Ktl-icon-tai-lieu

Nâng cao chất lượng học tập môn hóa học cho học sinh khối 9 trường THCS Cam Thịnh Tây bàng cách xây dựng tình huống

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1055 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Từ thực tế dạy học hóa học ở trường THCS Cam Thịnh Tây (trên địa bàn
xã Cam Thịnh Tây, thành phố Cam Ranh) tôi nhận thấy tỷ lệ HS yếu kém rất
cao và HS không hứng thú học tập bộ môn. Khác với các môn học khác, môn
hóa học có nhiều khái niệm trừu tượng và khó, do đó HS tiếp thu kiến thức ngày
càng khó khăn và thiếu hụt.
GV phải tạo cho HS động cơ, quyết tâm phấn đấu vươn lên để tự khẳng
định mình. “Động cơ học tập không có sẵn, không thể áp đặt, phải hình thành
dần dần trong quá trình HS chiếm lĩnh đối tượng học tập dưới sự tổ chức và điều
khiển của thầy”
Trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin như hiện nay, lượng kiến thức
của nhân loại là vô tận, chúng ta phải thay đổi phương pháp dạy và học theo
hướng tích cực, trong đó người học chuyển dần từ vai trò bị động sang chủ
động, tích cực tiếp thu kiến thức. Tinh thần đó đã được nêu trong Luật Giáo dục
2005: “Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác,
chủ động, sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn
học; bồi dưỡng phương pháp tự học, khả năng làm việc theo nhóm; rèn luyện kỹ
năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui,
hứng thú học tập cho học sinh.”
Để thực hiện được vấn đề này, điều quan trọng là GV phải xây dựng được
những tình huống có vấn đề trong dạy học. Để HS có thể thấy rằng muốn đạt
được mục tiêu trong học tập, ngoài môi trường, các tác nhân khác thuận lợi còn
phải có sự cố gắng quyết tâm của cả thầy và trò trong quá trình học tập. Sẽ có
kết quả tốt hơn nếu GV tổ chức được các buổi ngoại khóa tìm hiểu về vai trò của
hóa học trong đời sống, sản xuất; các buổi nói chuyện về các nhà bác học, những
ngành nghề liên quan đến hóa học; tổ chức những buổi sinh hoạt giới thiệu
những tấm gương học tốt môn hóa học trong và ngoài trường, kích thích lòng tự
trọng của HS...
Đối với HS thì sự chán ghét bộ môn là rất có thể (đây có thể là nguyên
nhân dẫn đến sự yếu kém của HS, làm cho HS sợ học, chán ghét bộ môn). Hóa
1

học là môn học thực nghiệm và có ý nghĩa rất quan trọng của khoa học đời sống
hàng ngày. Có nhiều cách để nâng cao chất lượng học tập môn hóa
Ví dụ:
- Cho HS thấy được vai trò, tầm quan trọng của môn hóa học trong
chương trình THCS và các cấp học trên; vai trò và tầm quan trọng của hóa học
trong đời sống, trong thực tiễn phát triển khoa học kỹ thuật...Qua việc cho HS sử
dụng kiến thức bộ môn giải quyết các bài tập thực tiễn, giải thích các hiện tượng
tự nhiên xảy ra xung quanh trong ...
I. ĐẶT VẤN ĐỀ

!"#$%&'()*+,-./0*
12/'34)#5'67829(8'/8"'
(:./8((-.;2/"1(#./(3
//<2(.=6
>?#@(115A"B.#**.2A,C/D
E6FG5A)#/'HI"/'C8#J"#@(E
KK1B.8E(,L$(;)#9(HM32(:.
/(CNKO
1((PM'-'((-",;/(3
N,1(,2')"4#@(M(#A#8#2Q1
9R"1(.CK2(S5HN
5"R(#./(36(K!;.1T.)>(81=
UVVWX“Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác,
chủ động, sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn
học; bồi dưỡng phương pháp tự học, khả năng làm việc theo nhóm; rèn luyện kỹ
năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui,
hứng thú học tập cho học sinh.”
GC(-;2*:"(:.B.,>?#@( ;
YE.$2*:16GCC*Z.$
;=(.1)#"1('("88/8.),;(S
#@(H$[B.N@K2S1B.8E)#6\
/B.@$A.>?M3;8.M(1(/E(C.2:2(SN
1(H$"H@ .*]8.M((.-2:88"Y
:,(B.]M3Y.M(H(1(9((-.
Y*A$'121("/RR,S
N666
G$(29(EH805',*CC,.
^H./0N",1H;"805'&6
_
Nâng cao chất lượng học tập môn hóa học cho học sinh khối 9 trường THCS Cam Thịnh Tây bàng cách xây dựng tình huống - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nâng cao chất lượng học tập môn hóa học cho học sinh khối 9 trường THCS Cam Thịnh Tây bàng cách xây dựng tình huống - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Nâng cao chất lượng học tập môn hóa học cho học sinh khối 9 trường THCS Cam Thịnh Tây bàng cách xây dựng tình huống 9 10 678