Ktl-icon-tai-lieu

mũ và logarit

Được đăng lên bởi Bích Thủy
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1086 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BAØI GIAÛNG PT - BPT - HPT Logarit vaø Muõ


PHÖÔNG TRÌNH MUÕ
Phương pháp 1 : Đưa về cùng cơ số
1.
2.

2

3.

3

x23x2

2

x1

 16

x2 6x5/2

x2 4x
x5
x7

 0, 25.128

5
 125
2x1
x
4  8

7.
8.
7

3
x 4

x



x1

2 .3 .5



 12



2  x   9 x 
 3  8 1


9.  2 2
64


2 x8/3

x2



13.  ( 5 2)

2

2x1

3x

(2

x

3)

16.

x 1 3

2 . 4

2

2x1

x1

x2

1

.0,21

 2 2.0,125

 125.0, 04

 16

3

x
x1

x

20. 2 .3  2 .3
 192
1
x 3 x 3xx1
 9  27 3  675
5321. 3
x 1
x
x 1
x 2
3 3
2
.22. 2
x4
9 x 9
 3
4

4

16

124. (x 2 x1 2x3 1)x
2
7
2(x1)
19.
2
 3.
. x1
2 7
3x 3x1

x
2x3
2222

2x2

23. 



 

16
1

14.

x x2

 24

1  0
2

 3  3 

 84

x2

9. 4
 16  10.2
logx
log5
10. 25  5  4.x
17. 4

x2

x2

x 5

 12.2

x 1 

x 25

0
2

x 3
13

x 1
x x

2 x x

20.D03 2
2
sin x
cos
21. 9
9

2
1

10.3

log3 ( x 16)1

22

x2
x4

x2

2

18. 5.4

3 x

x1

2

2

3)x

x1

x

2

33

2log3 ( x 16)

11. 2
x
12. 9

1
0,125
 4 28

4

5

.8

5x

2)x

( 5

x 2x1
2 2 x5
14.
3)27 ( 10
10. (3 10
x

x

2

7. 64x x 22 x 12
0
x 1
x 2
8. 4    5.2     6  0

3 2

3)

2

x  2x  2

2

1
x



x3

3



2x
7 x  6.0, 7  7
6. 100
x

4

x1



2



2

2



11. x4.9

12. (2

2



x 3

Phương pháp 2 : Đặt ẩn phụ.
x
x
1. 2.16 15.4  8  0
x
x
2. 9  8.3  7  0
2x 8
x 5
3. 3
 4.3  27  0
x1
x 4
x2
4. 4  2  2  6
5. 4x  6.2x  8  0

x17
x3

5.
6.

9x



 1 / 243

32

x 4

30. x 2  2x  x21
31. 2cos x 2cosxx x 

 16 2

4.

x 2

x1

3 5
28. 7.3  5
x x1 x2 x x1 x2
29. 2  2  2  3  3  3

26. 4

sin x
cos2x

 5.2

4

cos x

x

3

10

cos x

3

7

8



32cosx

1cosx

2x
x
16. 4
 7.4
20
13. 2
x10
5 10
6
x 7
2
2 x
6.9
 6.4
 20x
1
1 2x13.6
 17  30.
15. .4  18. 3x 1  33x  30
19. 5  5  26
0
x1

21

13.4
A06
3.8
4.12 18  2.27  0
32.
2

2

2

53x

22. 5.23 x1  3.2  7  0
3x1  35.0,2x92  26
9
6
63. 5
23.
x1
x x
125 24.0,5
64. 48x  4 8.0,5
24.
 3.2 6.2




65. 5 2 2 9.5 27.(125 5 ) 64
25.
6 2
6
66. 2

2

2

2

22

0

34. 6.9 1 13.6  6.4
35. 27 12  2.8
36. 4.3x  19.2x2  5.6 x1 1 x1
26.15.25
3.4 x .934.15
x 6.415.9
x  .9
0
37.
3
2
x 3 6, 25.0,16
x
x 2  0
38. 25x4 12.2
5 3 5
39.125  50  2
Traàn Quang
2.27
40. 18 18
41. 2  3  2  3  14

23x



 

1

1



x

2x



x

x

x

x

x/2

x

x



x







x



x

1...
www.VNMATH.com
PHÖÔNG TRÌNH MUÕ
Pơng pháp 1 :
Đưa về cùng s
x
2
3x2 x1
1.
2
2
3.
x
5 x
17
x7 x3
3
BAØI
GIAÛNG
PT
-
BPT
-
HPT
Logarit
vaø
Muõ
x1
x
x1
x2
x
x1
x2
9x
2
x
1
cos
x
2
cos
x
Pơng pp 2 :
Đặt ẩn phụ.
1.
2.16
x
15.4
x
8
0
2.
9
x
8.3
x
7
0
6.
4
x
8
2
x
1
x x1 x2
12
3.
3
2x
8
4.3
x
5
27
0
4.
4
x
1
2
x
4
2
x
2
6
x x
3
8
64
x
3
2
x
1
2
4
2
2
7
2x
6.
1 3
7.
64
x
2
x
12
0
10.
3
2
x
2
x5
27
2x
1
2
2
x1
1
1
1
x 1
8
9.
4
x
2
16
10.2
x
2
10.
25
logx
5
4.x
log5
2
2
2
2
1
5
.
1
7
.
x
3
x
3x
3
x4
4
x
1
2x
3
2
2(x1)
19.
2
3.
2
x
1
7
3x
3x1
x
2x3
2
2
2
2
2x2
23.
2
x
x 3 x 1
1
3
16
2
6x5/2
16
2
2.
2
x
3
x
4x
1
/
243
0,
25.128
4.
32
5
x
2
3
x
4
5
x
3
28.
7.3
29.
2
2
2
3
3
3
30.
x
2
2x
2
3
x
2
2x
2
x
2
x
2
31.
2
x
5.
5
x
4
125
2
x
8
/
3
7.
2
.3 .5
8.
2
7
2 9
x1
9.
2
2
5.
4
x
6.2
x
8
0
100
x
6.0,
7
x
7
3
8.
4
x
x
2
5.2
x
1
x
2
6
0
3
2
2x
1
11.
4.9
12.
(2
3)
3x
(2
3)
5x
13.
(
5
2)
x
(
5
2)
x
11.
2
2log
3
(
x
16)
2
log
3
(
x
16)
1
24
12.
9
x
x
1
10.3
x
x
2
1
0
14.
(
10
3)
x
(
10
3)
x
2
x
1
.
3
4
2x
1
.8
3
x
2
2.0,125
2 4 0,125
4
2
16.
843 3
14.
x
x2
125.0,
04
x2 x2
5 .0,2
x4
2
16
3
18.
5.4
20.
2
.3
x
2 .3
x
1
192
9
x
1
27
3
675
21.
3
22.
2
x
1
3
x
3
x
1
2
x
2
3
9
x
9
4 16 16
24.
(x
2
1
1)
x
1
17.
4
x
x
5
12.2
x
1
x
5
8
0
20.
D03
2
x
x
2
2
x
x
3
21.
9
sin
x
9
cos
x
10
2
sin
x
5.2
cos
x
7
26.
4
cos2x
4
cos
x
3
mũ và logarit - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
mũ và logarit - Người đăng: Bích Thủy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
mũ và logarit 9 10 867