Ktl-icon-tai-lieu

MỤC TIÊU, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, MỨC ĐỘ TÍCH HỢP VÊ GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG TRONG CÁC MÔN HỌC Ở CẤP TIỂU HỌC

Được đăng lên bởi maiphungbao-gmail-com
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 3317 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Phòng Giáo dục – Đào tạo Phù Cát

GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
TRONG CÁC MÔN HỌC Ở CẤP TIỂU HỌC
PHẦN I (Phần chung)
MỤC TIÊU, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, MỨC ĐỘ TÍCH HỢP VÊ
GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG TRONG CÁC MÔN HỌC Ở CẤP TIỂU
HỌC.
I, MỤC TIÊU CHUNG CẦN ĐẠT VỀ GDBVMT TRONG CÁC MÔN HỌC
1/ Học viên cần biết và hiểu:

- Mục tiêu, nội dung giáo dục BVMT trong môn học.
- Phương pháp và hình thức dạy học lồng ghép, tích hợp. giáo dục BVMT trong môn học.
- Cách khai thác nội dung và soạn bài để dạy học lồng ghép, tích hợp giáo dục BVMT trong
môn học.

2/ Học viên có khả năng:
- Phân tích nội dung, chương trình môn học, từ đó xác định các bài có khả năng lồng
ghép, tích hợp giáo dục BVMT trong môn học.
- Soạn bài và dạy học (môn học) theo hướng lồng ghép, tích hợp giáo dục BVMT.
- Tích cực thực hiện dạy học lồng ghép, tích hợp giáo dục BVMT vào môn học.

*. MỘT SỐ KIẾN THỨC CƠ BẢN
VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
* Mục tiêu của phần này giúp học viên trả lời được các câu hỏi sau:
- Thế nào là môi trường?
- Tại sao phải giáo dục bảo vệ môi trường?
* Môi trường và giáo dục bảo vệ môi trường đã và đang là một vấn đề được cả thế giới nói
chung, Việt Nam nói riêng đặc biệt quan tâm. Chất lượng môi trường có ý nghĩa to lớn trong sự
phát triển bền vững đối với cuộc sống con người. Môi trường là một khái niệm quen thuộc và
tồn tại xung quanh chúng ta.
* Học viên làm việc
- Căn cứ vào kinh nghiệm, kiến thức về môi trường và các thông tin về môi trường trên các
phương tiện thông tin mà thầy (cô) biết, hãy thảo luận các câu hỏi sau:
1. Môi trường là gì ?
2. Thế nào là môi trường sống ?
3. Quan niệm của bạn về môi trường tự nhiên và môi trường xã hội ?
1. Môi trường là gì?
* Có nhiều quan niệm về môi trường
- Môi trường là một tập hợp các yếu tố xung quanh hay là các điều kiện bên ngoài có tác
động qua lại (trực tiếp, gián tiếp) tới sự tồn tại và phát triển của sinh vật.
- Theo điều 3 Luật Bảo vệ Môi trường (2005) “Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và
vật chất nhân tạo bao quanh con người, có ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát
triển của con người.
Tóm lại : Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và yếu tố vật chất nhân tạo có quan hệ
mật thiết với nhau, bao quanh con người, có ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát
triển của con người và thiên nhiên.
2. Thế nào là môi trường sống ?

Tài liệu tập huấn về tích hợp, lồng ghép GDBVMT vào các môn học ở Ti...



 
!


 !
 !
1/
1/
Học viên cần biết và hiểu:
Học viên cần biết và hiểu:
"#$%&'%(%)*(#$+*,-./
"#$%&'%(%)*(#$+*,-./
"012)2345$6(78.9:;2$<=2/%)*(#$+*,-./
"012)2345$6(78.9:;2$<=2/%)*(#$+*,-./
")>?%$)'%(34@*7A4%BC(78.9:;2$<=2%)*(#$+*
")>?%$)'%(34@*7A4%BC(78.9:;2$<=2%)*(#$+*
,-./
,-./
2/ Học viên c khả năng:
" D$<'%(01$+5,-.$EBFG)BH)A4%F>IJ9:
;2$<=2%)*(#$+*,-./
"K*7A4%34(78.,-.$L*0M9:;2$<=2%)*(#/
"<N$N%O(78.9:;2$<=2%)*(#34*,-./
P/QKRSTUVW
 XYZW[ XY
* Mục tiêu của phần này giúp học viên trả lời được các câu hỏi sau:
"\4*94,-%$+0]^
"7%@?*2I%%)*(#AI*3O,-%$+0]^
* Môi trường gio dục bảo vệ môi trường đ đang một vấn đề được cả thế giới n"i
chung, Việt Nam n"i riêng đặc biệt quan tâm. Chất lượng môi trường c" ý nghĩa to lớn trong sự
pht triển bền vững đối với cuộc sống con người. i trường một khái niệm quen thuộc
tồn tại xung quanh chúng ta.
* Học viên làm việc
"J634*>%%O,>%\$63_,-%$+0]34)$-$%3_,-%$+0]$+&)
201$%O$-$%,4$8-A%\$`8$I*9a)Db%@?c
1. Môi trường là gì ?
2. Thế nào là môi trường sống ?
3. Quan niệm của bạn về môi trường tự nhiên và môi trường x hội ?

* C nhiều quan niệm về môi trường
"-%$+0]94,'$$a2=2)8\$dGe??894)B%_>%OA&*4%F$)
B'e?97%$+N$%\2%)$%\2$M%@N$:$7%342)$$+%Cf?@%3a$/
"L*B%_gha$I*3O-%$+0]ijjklMôi trường bao gồm cc yếu tố tự nhiên
vật chất nhân tạo bao quanh con người, c" ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sự tồn tại, pht
triển của con người.
F,97%cMôi trường bao gồm cc yếu tố tự nhiên yếu tố vật chất nhân tạo c" quan hệ
mật thiết với nhau, bao quanh con người, c" ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất, sự tồn tại, pht
triển của con người và thiên nhiên.

 !"#$%&'()*+,-+
1
./0%1&20'3(4.5678
508/(489:;<.=>9:
MỤC TIÊU, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, MỨC ĐỘ TÍCH HỢP VÊ GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG TRONG CÁC MÔN HỌC Ở CẤP TIỂU HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MỤC TIÊU, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, MỨC ĐỘ TÍCH HỢP VÊ GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG TRONG CÁC MÔN HỌC Ở CẤP TIỂU HỌC - Người đăng: maiphungbao-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
MỤC TIÊU, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, MỨC ĐỘ TÍCH HỢP VÊ GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG TRONG CÁC MÔN HỌC Ở CẤP TIỂU HỌC 9 10 727