Ktl-icon-tai-lieu

Một vài công thức Violympic Toán lớp 5

Được đăng lên bởi minhxuanthsd-gmail-com
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 582 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÔNG THỨC DÃY SỐ: a1, a2, …, an
Gọi hiệu của 2 số liên tiếp của dãy là: h
VD: Dãy số 3, 7, 11, 15, 19 . Có h = 7 - 3=4
1. Số các số hạng( dãy số có bao nhiêu số?) . Kí hiệu : n
Số hạng = (số cuối + số đầu) : h + 1
VD : Có bao nhiêu STN từ 15 đấn 36?
36 – 15 + 1= 22 (số)
2. Tổng ( tổng của dãy số). Kí hiệu : S
S= n x ( số cuối + số đầu )
2
VD : Tính tổng các STN từ 15 đến 36
S = 22 x ( 36 + 15) : 2 = 561
3. Trung bình cộng ( TBC của dãy số). Kí hiệu : TBC
S : n= (số cuối + số đầu ): 2
S= n x ( số cuối + số đầu )
2
VD : Tính TBC các STN từ 16 đến 36
TBC = (36 + 16) : 2 = 26
4. Tìm số đầu, số cuối của dãy KHI BIẾT tổng và n số hạng
Tổng = (số đầu + số cuối) = S x 2 : n
Hiệu = ( số cuối – số đầu) = (n – 1) x h ( h= a2 – a1 : hiệu 2 số tiếp liền)
Số bé ( số đầu) = (tổng - hiệu) : 2
Số lớn ( số cuối) = (tổng + hiệu) : 2 ( hoặc Tổng – số bé )
VD1: Tổng của 5 số lẻ liên tiếp bằng 1795. Vậy số lớn nhất trong 5 số đó là?
Tổng = 1795 x 2 : 5 = 718
Hiệu = (5 – 1) x 2 = 8
Số lớn nhất = (718 + 8) : 2 = 363
VD2: Tổng của 20 STN LIÊN TIẾP CHIA HẾT CHO 5 bằng 1790. Vậy số lớn
nhất trong 5 số đó là?
Tổng = 1790 x 2 : 20 = 179
Hiệu = (20 – 1) x 5 = 95
Số lớn nhất = (179 + 95) : 2 = 137
5. Tìm số tự nhiên bé nhất có tổng các chữ số là 15 . Số đó là ?
Suy luận : Số đó là số có mấy chữ số ( lớn nhất có 1 chữ số là 9; lớn nhất có 2
chữ số là 99 _ là 9+9=18>15) .Vậy số cần tìm có 2 chữ số. cần tìm các cặp số có
tổng là 15 : 9 và 6; 8 và 7. Số cần tìm là 69 vì là số nhỏ nhất.

6. Tìm STN lớn nhất có tổng các chữ số bằng 10: 43210
7. Cho phân số . Tìm số b để khi thêm b đơn vị vào tử và bớt mẫu số đi b đơn vị ta
được phân số mới có giá trị bằng ?
Bên thêm, bên bớt thì Tổng không đổi . Dạng : Tổng – tỉ
Tổng = 118 + 71 = 189 . tỉ : ¾
Số bé ( tử số) = 189 : 7 x 3 = 81. Vậy : b = 81 – 71 = 10
8. Cho phân số . Tìm số a để khi cùng cộng cả tử và mẫu số của phân số đó với a
đơn vị ta được phân số mới có giá trị bằng ?
Cùng thêm hoặc cùng bớt thì Hiệu không đổi. Dạng : Hiệu – tỉ
Hiệu = 67 – 46 = 21
Số bé (tử số) = 21 : 1 x 3 = 63. Vậy a= 63 – 46 = 17

...
S=
S=
CÔNG THỨC DÃY SỐ: a1, a2, …, an
Gọi hiệu của 2 số liên tiếp của dãy là: h
VD: Dãy số 3, 7, 11, 15, 19 . Có h = 7 - 3=4
1. Số các số hạng( dãy số có bao nhiêu số?) . Kí hiệu : n
Số hạng = (số cuối + số đầu) : h + 1
VD : Có bao nhiêu STN từ 15 đấn 36?
36 – 15 + 1= 22 (số)
2. Tổng ( tổng của dãy số). Kí hiệu : S
n x ( số cuối + số đầu )
2
VD : Tính tổng các STN từ 15 đến 36
S = 22 x ( 36 + 15) : 2 = 561
3. Trung bình cộng ( TBC của dãy số). Kí hiệu : TBC
S : n= (số cuối + số đầu ): 2
n x ( số cuối + số đầu )
2
VD : Tính TBC các STN từ 16 đến 36
TBC = (36 + 16) : 2 = 26
4. Tìm số đầu, số cuối của dãy KHI BIẾT tổng và n số hạng
Tổng = (số đầu + số cuối) = S x 2 : n
Hiệu = ( số cuối – số đầu) = (n – 1) x h ( h= a2 – a1 : hiệu 2 số tiếp liền)
Số bé ( số đầu) = (tổng - hiệu) : 2
Số lớn ( số cuối) = (tổng + hiệu) : 2 ( hoặc Tổng – số bé )
VD1: Tổng của 5 số lẻ liên tiếp bằng 1795. Vậy số lớn nhất trong 5 số đó là?
Tổng = 1795 x 2 : 5 = 718
Hiệu = (5 – 1) x 2 = 8
Số lớn nhất = (718 + 8) : 2 = 363
VD2: Tổng của 20 STN LIÊN TIẾP CHIA HẾT CHO 5 bằng 1790. Vậy số lớn
nhất trong 5 số đó là?
Tổng = 1790 x 2 : 20 = 179
Hiệu = (20 – 1) x 5 = 95
Số lớn nhất = (179 + 95) : 2 = 137
5. Tìm số tự nhiên bé nhất có tổng các chữ số là 15 . Số đó là ?
Suy luận : Số đó là số có mấy chữ số ( lớn nhất có 1 chữ số là 9; lớn nhất có 2
chữ số là 99 _ là 9+9=18>15) .Vậy số cần tìm có 2 chữ số. cần tìm các cặp số có
tổng là 15 : 9 và 6; 8 và 7. Số cần tìm là 69 vì là số nhỏ nhất.
Một vài công thức Violympic Toán lớp 5 - Trang 2
Một vài công thức Violympic Toán lớp 5 - Người đăng: minhxuanthsd-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Một vài công thức Violympic Toán lớp 5 9 10 335