Ktl-icon-tai-lieu

mục lục

Được đăng lên bởi trong-le-van
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1465 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Quản Lý Khóa Học và Học Viên Tại Trung Tâm Anh Ngữ

GVHD: Ths. Phan Mỹ Trinh

MỤC LỤC
Mục đích và yêu cầu đặt ra cho hệ thống. ....................................................... 1
Chương I. PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG ......................................................... 2
1.1. Giới Thiệu ................................................................................................ 3
1.1.1. Trung tâm Anh ngữ Quốc Tế Mỹ. ................................................... 3
1.1.2. Lĩnh vực hoạt động ......................................................................... 3
1.1.3. Sơ đồ tổ chức .................................................................................. 4
1.2. Quy trình nghiệp vụ quản lý tại trung tâm ............................................... 5
1.2.1. Quy trình quản lý việc ghi danh của Học viên. ................................. 5
1.2.1.1.Chương trình đào tạo: ............................................................... 5
1.2.1.1.1.Khóa học Anh văn ...................................................... 5
1.2.1.1.2.Khóa học Kỹ Năng Xã Hội. ........................................ 8
1.2.1.1.3.Chính sách khuyến học. .............................................. 8
1.2.1.2.Quy trình ghi danh ................................................................... 9
1.2.1.3.Lưu đồ hồ sơ công việc ........................................................... 12
1.2.2. Quy trình quản lý việc bảo lưu học phí........................................... 13
1.2.2.1.Quy định bảo lưu ..................................................................... 13
1.2.2.2.Quy trình bảo lưu học phí ........................................................ 13
1.2.2.3.Lưu đồ hồ sơ, công việc ........................................................... 15
1.2.3. Quy trình quản lý đăng ký thi......................................................... 16
1.2.3.1.Các đợt thi lấy chứng chỉ ......................................................... 16
1.2.3.2.Quy trình đăng ký thi. .............................................................. 17
1.2.3.3.Lưu đồ hồ sơ, công việc ........................................................... 20
1.3. Từ Điển Dữ Liệu. .................................................................................... 22
1.4. Nhu Cầu Tin Học Hóa ............................................................................. 25
Chương II. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ ............................................................. 27
2.1. Phương Pháp Lu...
Qun Lý Khóa Hc và Hc Viên Ti Trung Tâm Anh Ng GVHD: Ths. Phan M Trinh
MC LC
Mc đích và yêu cu đặt ra cho h thng. ....................................................... 1
Chương I. PHÂN TÍCH HIN TRNG ......................................................... 2
1.1. Gii Thiu ................................................................................................ 3
1.1.1. Trung tâm Anh ng Quc Tế M. ................................................... 3
1.1.2. Lĩnh vc hot động ......................................................................... 3
1.1.3. Sơ đồ t chc .................................................................................. 4
1.2. Quy trình nghip v qun lý ti trung tâm ............................................... 5
1.2.1. Quy trình qun lý vic ghi danh ca Hc viên. ................................. 5
1.2.1.1.Chương trình đào to: ............................................................... 5
1.2.1.1.1.Khóa hc Anh văn ...................................................... 5
1.2.1.1.2.Khóa hc K Năng Xã Hi. ........................................ 8
1.2.1.1.3.Chính sách khuyến hc. .............................................. 8
1.2.1.2.Quy trình ghi danh ................................................................... 9
1.2.1.3.Lưu đồ h sơ công vic ........................................................... 12
1.2.2. Quy trình qun lý vic bo lưu hc phí........................................... 13
1.2.2.1.Quy định bo lưu ..................................................................... 13
1.2.2.2.Quy trình bo lưu hc phí ........................................................ 13
1.2.2.3.Lưu đồ h sơ, công vic ........................................................... 15
1.2.3. Quy trình qun lý đăng ký thi ......................................................... 16
1.2.3.1.Các đợt thi ly chng ch ......................................................... 16
1.2.3.2.Quy trình đăng ký thi. .............................................................. 17
1.2.3.3.Lưu đồ h sơ, công vic ........................................................... 20
1.3. T Đin D Liu. .................................................................................... 22
1.4. Nhu Cu Tin Hc Hóa ............................................................................. 25
Chương II. PHÂN TÍCH THIT K ............................................................. 27
2.1. Phương Pháp Lun, Công C Phân Tích và Thiết Kế H Thng .............. 28
2.1.1. Phương pháp lun MERISE ........................................................... 28
2.1.2. Công c tr giúp phân tích, thiết kế h thông tin Power AMC ....... 29
2.2. H Thông Tin Ý Nim............................................................................. 30
2.2.1. hình ý nim truyn thông. ........................................................ 30
mục lục - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
mục lục - Người đăng: trong-le-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
mục lục 9 10 461