Ktl-icon-tai-lieu

MƯỜI ĐIỀU TRỌNG YẾU CỦA SỰ TU HÀNH HT Tịnh Không

Được đăng lên bởi Vô Tâm
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 444 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MƯỜI ĐIỀU TRỌNG YẾU CỦA SỰ TU HÀNH ­ Pháp Sư Tịnh Không.
1. Hiếu dưỡng cha mẹ
Đức Phật dạy chúng ta lấy hiếu làm gốc. Hiếu dưỡng cha mẹ là pháp môn 
căn bản rất lớn của đạo Phật, cũng là điều kiện quan trọng cơ bản làm người.
Chúng ta nghĩ thử ngay cả loài chim muông còn biết báo ân nuôi mớm. Nếu 
như chúng ta không hiếu dưỡng cha mẹ thì chẳng phải không bằng loài cầm 
thú hay sao? 
Cha mẹ là ruộng phước lớn nhất đời này của chúng ta. Công đức hiếu dưỡng
cha mẹ và công đức cúng dường Đức Phật như nhau, không hiếu dưỡng cha 
mẹ thì bị coi là sai lầm lớn nhất của đời người. Người bất hiếu một chút tư 
cách cũng không có nói gì đến học Phật.
Ngoài ra, chúng ta còn khuyên cha mẹ có Tín, Nguyện, niệm Phật, cầu sinh 
về Tây phương mãi mãi thoát khỏi nỗi khổ sinh tử luân hồi, mới là hiếu đạo 
cứu cánh viên mãn.
2. Làm tròn bổn phận
Làm người ở thế gian, ai cũng có bổn phận và trách nhiệm của mình. Người 
học Phật trên cương vị công việc của mình phải nỗ lực tinh tấn làm gương 
mẫu cho gia đình, xã hội và quốc gia. Hiếu thuận với cha mẹ, giáo dục con 
cái, yêu thương gia đình, làm lợi ích cho xã hội, báo đáp tổ quốc mới đúng là
người học Phật. Tự mình trốn tránh trách nhiệm, không làm tròn bổn phận, 
học Phật mà nói khoác lác đều là dối mình lừa người thì không thể thành tựu
được.
3. Tin sâu nhân quả
Cốt lõi của toàn bộ Phật pháp, chính là hai chữ “nhân quả”. Chúng ta trồng 
nhân thiện được quả thiện, trồng nhân ác nhất định chịu quả ác, báo ứng 
nhân quả không sai tí nào, không phải là không có báo ứng mà chỉ vì thời 
gian chưa đến. Người học Phật phải tin sâu nhân quả, lấy giới làm thầy, mỗi 
ngày tự kiểm điểm, luôn luôn sửa đổi. Ngoài ra, người niệm Phật tin sâu 
trồng nhân thiện niệm Phật, chắc chắn được quả thiện thành Phật. Đây là 
nhân quả rất thâm diệu.

4. Không sát sinh, ăn chay
Người học Phật không làm các việc ác, nỗ lực đoạn trừ tất cả hành vi tội ác. 
Trong tất cả tội ác, tội ác nặng nhất là sát sinh, ăn thịt. Bởi vì, mạng của 
chúng sinh rất quý báu, không nên vì thân mạng mình mà giết, ăn thịt nó thì 
nó vô cùng căm hận, kết oán thù sâu nặng, đời sau nó sẽ giết lại chúng ta 
báo thù đòi nợ, máu trả nợ máu, quả ác rất là thảm khốc. Vì thế, chúng ta 
không làm các việc ác, không sát sinh, ăn chay là việc cần gấp.
5. Phóng sinh cứu mạng
Người học Phật phải làm các điều thiện, bất cứ việc thiện nào, chỉ cần có cơ 
hội thì ra sức làm. Trong tất cả việc thiện, phóng sinh là đứng đầu. Bởi vì, 
phóng sinh là hành vi cứu mạng cấp bách, công đức rất lớn, ch...
M I ĐI U TR NG Y U C A S TU HÀNH - Pháp S T nh Không.ƯỜ ư
1. Hi u d ng cha mế ưỡ
Đ c Ph t d y chúng ta l y hi u làm g c. Hi u d ng cha m là pháp môn ế ế ưỡ
căn b n r t l n c a đ o Ph t, cũng là đi u ki n quan tr ng c b n làm ng i. ơ ườ
Chúng ta nghĩ th ngay c loài chim muông còn bi t báo ân nuôi m m. N u ế ế
nh chúng ta không hi u d ng cha m thì ch ng ph i không b ng loài c m ư ế ưỡ
thú hay sao?
Cha m là ru ng ph c l n nh t đ i này c a chúng ta. Công đ c hi u d ng ướ ế ư
cha m và công đ c cúng d ng Đ c Ph t nh nhau, không hi u d ng cha ườ ư ế ưỡ
m thì b coi là sai l m l n nh t c a đ i ng i. Ng i b t hi u m t chút t ườ ườ ế ư
cách cũng không có nói gì đ n h c Ph t.ế
Ngoài ra, chúng ta còn khuyên cha m có Tín, Nguy n, ni m Ph t, c u sinh
v Tây ph ng mãi mãi thoát kh i n i kh sinh t luân h i, m i là hi u đ o ươ ế
c u cánh viên mãn.
2. Làm tròn b n ph n
Làm ng i th gian, ai cũng có b n ph n và trách nhi m c a mình. Ng i ườ ế ườ
h c Ph t trên c ng v công vi c c a mình ph i n l c tinh t n làm g ng ươ ươ
m u cho gia đình, xã h i và qu c gia. Hi u thu n v i cha m , giáo d c con ế
cái, yêu th ng gia đình, làm l i ích cho xã h i, báo đáp t qu c m i đúng làươ
ng i h c Ph t. T mình tr n tránh trách nhi m, không làm tròn b n ph n, ườ
h c Ph t mà nói khoác lác đ u là d i mình l a ng i thì không th thành t u ườ
đ c.ượ
3. Tin sâu nhân qu
C t lõi c a toàn b Ph t pháp, chính là hai ch “nhân qu ”. Chúng ta tr ng
nhân thi n đ c qu thi n, tr ng nhân ác nh t đ nh ch u qu ác, báo ng ượ
nhân qu không sai tí nào, không ph i là không có báo ng mà ch vì th i
gian ch a đ n. Ng i h c Ph t ph i tin sâu nhân qu , l y gi i làm th y, m i ư ế ườ
ngày t ki m đi m, luôn luôn s a đ i. Ngoài ra, ng i ni m Ph t tin sâu ườ
tr ng nhân thi n ni m Ph t, ch c ch n đ c qu thi n thành Ph t. Đây là ư
nhân qu r t thâm di u.
MƯỜI ĐIỀU TRỌNG YẾU CỦA SỰ TU HÀNH HT Tịnh Không - Trang 2
MƯỜI ĐIỀU TRỌNG YẾU CỦA SỰ TU HÀNH HT Tịnh Không - Người đăng: Vô Tâm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
MƯỜI ĐIỀU TRỌNG YẾU CỦA SỰ TU HÀNH HT Tịnh Không 9 10 556