Ktl-icon-tai-lieu

Một số xét nghiệm hóa sinh

Được đăng lên bởi toitoi10011-gmail-com
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 667 lần   |   Lượt tải: 0 lần
môc lôc
PhÇn 1: Më ®Çu
1.§¬n vÞ SL dïng trong y häc
2.TrÞ sè hãa sinh m¸u, níc tiÓu & DNT ë ngêi b×nh thêng.
3.Mét sè lu ý khi lÊy bÖnh phÈm lµm xÐt nghiÖm hãa sinh.

PhÇn 2: Mét sè xÐt nghiÖm hãa sinh trong l©m sµng
Ch¬ng 1: Mét sè xÐt nghiÖm hãa sinh vÒ bÖnh gan.
Ch.2: C¸c XNHS vÒ bÖnh tuyÕn tuþ.
Ch. 3: C¸c XNHS vÒ bÖnh tiÓu ®êng
Ch. 4: Mét sè XNHS vÒ bÖnh thËn
Ch.5: Mét sè XNHS vÒ rèi lo¹n lipid m¸u vµ bÖnh x¬ v÷a ®éng m¹ch
Ch. 6: C¸c XNHS trong nhåi m¸u c¬ tim cÊp vµ bÖnh cao huyÕt ¸p.
Ch.7: C¸c XNHS vÒ bÖnh ®êng h« hÊp vµ rèi lo¹n c©n b»ng acid-base.
Ch. 8: C¸c XNHS vÒ bÖnh tuyÕn gi¸p vµ cËn gi¸p.
Ch.9: XÐt nghiÖm vÒ Tumor marker vµ chÈn ®o¸n bÖnh ung th.

Ch.10: Protein niÖu vµ 1 sè XN níc tiÓu
….
Phô lôc
Tµi liÖu tham kh¶o

Mét sè vÝ dô:
Ch. 3: C¸c XNHS vÒ bÖnh tiÓu ®êng:
* §/N: m¹n tÝnh glucose m¸u & rèi lo¹n chuyÓn ho¸ G,L,P, thêng kÕt
hîp víi t¬ng ®èi /tuyÖt ®èi vÒ t¸c dông hoÆc tiÕt insulin
* NÕu XN: 2 typ : Typ 1- phô thuéc Insulin
Typ 2 – reseptor mÊt t¸c dông/ sx Insulin.
+Glucose M bt lóc ®ãi: 4,4-6,1mmol/l (->6,4)
+NÕu G ≥ 7mmol/l: nghi ngê T§ => cÇn chÈn ®o¸n x¸c ®Þnh: T§?
+NPDNG: - Tiªm TM¹ch: ®au, tr¸nh ®îc / hÊp thu / §TH
- Uèng: ko lÊy m¸u nhiÒu lÇn-> Ýt ®au
+Thêi gian lÊy m¸u: 0h, 2h ( cò 30min/1 lÇn -> 4-6 lÇn)
+KÕt qu¶: 0h-6,4->7,8 mmol/l, sau uèng 2h:>11,1mmol/l
KÕt qu¶:
- T§: khi glucose m¸u > 11,1 mmol/l.
- Rèi lo¹n dung n¹p glucose: khi glucose m¸u: 7,8 - 11 mmol/l.
- Dung n¹p b×nh thêng: < 7,8 mmol/l.
NÕu 2 lÇn XN bÊt kú: GM >11,1->TiÓu ®êng

X¸c ®Þnh typ tiÓu ®êng
* X¸c ®Þnh Typ tiÓu ®êng: CÇn lµm XN Insulin
B×nh thêng: Insulin m¸u:7,1- 15,6 mU/ml
NÕu:- Insulin gi¶m : T§/ TYP1
- Insulin bt/ t¨ng nhÑ: T§ TYP2
Khi x¸c ®Þnh chÝnh x¸c T§ typ nµo -> §iÒu trÞ hiÖu qu¶.
Ngoµi ra nång ®é insulin m¸u cã thÓ t¨ng:
- BÐo ph×..
- Héi chøng Cushing,
- Phô n÷ cã thai,
- TiÓu ®êng kh¸ng insulin.

Glucose m¸u
(mmol/l)
15,0

c
b

9,45

4,45

a
0
1

2

3

4

5

6

t (h)

H×nh: §êng biÓu diÔn nghiÖm ph¸p g©y t¨ng ®
êng
m¸u ë ngêi b×nh thêng vµ bÖnh nh©n tiÓu ®êng
a) B×nh thêng; b) Ngìng thËn; c) TiÓu ®êng

52

***

¦íc chi lµ giät ma
Tan vµo lßng nguån céi.
¦íc chi lµ giät n¾ng
Tan mçi chiÒu Anh qua.
¦íc chi m×nh lµ s«ng
DÔ thay ®æi mªnh m«ng.
20.7.2003

52
NÕu s«ng kh«ng ch¶y ®Õn
Lµm sao biÓn th¼m s©u?
NÕu biÓn kh«ng ®ãn nhËn
S«ng biÕt ch¶y vÒ ®©u?
2’.28.7.2003

25
Kh«ng biÕt Em lµ s«ng hay biÓn?
Cßn Anh lµ biÓn hay s«ng?
ChØ biÕt nçi nhí trong lßng…
Th¼m s©u h¬n biÓn c¶
Mªnh m«ng v¹n dßng s«ng…
10’.28.7.03

Hotel Vên §µo - H¹ Long
A...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số xét nghiệm hóa sinh - Người đăng: toitoi10011-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Một số xét nghiệm hóa sinh 9 10 419