưng C v H trong CO
2
v H
2
O
phi bng khi lưng ca hidrocacbon.
m hidrocacbon = mC(trong CO2) + m H(H2O) = nCO2.12 + nH2O.2
Thd1: Đt chy hon ton m gam hn hp gm CH
4
, C
3
H
6
v C
4
H
10
thu đưc 17,6g CO
2
v 10,8g H
2
O. m c gi
tr l:
A) 2g B) 4g C) 6g D) 8g.
m = nCO2.12 + nH2O.2 = 0,4.12 + 0,6.2 = 6 g
2. Khi đt chy ankan thu đưc nCO
2
< nH
2
O v s mol ankan chy bng hiu s ca s mol H
2
O v s mol CO
2
.
nAnkan = nH2O nCO2
C
n
H
2n+2
+
2
31
2
n
O
nCO
2
+ (n + 1) H
2
O
Có thế hiểu như sau : lấy h s ca H2O h s ca CO2 = n+1 – n = 1 =nAnkan
Hoặc Gọi x l s mol ankan => nCO2 = nx , nH2O = (n+1)x
Thấy nH2O – nCO2 = x =nAnkan
CT ankan = CnH2n+2 => n = nCO2/nankan = nCO2/(nH2O nCO2)
Hoặc khi 2 ankan thì
n
= nCO2/(nH2O nCO2)
Thd 2: Đt chy hon ton 0,15 mol hn hp 2 ankan thu đưc 9,45g H
2
O. Cho sn phm chy vo dung dch
Ca(OH)
2
dư th khi lưng kết ta thu đưc l:
A. 37,5g B. 52,5g C. 15g D. 42,5g
nCO2 = nH2O nankan = 0,525 0,15 = 0,375 = nCaCO3
m CaCO3 = 0,375.100 = 37,5 g
Thd 3: Đt chy hon ton hn hp 2 hidrocacbon liêm tiếp trong dy đng đng thu đưc 22,4 lt CO
2
(đktc) v
25,2g H
2
O. Hai hidrocacbon đ l:
A. C
2
H
6
v C
3
H
8
B. C
3
H
8
v C
4
H
10
C. C
4
H
10
v C5H
12
D. C
5
H
12
v C
6
H
14
Áp dụng CT :
n
= nCO2/(nH2O nCO2 )
= 1/(1,4 -1) = 2,5 => C2H6 và C3H8
3. Da vo phnng chy ca anken mch hcho nCO
2
= nH
2
O
PT CnH2n + 3n/2 O2 => nCO2 + nH2O
Gii thch như phn trên: Gi x l s mol CnH2n => nCO2 = nH2O = nx
Th d 4: Đt chy hon ton 0,1 mol hn hp gm CH
4
, C
4
H
10
v C
2
H
4
thu đưc 0,14 mol CO
2
v 0,23 mol H
2
O. S
mol ankan v anken c trong hn hp ln lưt l:
A. 0,09 v 0,01 B. 0,01 v 0,09
C. 0,08 v 0,02 D. 0,02 v 0,08
Do nCO2 = nH2O(khi anken đt cháy ) => nankan = nH2O nCO2 =0,23 0,14 = 0,09 ; n
anken
= 0,1 0,09 mol
Thd 5: Đt chy hon ton hn hp 2 hidrocacbon mch h trong cng dy đng đng thu đưc 11,2 lt CO
2
(đktc) v 9g H
2
O. Hai hidrocacbon đ thuc dy đng đng no?
A. Ankan B. Anken C. Ankin D, Aren
Suy lun: nH
2
O = nCO
2
=> Vy 2 hidrocacbon thuc dy anken.
(Do cng dy đng đng)
4.Da vo phnng cng ca anken vi Br
2
(hoặc H2) c t l mol 1: 1., Ankin t l 1:2
Thd7: Cho hn hp 2 anken đi qua bnh đng nưc Br
2
thấy lm mất mu va đ dung dch cha 8g Br
2
. Tng s
mol 2 anken l:
A. 0,1 B. 0,05 C. 0,025 D. 0,005
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH HÓA HỮU CƠ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH HÓA HỮU CƠ - Người đăng: Kim Oanh Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH HÓA HỮU CƠ 9 10 519