Ktl-icon-tai-lieu

Nâng cao hiệu quả dạy học bằng biện pháp xây dưng nề nếp cải tiến chất lượng hoạt động và quản lý tổ chuyên môn

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 468 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Tröôøng THCS Traàn Vaên Ñang

Traàn Thò Bích Vaân

MUÏC LUÏC
SÔ ÑOÀ CÔ CAÁU TOÅ CHÖÙC CUÛA TRÖÔØNG THCS
TRAÀN VAÊN ÑANG
I. ÑAËT VAÁN ÑEÀ
Thöïc traïng
II. NOÄI DUNG
1. Xaây döïng neà neáp hoaït ñoäng cuûa toå chuyeân moân.
1.1 Xaây döïng vai troø cuûa ngöôøi toå tröôûng chuyeân moân
1.2 Xaây döïng neà neáp sinh hoaït toå chuyeân moân
III. GIAÛI PHAÙP THÖÏC HIEÄN
1. Xaây döïng keá hoaïch toå, nhoùm
1.1 Xaây döïng keá hoaïch toå
1.2 Xaây döïng keá hoaïch nhoùm
2. Caûi tieán noäi dung sinh hoaït toå nhoùm
2.1 Phaùt huy vai troø cuûa toå tröôûng chuyeân moân
2.2 Phaùt huy vai troø cuûa nhoùm tröôûng
2.3 Kieåm tra vieäc thöïc hieän cuûa giaùo vieân trong toå, nhoùm
3. Xaây döïng chuyeân ñeà
4. Toå chöùc ruùt kinh nghieäm
5. Bieän phaùp cheá taøi
IV. KEÁT QUAÛ
1. Ñoái töôïng aùp duïng
2. Thôøi gian aùp duïng
3. Keát quaû cuï theå
3.1 Keát quaû veà chaát löôïng giaûng daïy cuûa giaùo vieân
3.2 Keát quaû veà chaát löôïng hoïc taäp cuûa hoïc sinh
3.3 Hieäu quaû
V KEÁT LUAÄN
PHUÏ LUÏC
Nhaän xeùt vaø ñeà nghò cuûa Hoäi Ñoàng saùng kieán kinh nghieäm caáp Tröôøng
Nhaän xeùt vaø ñeà nghò cuûa Hoäi Ñoàng saùng kieán kinh nghieäm caáp Quaän

Trang 1

Tröôøng THCS Traàn Vaên Ñang

TOÅ CHÖÙC
ÑAÛNG
COÄNG SAÛN

Traàn Thò Bích Vaân

SÔ ÑOÀ CÔ CAÁU TOÅ CHÖÙC CUÛA TRÖÔØNG
THCS TRAÀN VAÊN ÑANG
Phoái
BCH COÂNG ÑOAØN
Laõnh
----------------HIEÄU hôïp
TRÖÔÛNG
Ñaïo

------------------

------------------

CAÙC HOÄI ÑOÀNG
BAN COÙ CHÖÙC
NAÊNG TÖ VAÁN

Tham

BCH ÑOAØN TNCS
ÑOÄI TNTP HCM

möu
HOÄI ÑOÀNG
GIAÙO DUÏC



PHOÙ HIEÄU TRÖÔÛNG
PTCM KHOÁI TÖÏ NHIEÂN
PHOØNG THÍ NGHIEÄM

PHOÙ HIEÄU TRÖÔÛNG
PTCM KHOÁI XAÕ HOÄI
TOÅ HAØNH CHAÙNH

CAÙC TOÅ CHUYEÂN MOÂN

TOÅ
VAÊN

TOÅ
SÖÛ
ÑÒA
CD

TOÅ
NN

TOÅ
TV-TB
VAÊN
THÖ
LÖU
TRÖÕ
HOÏC
VUÏ

CAÙC TOÅ CHUYEÂN MOÂN

QUAÛNTRÒ
KEÁ TOAÙN
TAØI VUÏ
CSVC

Ghi chuù:

TOÅ
TOAÙN

TOÅ
LYÙ
HOÙA
SINH

TOÅ
VAÊN
THEÅ
KT
CN

PHOØNG

TN
TH

Laõnh ñaïo
Chæ huy chaáp haønh
-------- Phoái hôïp
Tham möu tö vaán
Trang 2

Tröôøng THCS Traàn Vaên Ñang

Traàn Thò Bích Vaân

Teân ñeà taøi :

NAÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HOÏC BAÈNG
BIEÄN PHAÙP XAÂY DỰNG NỀ NẾP, CAÛI TIEÁN
CHAÁT LÖÔÏNG HOAÏT ÑOÄNG VAØ QUAÛN LYÙ
TOÅ CHUYEÂN MOÂN
I - ÑAËT VAÁN ÑEÀ
Trong tröôøng Phoå thoâng THCS , Toå chuyeân moân laø Toå giaùo vieân , ñieàu haønh
vaø thöïc hieän caùc hoaït ñoäng nghieäp vuï sö phaïm theo keá hoaïch chung cuûa nhaø tröôøng.
Theo ñieàu 14 cuûa Ñieàu leä tröôøng Trung hoïc : “ Giaùo vieân tröôøng Trung hoïc ñöôïc toå
chöùc thaønh Toå chuyeân moân theo moân hoïc hoaëc nhoùm moân hoïc, moãi T...
Tröôøng THCS Traàn Vaên Ñang Traàn Thò Bích Vaân
MUÏC LUÏC
SÔ ÑOÀ CÔ CAÁU TOÅ CHÖÙC CUÛA TRÖÔØNG THCS
TRAÀN VAÊN ÑANG
I. ÑAËT VAÁN ÑEÀ
Thöïc traïng
II. NOÄI DUNG
1. Xaây döïng neà neáp hoaït ñoäng cuûa toå chuyeân moân.
1.1 Xaây döïng vai troø cuûa ngöôøi toå tröôûng chuyeân moân
1.2 Xaây döïng neà neáp sinh hoaït toå chuyeân moân
III. GIAÛI PHAÙP THÖÏC HIEÄN
1. Xaây döïng keá hoaïch toå, nhoùm
1.1 Xaây döïng keá hoaïch toå
1.2 Xaây döïng keá hoaïch nhoùm
2. Caûi tieán noäi dung sinh hoaït toå nhoùm
2.1 Phaùt huy vai troø cuûa toå tröôûng chuyeân moân
2.2 Phaùt huy vai troø cuûa nhoùm tröôûng
2.3 Kieåm tra vieäc thöïc hieän cuûa giaùo vieân trong toå, nhoùm
3. Xaây döïng chuyeân ñeà
4. Toå chöùc ruùt kinh nghieäm
5. Bieän phaùp cheá taøi
IV. KEÁT QUAÛ
1. Ñoái töôïng aùp duïng
2. Thôøi gian aùp duïng
3. Keát quaû cuï theå
3.1 Keát quaû veà chaát löôïng giaûng daïy cuûa giaùo vieân
3.2 Keát quaû veà chaát löôïng hoïc taäp cuûa hoïc sinh
3.3 Hieäu quaû
V KEÁT LUAÄN
PHUÏ LUÏC
Nhaän xeùt vaø ñeà nghò cuûa Hoäi Ñoàng saùng kieán kinh nghieäm caáp Tröôøng
Nhaän xeùt vaø ñeà nghò cuûa Hoäi Ñoàng saùng kieán kinh nghieäm caáp Quaän
Trang 1
Nâng cao hiệu quả dạy học bằng biện pháp xây dưng nề nếp cải tiến chất lượng hoạt động và quản lý tổ chuyên môn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nâng cao hiệu quả dạy học bằng biện pháp xây dưng nề nếp cải tiến chất lượng hoạt động và quản lý tổ chuyên môn - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Nâng cao hiệu quả dạy học bằng biện pháp xây dưng nề nếp cải tiến chất lượng hoạt động và quản lý tổ chuyên môn 9 10 38