Ktl-icon-tai-lieu

Một số quan điểm cơ bản của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về giáo dục và đào tạo

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 904 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Một số quan điểm cơ bản của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về
giáo dục và đào tạo
Tạp chí Giáo dục, Bộ Giáo dục và đào tạo, ISSN 21896 0866 7476, số 152 (2006), tr. 4 - 6

Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Người được thế giới biết đến bởi thiên tài quân sự của ông. Nhưng điều đặc biệt ở
Đại tướng là “võ - văn song toàn”. Chính vì thế, nhiều người tôn xưng ông là bậc “Nho tướng”, Chủ tịch Hồ
Chí Minh gọi tên ông thân mật - “chú Văn”. Không chỉ thành danh bậc nhất trong lĩnh vực quân sự, mà Đại
tướng Võ Nguyên Giáp còn có những đóng góp đáng kể vào sự phát triển của các ngành khoa học, giáo dục
nước nhà khi ông làm Phó Thủ tướng Chính phủ, trực tiếp chỉ đạo công tác khoa học và giáo dục.

Trong bối cảnh đổi mới giáo dục và đào tạo hiện nay, đọc lại những bài nói, bài viết của Đại
tướng về lĩnh vực giáo dục trong những năm 80 của thế kỷ trước, chúng tôi thực sự khâm
phục về những tư tưởng chỉ đạo sát sao mang tầm chiến lược của ông 1 . Xuyên suốt, nổi bật
trong các bài nói, bài viết đó là mục tiêu xây dựng con người Việt Nam mới xã hội chủ nghĩa,
là chủ trương phát triển toàn diện con người, là tư tưởng chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ, cải cách
triệt để nội dung và phương pháp giáo dục. Cho đến nay, ngay cả khi tuổi đã cao nhưng ông
vẫn dồn hết sức lực, trí tuệ và tâm huyết của mình cho sự nghiệp phát triển văn hoá, giáo dục.
1. Chiến lược xây dựng con người Việt Nam mới XHCN phát triển toàn diện là quan
trọng nhất trong chiến lược phát triển của đất nước
Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết
cần có những con người xã hội chủ nghĩa”, Đại tướng khẳng định: Cần phải coi chiến lược con
người, “tất cả cho con người và tất cả vì con người” có tầm quan trọng đặc biệt trong chiến lược
phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Một trong những nhiệm vụ lớn lao có tầm quan trọng
chiến lược trong suốt thời kỳ quá độ tiến lên CNXH là đào tạo con người phát triển toàn diện,
có tinh thần làm chủ và năng lực làm chủ, có tinh thần yêu nước và lý tưởng XHCN, có trình độ
văn hoá và khoa học ngày càng cao, nắm vững kỹ thuật và công nghệ sản xuất, kể cả công nghệ
và kỹ thuật cổ truyền, kỹ thuật và công nghệ hiện đại, có cả những công nghệ hiện đại nhất. Đây
chính là lực lượng sản xuất vĩ đại nhất, thế mạnh lớn nhất, có sức sáng tạo nhất. Trong sự
nghiệp ấy, công tác giáo dục từ mẫu giáo đến đại học và trên đại học có nhiệm vụ cực kỳ to lớn.
Vì vậy, đầu tư cho giáo dục về thực chất phải được coi là một bộ phận quan trọng trong chính
sách đầu tư để ph...
4
Mt s quan điểm cơ bản của Đại tướng Võ Nguyên Giáp v
giáo dục và đào tạo
Tp chí Giáo dc, B Giáo dục và đào tạo, ISSN 21896 0866 7476, s 152 (2006), tr. 4 - 6
Đại ng Võ Ngun Giáp - Ngưi đưc thế gii biết đến bởi thiên i quân s ca ông. Nhưng điều đc bit
Đại tướng là “võ - văn song toàn. Chính vì thế, nhiều ni nng ông bậc “Nho ng”, Chủ tịch H
C Minh gọi n ông thân mật - “chú n”. Kng chỉ thành danh bậc nhất trong nh vực quân sự, Đại
ng Nguyên Gp n nhng đóng p đáng kể o sự phát triển của c ngành khoa học, giáo dục
c n khi ông làm Phó Th tướng Chính ph, trực tiếp chđo ng tác khoa học giáo dục.
Trong bối cảnh đổi mới giáo dục đào tạo hiện nay, đọc lại những bài nói, bài viết của Đại
tướng về lĩnh vực giáo dục trong những năm 80 của thế kỷ trước, chúng tôi thực sự khâm
phục về những tưởng chỉ đạo sát sao mang tầm chiến lược của ông
1
. Xuyên suốt, nổi bật
trong các bài nói, bài viết đó mục tiêu xây dựng con người Việt Nam mới hội chủ nghĩa,
chủ trương phát triển toàn diện con người, tưởng chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ, cải cách
triệt để nội dung phương pháp giáo dục. Cho đến nay, ngay cả khi tuổi đã cao nhưng ông
vẫn dồn hết sức lực, trí tuệ và tâm huyết của mình cho sự nghiệp phát triển văn hoá, giáo dục.
1. Chiến lược xây dựng con người Việt Nam mới XHCN phát triển toàn diện quan
trọng nhất trong chiến lược phát triển của đất nước
Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Muốn xây dựng chnghĩa xã hội, trước hết
cần có những con người xã hội chủ nghĩa”, Đại tướng khẳng định: Cần phải coi chiến lược con
người, “tất cả cho con người và tất cả vì con người” có tầm quan trọng đặc biệt trong chiến lược
phát triển kinh tế - hội của đất nước. Một trong những nhiệm vụ lớn lao tầm quan trọng
chiến lược trong suốt thời kỳ quá độ tiến lên CNXH đào tạo con người phát triển toàn diện,
tinh thần làm chủ và năng lực làm chủ, có tinh thần yêu nước và lý tưởng XHCN, có trình độ
n hoá và khoa học ngày càng cao, nắm vững kỹ thuật và công nghệ sản xuất, kể cả công nghệ
kỹ thuật cổ truyền, kỹ thuật và công nghệ hiện đại, có cả những công nghệ hiện đại nhất. Đây
chính lực lượng sản xuất đại nhất, thế mạnh lớn nhất, sức sáng tạo nhất. Trong sự
nghiệp ấy, công tác giáo dục từ mẫu giáo đến đại học và trên đại họcnhiệm vụ cực kỳ to lớn.
vậy, đầu cho giáo dục về thực chất phải được coi một bộ phận quan trọng trong chính
sách đầu để phát triển kinh tế - hội một trong những loại đầu tầm quan trọng
chiến lược đem lại hiệu quả lớn lao (tr.586-591).
Giáo dục phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, nhanh chóng xây
dựng nước ta thành một hội học tập. Từ sự khẳng định: “Sự phát triển
của con người liên tục… Con người một thể thống nhất với sự phát
triển liên tục, không thể chia cắt được trong không gian, trong thời gian”,
Đại tướng nhấn mạnh: Giáo dục với cách là quá trình hướng dẫn sự
phát triển con người, cũng phải liên tục (tr. 537). Giáo dục thế hệ trẻ
một quá trình liên tục từ khi lọt lòng mẹ cho đến lúc trưởng thành và là sự
nghiệp của toàn hội. Cần phải tạo ra được một môi trường giáo dục
thống nhất giữa nhà trường, gia đình hội, đảm bảo “giáo dục toàn
diện, giáo dục thường xuyên, giáo dục liên tục”, thực hiện được sự kết
hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị, tư tưởng và lối sống XHCN, phổ cập
văn hoá, khoa học, kỹ thuật công nghệ song song với phcập nghề
nghiệp (tr. 520). Ông chủ trương: cần phải hình thành trong toàn hội
một phong trào, một nếp sống chăm lo học hành sôi nổi trong cả nước, học trường, học
nhà, học hội, vừa học vừa làm, theo tinh thần học tập, học tập nữa, học tập mãi mãi”.
Học tập để thành con người mới XHCN, học tập để xây dựng thành công hội văn minh
hạnh phúc, học tập để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (tr. 524).
2. Xây dựng và phát triển khoa học giáo dục
Đại tướng nhận định: Khoa học giáo dục phải một hệ thống quy luật tổng hợp, chịu sự tác
động của các quy luật phát triển kinh tế - xã hội, quy luật nhận thức, quy luật tâm lý xã hội, quy
Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Ảnh: Nguyễn Đình Toán
Một số quan điểm cơ bản của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về giáo dục và đào tạo - Trang 2
Một số quan điểm cơ bản của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về giáo dục và đào tạo - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Một số quan điểm cơ bản của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về giáo dục và đào tạo 9 10 534