Ktl-icon-tai-lieu

MƯỜI VẠN CÂU HỎI VÌ SAO

Được đăng lên bởi phuonglien1410
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1653 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MƯỜI VẠN CÂU HỎI VÌ SAO
1 Vì sao châu chấu bay thành đàn?

Châu chấu dù bay ở trên trời hay đỗ dưới mặt đất vẫn duy trì tính hợp quần. Đây
không phải là sở thích nhất thời, mà do thói quen đẻ trứng và nhu cầu về mặt sinh lý
của chúng.
Việc châu chấu thích hoạt động thành đàn có quan hệ rất lớn đến thói quen đẻ
trứng. Đến mùa giao phối, châu chấu lựa chọn vị trí đẻ trứng tương đối nghiêm khắc,
thích hợp nhất là môi trường có chất đất cứng, có độ ẩm tương đối và có ánh sáng
mặt trời trực tiếp. Trên những cánh đồng rộng lớn, khu vực có thể đáp ứng các tiêu
chuẩn này tương đối ít, do vậy, châu chấu thường tập trung đẻ trứng hàng loạt trên
một phạm vi không lớn lắm. Thêm vào đó, trong khu vực nhỏ này, chênh lệch độ ẩm
là rất ít, khiến cho trứng nở đồng loạt, đến mức châu chấu non vừa chào đời đã hình
thành thói quen sống cùng nhau, đi theo nhau.
Mặt khác, châu chấu phải sống theo đàn cũng là do nhu cầu về mặt sinh lý. Chúng
cần nhiệt độ cơ thể tương đối cao để hoạt động. Vì vậy, việc sống thành đàn sẽ giúp
chúng duy trì nhiệt độ trong cơ thể. Tất cả những con châu chấu trong đàn đều có
chung đặc điểm này. Bởi vậy, trước khi chúng kết đàn, chỉ cần vài con lượn vòng trên
không trung, rất nhanh sau đó, những con khác dưới mặt đất sẽ cảm ứng và đồng
loạt bay lên.
2 Vì sao trong cây có điện?

Một số hoạt động sống trong cơ thể sinh vật tạo ra điện
trường và dòng điện, gọi là điện sinh vật. Ở một số động vật,
hiện tượng này rất rõ, ví dụ cá chình điện có thể dùng điện
sinh vật để bắn chết những con mồi nhỏ. Trong cây cũng có
điện, nhưng chỉ yếu hơn mà thôi.

Các điện tích dương
thường tập trung ở
dễ, và âm ở ngọn cây.

Dòng điện trong cơ thể thực vật yếu đến nỗi nếu không dùng
đồng hồ điện siêu nhạy thì khó mà phát hiện ra. Nhưng dòng
điện yếu không có nghĩa là không có. Vậy điện trong cây phát
sinh như thế nào?

Có rất nhiều nguyên nhân khiến cây sản sinh ra điện. Ví dụ ở rễ, dòng điện chạy từ
chỗ này sang qua khác, vì sự chênh lệch điện tích do các đoạn rễ hấp thụ muối
khoáng không đều.
Bây giờ chúng ta hãy quan sát quá trình hấp thụ khoáng kali clorua của cây đậu
tương. Các ion của kali clorua được hút vào rễ. Clo(-) từ rễ được hút lên các tế bào
ngọn, làm tăng số ion âm trên ngọn, trong khi đó, các ion dương của K+ lại tập
trung ở đầu rễ. Kết quả là xuất hiện một điện thế giữa ngọn và gốc. Tuy
nhiên, cường độ dòng điện trong cây rất nhỏ. Theo tính toán, tổng dòng điện trong
100 tỷ cây đậu tương mới đủ thắp sáng một ngọn đèn 100 W.

3 Tại sao tai biết tiếng động t...
MƯỜI VẠN CÂU HỎI VÌ SAO
1 Vì sao châu ch u bay thành àn? đ
Châu ch u dù bay trên tr i hay d i m t t v n duy trì tính h p qu n. ây đỗ ướ đấ Đ
không ph i là s thích nh t th i, mà do thói quen tr ng và nhu c u v m t sinh lý đẻ
c a chúng.
Vi c châu ch u thích ho t ng thành àn có quan h r t l n n thói quen độ đ đế đẻ
tr ng. n mùa giao ph i, châu ch u l a ch n v trí tr ng t ng i nghiêm kh c, Đế đẻ ươ đố
thích h p nh t là môi tr ng có ch t t c ng, có m t ng i và có ánh sáng ườ đấ độ ươ đố
m t tr i tr c ti p. Trên nh ng cánh ng r ng l n, khu v c có th áp ng các tiêu ế đồ đ
chu n này t ng i ít, do v y, châu ch u th ng t p trung tr ng hàng lo t trên ươ đố ườ đẻ
m t ph m vi không l n l m. Thêm vào ó, trong khu v c nh y, chênh l ch m đ độ
là r t ít, khi n cho tr ng n ng lo t, n m c châu ch u non v a chào i ã hình ế đồ đế đờ đ
thành thói quen s ng cùng nhau, i theo nhau. đ
M t khác, châu ch u ph i s ng theo àn c ng là do nhu c u v m t sinh lý. Chúng đ ũ
c n nhi t c th t ng i cao ho t ng. Vì v y, vi c s ng thành àn s giúp độ ơ ươ đố để độ đ
chúng duy trì nhi t trong c th . T t c nh ng con châu ch u trong àn u có độ ơ đ đề
chung c i m này. B i v y, tr c khi chúng k t àn, ch c n vài con l n vòng trênđặ đ ướ ế đ ượ
không trung, r t nhanh sau ó, nh ng con khác d i m t t s c m ng và ng đ ướ đấ đồ
lo t bay lên.
2 Vì sao trong cây có điện?
M t s ho t ng s ng trong c th sinh v t độ ơ t o ra i n đ
tr ng và dòng i n, g i là i n sinh v t. m t s ng v t,ườ đ đ độ
hi n t ng này r t rõ, ví d ượ cá chình i n có th dùng i n đ đ
sinh v t để b n ch t ế nh ng con m i nh . Trong cây c ng có ũ
i n, nh ng ch y u h nđ ư ế ơ mà thôi.
Dòng i n trong c th th c v t y u n n i n uđ ơ ế đế ế không dùng
ng h i n siêu nh y thì khó mà phát hi n ra. Nh ng dòng đồ đ ư
i n y u không có ngh a là không có. V y i n trong cây phátđ ế ĩ đ
sinh nh th nào?ư ế
Có r t nhi u nguyên nhân khi n cây s n sinh ra i n. Ví d r , dòng i n ch y t ế đ đ
ch này sang qua khác, vì s chênh l ch i n tích do các o n r h p th mu i đ đ ạ
khoáng không u.đề
Bây gi chúng ta hãy quan sát quá trình h p th khoáng kali clorua c a cây u đậ
t ng.ươ Các ion c a kali clorua c hút đượ vào r . Clo(-) t r c đượ hút lên các t bào ế
ng n, làm t ng s ion âm trên ng n, trong khi ó, các ă đ ion d ng c a K+ l i t p ươ
trung u r . đầ K t qu là xu t hi n m t i n th gi a ng n và g c. Tuy ế đ ế
nhiên, c ng dòng i nườ độ đ trong cây r t nh . Theo tính toán, t ng dòng i n đ trong
100 t cây u t ng m i th p sáng m t ng n èn 100 W. đậ ươ đủ đ
3 T i sao tai bi t ế ti ng ng t âu d i t i?ế độ đ
Các i n tích d ng đ ươ
th ng t p trung ườ
d , và âm ng n cây.
1
MƯỜI VẠN CÂU HỎI VÌ SAO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MƯỜI VẠN CÂU HỎI VÌ SAO - Người đăng: phuonglien1410
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
MƯỜI VẠN CÂU HỎI VÌ SAO 9 10 82