Ktl-icon-tai-lieu

MỘT SỐ SƠ ĐỒ ĐẶC BIỆT DÙNG ĐỂ GIAỈ NHANH TRẮC NGHIỆM Vật lý 12

Được đăng lên bởi Duyet Trinhtien
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 656 lần   |   Lượt tải: 9 lần
TaiLieuLuyenThi.Net

Nguyễn Văn Dân – Long An - 0975733056

MỘT SỐ SƠ ĐỒ ĐẶC BIỆT
DÙNG ĐỂ GIAỈ NHANH TRẮC NGHIỆM
Vật lý 12

Sơ đồ 1: Tìm pha ban đầu

v<0
φ = + π/3

v<0
φ = + π/2

v<0
φ = + 2π/3

v<0
φ = + π/4

v<0
φ = + 3π/4
v<0
φ = + π/6
v<0
φ = + 5π/6
v=0
φ=0

v=0
φ=±π

A

A

2
3
A
2
2

A
2

O

v>0
φ = -5π/6

v>0
φ = - 3π/4
v>0
φ = - 2π/3

A
2

A

2
2

A

3
2

A

3
2

A
v>0
φ = - π/6

v>0
φ = - π/4
v>0
φ = - π/2

v>0
φ = - π/3

1

TaiLieuLuyenThi.Net

Nguyễn Văn Dân – Long An - 0975733056

Sơ đồ 2 . Tìm thời gian dao động
+ Sơ đồ 2.1:
-A

0(VTCB)
T/4

A
2

T/12

A 2
2

x
+A

A 3
2

T/6

T/8

T/8

T/6

T/12

+ Sơ đồ 2.2:
x
0 (VTCB)

A 2
2

A
2

T/12

+A

A 3
2

T/24

T/24

T/12

Sơ đồ 3: quan hệ giữa li độ và vận tốc

v v max

v vmax

3
2

v vmax

2
2

v

v max
2

v 0
x

A
2

0 (VTCB)

A 2
2

A 3
2

+A

Sơ đồ 4. Tìm quãng đường dao động
* Công thức giải nhanh tìm quãng đường đi (dùng máy tính)
x1 (bất kì)

x

+A

0
t1

1

ar sin

x1
A

t2 =

1

ar cos

x1
A

 Tính quãng đường ngắn nhất và bé nhất vật đi được trong khoảng thời gian t với
0 t

T
2
2

TaiLieuLuyenThi.Net

Nguyễn Văn Dân – Long An - 0975733056

Nguyên tắc:
+ Vật đi được quãng đường
dài nhất khi li độ điểm đầu và điểm
cuối có giá trị đối nhau

-A - x0

O

x0 +A

smax

Quãng đường dài nhất: Smax

2 A sin

+ Vật đi được quãng đường
ngắn nhất khi li độ điểm đầu và điểm
cuối có giá trị bằng nhau

t
2

-A - x0

O

x0

smin
Quãng đường ngắn nhất: Smin

+A

Smin

2 A 1 cos

t
2

Sơ đồ 5. Quá trình biến đổi năng lượng mạch dao động
Nếu mạch dao động có chu kỳ T và tần số f thì Năng lượng điện trường và và năng lượng từ
trường ( Wd , Wt ) dao động với tần số f’= 2f, chu kỳ T’= T

2

Wtmin = 0
Wđmax

Wtt = 3 Wđt

Wtmax
Wđ = 0

Wđt = Wtt

Wđt = 3 Wtt

u

-U0

0

U0
2

U0
2

T/4

T/12

U0 2
2

U0 3
2

+U0

T/6

T/8

T/8
T/6

T/12

Sơ đồ 6: Thang sóng điện từ

10-11m
Tia
gama

0,4
μm

10-8 m
Tia
X

0,75
μm

0,001m
Tia tử
ngoại

Ánh
sáng
trắng

Tia
hồng
ngoại

λ ↗(m)
f ↘(Hz)

Sóng
vô
tuyến

3

...
Nguyễn Văn Dân – Long An - 0975733056
1
MỘT SỐ ĐỒ ĐẶC BIỆT
DÙNG ĐỂ GIAỈ NHANH TRẮC NGHIỆM
Vật 12
đồ 1: Tìm pha ban đầu
2
A
2
2
A
3
2
A
3
A
2
A
A
2
A
2
2
A
3
2
A
v < 0
φ = + π/2
v < 0
φ = + π/4
v < 0
φ = + π/6
v = 0
φ = 0
v < 0
φ = + π/3
v > 0
φ = - π/6
v < 0
φ = + 2π/3
v > 0
φ = - π/2
v > 0
φ = - π/3
v > 0
φ = - π/4
v < 0
φ = + 3π/4
v < 0
φ = + 5π/6
v > 0
φ = -5π/6
v > 0
φ = - 3π/4
v > 0
φ = - 2π/3
v = 0
φ = ± π
TaiLieuLuyenThi.Net
MỘT SỐ SƠ ĐỒ ĐẶC BIỆT DÙNG ĐỂ GIAỈ NHANH TRẮC NGHIỆM Vật lý 12 - Trang 2
MỘT SỐ SƠ ĐỒ ĐẶC BIỆT DÙNG ĐỂ GIAỈ NHANH TRẮC NGHIỆM Vật lý 12 - Người đăng: Duyet Trinhtien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
MỘT SỐ SƠ ĐỒ ĐẶC BIỆT DÙNG ĐỂ GIAỈ NHANH TRẮC NGHIỆM Vật lý 12 9 10 59