Ktl-icon-tai-lieu

Nâng cao chất lượng đại trà cho học sinh về tìm hai số khi biết hiệu và tỷ số của hai số đó ở lớp 4

Được đăng lên bởi huong-climbingrose
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 310 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nâng cao chất lượng đại trà cho học sinh về tìm hai số khi biết hiệu và tỷ số
của hai số đó ở lớp 4

Lời mở đầu
i. lí do chọn đề tài
Bậc tiểu học là bậc học rất quan trọng trong việc đặt nền móng cho việc
hình thành nhân cách ở học sinh tiểu học. Trên cơ sở cung cấp những tri thức
ban đầu về tự nhiên và xã hội phát triển các năng lực nhận thức, trang bị các
phương pháp và kĩ năng ban đầu về hoạt động nhân thức và hoạt động thực
tiễn, bồi dưỡng tình cảm. Mục tiêu nói trên được thực hiện thông qua việc dạy,
học các môn học và thực hiện các hoạt động có định hướng theo yêu cầu giáo
dục. Trong các môn học ở tiểu học, cùng với môn Tiếng Việt , môn Toán có vị
trí rất quan trọng. Toán học có một hệ thống kiến thức cơ bản và phương pháp
nhận thức rất cần thiết cho đời sống sinh hoạt . Đó là công cụ để học các môn
học khác và nhận thức thế giới xung quanh.
Môn toán có khả năng giáo dục rất lớn, nó có nhiều khả năng để phát
triển tư duy lô gích , bồi dưỡng và phát triển các thao tác trí tuệ cần thiết để
nhận thức thế giói thực như trừu tượng hoá , khái quát hoá , phân tích , tổng
hợp , so sánh, dự đoán. Nó có vài trò to lớn trong việc rèn luyện phương pháp
giải quyết các vấn đề có căn cứ khoa học toàn diện , chính xác, có nhiều tác
dụng trong việc phát triển trí thông minh , tư duy độc lập , linh hoạt, sáng tạo
trong việc hình thành và rèn luỵện nề nếp , sáng tạo có phong cách và tác
phong làm việc khoa học, hình thành nhân cách của con ngời mới, với mỗi ngời giáo viên vấn đề quan trọng không phải chỉ làm sao dạy đợc cho học sinh
các kiến thức trong chương trình mà còn phải nắm vững khả năng giáo dục
nhiều mặt của môn toán, có ý thức và kế hoạch khai thác khả năng giáo dục đó
thông qua các biện pháp sư phạm cụ thể nhằm góp phần đào tạo học sinh thành
những người có nhân cách phát triển toàn diện .
Trong chương trình dạy học môn Toán ở tiểu học nói chung và ở lớp 4 nói
riêng, các bài toán có lời văn rất đa dạng về thể lọai, phong phú về nội dung.

1

Nâng cao chất lượng đại trà cho học sinh về tìm hai số khi biết hiệu và tỷ số
của hai số đó ở lớp 4

Trong đó dạng toán "tìm hai số khi biết hiệu và tỷ số của hai số đó" là dạng toán
tương đối khó và được đề cập đến nhiều và đây cũng là dạng toán điển hình
trong chương trình Toán ở tiểu học.
Ngoài ra việc dạy- học giải toán "Tìm hai số khi biết hiệu và tỷ số của hai số
đó" tạo điều kiện cho học tốt môn học này ở bậc học tiếp theo. Đồng thời giúp
học sinh phát triển năng lực, trí tuệ, khả năng tư duy, biết tìm tòi sáng t...
Nâng cao chất lượng đại trà cho học sinh về tìm hai số khi biết hiệu và tỷ số
của hai số đó ở lớp 4
Lời mở đầu
i. lí do chọn đề tài
Bậc tiểu học bậc học rất quan trọng trong việc đặt nền móng cho việc
hình thành nhân ch học sinh tiểu học. Trên sở cung cấp những tri thức
ban đầu về tự nhiên hội phát triển các năng lực nhận thức, trang b các
phương pp ng ban đầu về hoạt động nhân thức hoạt động thực
tiễn, bồi dưỡng tình cảm. Mục tiêu i trên được thực hiện thông qua việc dạy,
học các môn học thực hiện c hoạt động định ng theo yêu cầu giáo
dục. Trong các môn học tiểu học, cùng với môn Tiếng Việt , n Toán vị
trí rất quan trọng. Toán học một hệ thống kiến thức cơ bản pơng pháp
nhận thức rất cần thiết cho đời sống sinh hoạt . Đó là ng cụ để học c n
học khác và nhận thức thế giới xung quanh.
Môn toán có khả ng giáo dục rất lớn, nó nhiều khả năng đ phát
triển tư duy gích , bồi dưỡng phát triển c thao tác t tu cần thiết đ
nhận thức thế giói thực như trừu ợng hoá , khái quát h , phân tích , tổng
hợp , so sánh, dự đoán. có vài trò to lớn trong việc rèn luyện phương pp
giải quyết các vấn đ căn cứ khoa học toàn diện , chính xác, có nhiều tác
dụng trong việc phát triển trí thông minh , duy độc lập , linh hoạt, ng tạo
trong việc hình thành rèn luỵện nề nếp , ng tạo có phong ch c
phong m việc khoa học, hình thành nhân cách của con ngi mới, với mỗi ng-
ời giáo viên vấn đề quan trọng không phải chỉ làm sao dạy đc cho học sinh
các kiến thức trong chương trình mà n phải nắm vững kh năng giáo dục
nhiều mặt của môn toán, ý thức kế hoạch khai thác khnăng giáo dục đó
thông quac biện pháp sư phạm cthể nhằm p phần đào tạo học sinh thành
những nời có nhân cách phát triển toàn diện .
Trong chương trình dạy học môn Toán tiểu học nói chung lớp 4 nói
Trong chương trình dạy học môn Toán tiểu học nói chung lớp 4 nói
riêng, các bài toán lời văn rất đa dạng về thể lọai, phong p về nội dung.
riêng, các bài toán lời văn rất đa dạng về thể lọai, phong p về nội dung.
1
Nâng cao chất lượng đại trà cho học sinh về tìm hai số khi biết hiệu và tỷ số của hai số đó ở lớp 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nâng cao chất lượng đại trà cho học sinh về tìm hai số khi biết hiệu và tỷ số của hai số đó ở lớp 4 - Người đăng: huong-climbingrose
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Nâng cao chất lượng đại trà cho học sinh về tìm hai số khi biết hiệu và tỷ số của hai số đó ở lớp 4 9 10 718