Ktl-icon-tai-lieu

Mỹ thuật

Được đăng lên bởi Mẩu Mũm Mĩm
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 117 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Từ ngày 10/2/2014 đến ngày 14/2/2014
Ngày soạn: 12/2/2014
Ngày giảng: 14/2/2014

Lớp 1A: Thứ sáu
Tiết 3: Mĩ thuật

§22: VẼ VẬT NUÔI TRONG NHÀ
A. MỤC TIÊU.
- Nhận biết hình dáng, đặc điểm, màu sắc, vẻ đẹp một số con vật nuôi
trong nhà.
- Biết cách vẽ con vật quen thuộc.
- Vẽ được hình một con vật, vẽ màu theo ý thích.
* GDBVMT: Yêu mến các con vật, có ý thức bảo vệ các con vật.
B. CHUẨN BỊ.
Gi¸o viªn.
- Tranh, ảnh một số loại vật nuôi. Tranh hướng dẫn các bước con
gà.
Häc sinh.
- Vë tËp vÏ 1, bót ch×, tÈy, s¸p mµu.
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
I. Khởi động.( 5’) - Cả lớp hát bài “ Đàn gà
trong sân”
- Kiểm tra đồ dung học tập
của học sinh.
+ Nhận xét.
- Các loại vật nuôi trong nhà
quen thuộc với chúng ta.
Vậy các con vật đó là con
gì? Cách vẽ ra sao? Hôm
nay thầy cùng các em sẽ đi
tìm hiểu cụ thể.
II. Phát triển bài.
( 25’ )
1. Hoạt động 1:
- Giíi thiÖu tranh, ¶nh c¸c
Giới thiệu các
con
vËt vµ gîi ý ®Ó HS nhËn
con vật.
ra:
+ Tªn con vËt trong tranh
lµ g×?
+ C¸c bé phËn chÝnh cña

- Cả lớp hát.
- Lớp trưởng kiểm tra, báo
cáo.
- Nghe giảng.

+ HS quan s¸t vµ tr¶ lêi:
+ Con bß, con gµ, con tr©u,
con ngùa
+ §Çu, th©n, ®u«i…

chóng lµ g×?
- Ngoµi nh÷ng con vËt em
thÊy ë ®©y, em cßn biÕt
nh÷ng con vËt nµo n÷a?
- HS kÓ tªn c¸c con vËt em

+ Con lîn, con dª...
- HS kÓ tªn c¸c con vËt em
biÕt.

+ HS chó ý vÒ c¸ch vÏ:
- GV giíi thiÖu c¸ch vÏ:
+ VÏ c¸c phÇn chÝnh: §Çu, - Quan s¸t.
2. Hoạt động 2: m×nh tríc.
Cách vẽ .
+ VÏ c¸c chi tiÕt sau.
+ VÏ mµu theo ý thÝch.
+ Cã thÓ vÏ thªm mét vµi
h×nh ¶nh kh¸c
( nhµ, c©y,
hoa,...) cho bµi thªm sinh
®éng h¬n.
- VÏ to võa ph¶i víi khu«n
khæ giÊy.
- GV cho häc sinh tham
kh¶o mét vµi bµi vÏ c¸c con
vËt.

3. Hoạt động 3:
Thực hành.

- Em vÏ mét hoÆc hai con
vËt nu«i theo ý thÝch.
+ Cè g¾ng vÏ con vËt cã
h×nh d¸ng kh¸c nhau( kh«ng
nªn vÏ nh ¶nh chôp H1
trong vë tËp vÏ).

+ Bµi tËp: VÏ vµo vë tËp vÏ
1.
+ Thùc hiÖn theo híng dÉn
cña gi¸o viªn.
- VÏ mµu theo ý thÝch.

- Chän mét sè bµi hoµn
thµnh sím cho c¶ líp quan
s¸t.
- NhËn xÐt vµ h·y chän bµi
vÏ ®Ñp vÒ:
+ H×nh vÏ
+ Mµu s¾c
- GV tæng hîp ý kiÕn, nhËn
xÐt ®éng viªn khÝch lÖ HS.

- Nộp bài, nhận xét.

- GV nhắc lại nội dung bài
học.

- Nghe giảng.

+ Để bảo vệ các con vật nuôi
trong nhà em phải làm gì?
III. Kết thúc.( 5’) - Quan s¸t con vật xung
quanh mình.
- ChuÈn bÞ bµi sau.

+ HS liên hệ.

Nhận xét của BGH
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………....
……………………………………………

...
Từ ngày 10/2/2014 đến ngày 14/2/2014
Ngày soạn: 12/2/2014
Ngày giảng: 14/2/2014 Lớp 1A: Thứ sáu
Tiết 3: Mĩ thuật
§22: VẼ VẬT NUÔI TRONG NHÀ
A. MỤC TIÊU.
- Nhận biết hình dáng, đặc điểm, màu sắc, vẻ đẹp một số con vật nuôi
trong nhà.
- Biết cách vẽ con vật quen thuộc.
- Vẽ được hình một con vật, vẽ màu theo ý thích.
* GDBVMT: Yêu mến các con vật, có ý thức bảo vệ các con vật.
B. CHUẨN BỊ.
Gi¸o viªn.
- Tranh, nh một số loại vật nuôi. Tranh hướng dẫn các bước con
gà.
Häc sinh.
- Vë tËp vÏ 1, bót ch×, tÈy, s¸p mµu.
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
I. Khởi động.( 5’)
II. Phát triển bài.
( 25’ )
1. Ho t độ ng 1:
Giới thiệu các
con vật.
- Cả lớp hát bài “ Đàn gà
trong sân”
- Kiểm tra đồ dung học tập
của học sinh.
+ Nhận xét.
- Các loại vật nuôi trong nhà
quen thuộc với chúng ta.
Vậy các con vật đó là con
gì? Cách vẽ ra sao? Hôm
nay thầy cùng các em sẽ đi
tìm hiểu cụ thể.
- Giíi thiÖu tranh, ¶nh c¸c
con vËt vµ gîi ý ®Ó HS nhËn
ra:
+ Tªn con vËt trong tranh
lµ g×?
+ C¸c bé phËn chÝnh cña
- Cả lớp hát.
- Lớp trưởng kiểm tra, báo
cáo.
- Nghe giảng.
+ HS quan s¸t vµ tr¶ lêi:
+ Con bß, con gµ, con tr©u,
con ngùa
+ §Çu, th©n, ®u«i
Mỹ thuật - Trang 2
Mỹ thuật - Người đăng: Mẩu Mũm Mĩm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Mỹ thuật 9 10 560