Ktl-icon-tai-lieu

Một số phương pháp kiểm tra, đánh giá quá trình học tập của sinh viên trong các học phần lý thuyết của khoa Du lịch

Được đăng lên bởi khanhvan04120783
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 418 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Một số phương pháp kiểm tra, đánh giá quá trình học tập của sinh viên
trong các học phần lý thuyết của khoa Du lịch
Th.S Hoàng Thị Hồng Hà
Khoa Du lịch, trường Đại học Hải Phòng

Tóm tắt
Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên là một hoạt động cần thiết trong
quá trình giảng dạy. Do vậy, bên cạnh việc đổi mới phương pháp giảng dạy cũng cần phải
đổi mới việc kiểm tra, đánh giá. Điều này có ý nghĩa hơn với các học phần lý thuyết của
khoa Du lịch theo hình thức tín chỉ hiện nay. Một số phương pháp kiểm tra đánh giá mang
tính chất đổi mới trong quá trình học tập của sinh viên là đánh giá sinh viên qua quá trình
tự học, tăng cường thảo luận nhóm và thuyết trình, áp dụng thiết kế đề thi kiểu mở đã
được áp dụng mang lại hiệu quả.

Abstract
The inspection and assessement of student lerning is a nessesary activity in the
teaching process. Therefore, beside innovative teaching methods, also need to renovate
the inspection and evalution. This makes more sense with the theoretical courses in the
form of credits. These include the assessement students in sefl-learning, enhancement
group discussions and presentations, application design exam open style have been
applied effective.

Từ khoá: kiểm tra, đánh giá, quá trình tự học, học phần lý thuyết
I.

Đặt vấn đề
Như chúng ta đã biết, hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập

là một bộ phận không thể tách rời của quá trình giảng dạy, giống như hai
mặt của một tờ giấy. Hoạt động này là hệ quả tất yếu của quá trình dạy
học, phản ánh mục tiêu, nội dung của bài giảng cũng như phương pháp
giảng dạy của giảng viên. Nó cũng phản ánh được chất lượng của quá
trình dạy và học cũng như cho thấy được thành quả mà cả thầy và trò thu
được qua một thời gian nhất định. Dựa vào hoạt động này, giảng viên có
thể điều chỉnh phương pháp dạy học của mình cho hiệu quả hơn. Chính vì
lẽ đó, trong quá trình đổi mới phương pháp giảng dạy, cũng không thể bỏ
qua quá trình đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập.
Đối với những học phần mang nặng tính lý thuyết để tránh tình
trạng thầy “độc thoại”, “thầy giảng- trò chép”, việc đổi mới theo phương

pháp dạy học tích cực là một điều phải làm và đổi mới trong hoạt động
kiểm tra đánh giá là một điều tất yếu.
Trong thời điểm hiện nay, các nhà giáo dục luôn nhấn mạnh đến việc
đổi mới phương pháp dạy học. Điều này thể hiện ở việc sinh viên tiếp thu
linh hoạt những tri thức mà giảng viên cung cấp, được trải nghiệm trong
những tình huống thực tế, được giải quyết những vấn đề của bài...
Một số phương pháp kiểm tra, đánh giá quá trình học tập của sinh viên
trong các học phần lý thuyết của khoa Du lịch
Th.S Hoàng Thị Hồng Hà
Khoa Du lịch, trường Đại học Hải Phòng
Tóm tắt
 !
"# $%&$' ()*+,# $-!
)*(%./$012,*!1$
&34"567($% 89+,
6:)*""
;<+=0$"#>/?@
+A#> (%
Abstract
B44#444C#4444$$4
44%B44C4'4#4444#44#44
44#4%B4444D44444
CC4#%B44#44444#44EF4444
 ##44#44G4$4 4'44
4#4H44%
Từ khoá: kiểm tra, đánh giá, quá trình tự học, học phần lý thuyết
I% Đặt vấn đề
J+K@' 
'L="# $9+
M=:$%N $(:$"# $
>#'-++,
# $%J0-+A:+A
"# $-+:$+A!$O
+A=:3%&; $0
/7+,# $"(,%P6"
Q0")*+,# $-L'R
")*+,%
.9*S!M61$"
 !$T UT!$FOVU()*4+,
Một số phương pháp kiểm tra, đánh giá quá trình học tập của sinh viên trong các học phần lý thuyết của khoa Du lịch - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số phương pháp kiểm tra, đánh giá quá trình học tập của sinh viên trong các học phần lý thuyết của khoa Du lịch - Người đăng: khanhvan04120783
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Một số phương pháp kiểm tra, đánh giá quá trình học tập của sinh viên trong các học phần lý thuyết của khoa Du lịch 9 10 420