Ktl-icon-tai-lieu

Một vài kinh nghiệm vận dụng vẽ thêm yếu tố phụ để giảng dạy toán chứng minh đẳng thức hình học trong chương trình THCS

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 567 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Nguyễn Quang Bình - THCS Bùi Thị Xuân, Pleiku

PHOØNG GIAÙO DUÏC  ÑAØO TAÏO THAØNH PHOÁ PLEIKU

TEÂN ÑEÀ TAØI:

MOÄT VAØI KINH NGHIEÄM VAÄN DUÏNG VEÕ THEÂM YEÁU TOÁ PHUÏ
ÑEÅ GIAÛI DAÏNG TOAÙN CHÖÙNG MINH ÑAÚNG THÖÙC HÌNH HOÏC
TRONG CHÖÔNG TRÌNH HÌNH HOÏC THCS
MAÕ SKKN: 2TL

Nguyễn Quang Bình - THCS Bùi Thị Xuân

NAÊM HOÏC: 2008 - 2009
1

Nguyễn Quang Bình - THCS Bùi Thị Xuân, Pleiku

PHAÀN I: ÑAËT VAÁN ÑEÀ
I. LYÙ DO CHOÏN ÑEÀ TAØI:

ÔÛ tröôøng THCS, daïy Toaùn laø daïy hoaït ñoäng Toaùn hoïc cho hoïc sinh, trong
ñoù giaûi toaùn laø ñaëc tröng chuû yeáu cuûa hoïc sinh. Ñeå reøn luyeän kó naêng giaûi toaùn
cho hoïc sinh, ngöôøi giaùo vieân caàn trang bò toát cho hoïc sinh heä thoáng kieán thöùc cô
baûn, hình thaønh kó naêng, tö duy thuaät giaûi vaø phaùt trieån naêng löïc tích cöïc, chuû
ñoäng, ñoäc laäp, saùng taïo.
Beân caïnh vieäc naâng cao chaát löôïng hoïc sinh ñaïi traø coøn caàn phaûi phaùt huy
trí löïc cho hoïc sinh khaù – gioûi. Bôûi vì, hieän nay trong caùc nhaø tröôøng coâng taùc boài
döôõng hoïc sinh gioûi raát ñöôïc quan taâm vaø trôû thaønh muõi nhoïn cuûa muïc tieâu phaán
ñaáu chaát löôïng, trong ñoù boài döôõng hoïc sinh gioûi Toaùn giöõ moät vai troø thieát yeáu.
Ngoaøi nhöõng thuaän lôïi, taïo ñieàu kieän toát cho vieäc boài döôõng naâng cao chaát
löôïng hoïc sinh, vaãn coøn nhöõng vaán ñeà caàn löu yù veà maët phöông phaùp. ÔÛ ñaây toâi
muoán ñeà caäp ñeán vieäc giaûng daïy phaân moân Hình hoïc vôùi nhöõng yeâu caàu nhaèm
phaùt huy khaû naêng nhaän thöùc cuûa hoïc sinh, ñoù laø yeâu caàu veõ yeáu toá phuï trong quaù
trình giaûi caùc baøi taäp Hình hoïc. Vieäc veõ theâm yeáu toá phuï laøm cho baøi toaùn trôû
neân deã daøng hôn, thuaän lôïi hôn. Thaäm chí coù baøi phaûi veõ theâm yeáu toá phuï môùi
tìm ra ñöôïc lôøi giaûi baøi toaùn. Tuy nhieân veõ theâm yeáu toá phuï nhö theá naøo ñeå cho
baøi toaùn coù lôøi giaûi ngaén ngoïn vaø hay laø vaán ñeà khieán cho chuùng ta phaûi ñaàu tö
suy nghó.
Kinh nghieäm cho thaáy raèng khoâng coù phöông phaùp chung cho vieäc veõ theâm
yeáu toá phuï maø laø caû moät söï saùng taïo trong khi giaûi toaùn, bôûi vì vieäc veõ theâm caùc
yeáu toá phuï caàn ñaït ñöôïc muïc ñích laø taïo ñieàu kieän ñeå giaûi baøi toaùn moät caùch
ngaén goïn chöù khoâng phaûi laø moät coâng vieäc tuyø tieän. Hôn nöõa, vieäc veõ theâm yeáu
toá phuï phaûi tuaân theo caùc pheùp döïng hình cô baûn vaø caùc baøi toaùn döïng hình cô
baûn.
Tuy nhieân, trong quaù trình giaûng daïy, toâi nhaän thaáy hoïc sinh coøn raát luùng
tuùng khi ñöùn...
Nguyễn Quang Bình - THCS Bùi Thị Xuân, Pleiku
PHOØNG GIAÙO DUÏC ÑAØO TAÏO THAØNH PHOÁ PLEIKU
TEÂN ÑEÀ TAØI:
MOÄT VAØI KINH NGHIEÄM VAÄN DUÏNG VEÕ THEÂM YEÁU TOÁ PHUÏ
ÑEÅ GIAÛI DAÏNG TOAÙN CHÖÙNG MINH ÑAÚNG THÖÙC HÌNH HOÏC
TRONG CHÖÔNG TRÌNH HÌNH HOÏC THCS
MAÕ SKKN: 2TL
Nguyễn Quang Bình - THCS Bùi Thị Xuân
NAÊM HOÏC: 2008 - 2009
1
Một vài kinh nghiệm vận dụng vẽ thêm yếu tố phụ để giảng dạy toán chứng minh đẳng thức hình học trong chương trình THCS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một vài kinh nghiệm vận dụng vẽ thêm yếu tố phụ để giảng dạy toán chứng minh đẳng thức hình học trong chương trình THCS - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Một vài kinh nghiệm vận dụng vẽ thêm yếu tố phụ để giảng dạy toán chứng minh đẳng thức hình học trong chương trình THCS 9 10 439