Ktl-icon-tai-lieu

Nâng cao hiệu quả bài học lịch sử với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1034 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1
PHN I: PHN M U.
1/ Lí do chn  tài.
Nh chúng ta ã bit nm hc 2008-2009 BGD T ã xác nh ch 
nm hc là “ Nm hc y mnh ng dng công ngh thông tin, i mi qun lí
tài chính trin khai phong trào xây dng trnghc thân thin, hc sinh tích
cc”. Hng ng ch nm hc và áp ng yêu cu i mi phng pháp
dy hc các trng THCS ã trin khai vic ng dng công ngh thông tin vào
dy hc tt c các môn. i vi b môn Lch s trng THCS nhiu u
th s trng trong vic ng dng công ngh thông tin  thc hin i mi
phng pháp và nâng cao hiu qu bài hc lch s . Cn c vào v trí, mc ích,
yêu cu ni dung ca tng bài hc , giáo viên th la chn phng pháp,
bin pháp ng dng công ngh thông tin mang li hiu qu nh: s dng phn
mm Microsoft PowerPoint  thit k trình din trc quan bài ging in
t, s dng phn mm Violet  xây dng các dng câu hi tr nghim khách
quan, s dng phn mm flash xây dng loi bn ng” ho!c khai thác
tranh nh, phim  phc v bài ging.
Tuy nhiên làm th nào  ng dng công ngh thông tin vào i ging th"t
hiu qu, phù h#p còn ang vn  y nhiu tranh cãi vn  trn tr
ca nhiu giáo viên ng lp. nhiu ngi coi công ngh thông tin công
c thay th hoàn toàn vai tca ngi giáo viên, công vic lên lp ca giáo
viên ch$ hoàn toàn là thao tác trình chiu nh%ng gì ã su tm #c d&n ti vic
lon thông tin hc sinh b phân tán t tng không nm #c bài. nh%ng
giáo viên li khai thác n gin, nghèo nàn làm cho vic khai thác CNTT
không trit .
Chính nh%ng lí do trên tôi quyt nh chn  tài Nâng cao hiu qu bài
hc lch s vi s h' tr# ca công ngh thông tinnh(m góp thêm nh%ng kinh
nghim ca bn thân v vic ng dng CNTT vào bài hc lch s.
Nâng cao hiệu quả bài học lịch sử với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nâng cao hiệu quả bài học lịch sử với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Nâng cao hiệu quả bài học lịch sử với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin 9 10 933