Ktl-icon-tai-lieu

Nâng cao hiệu quả dạy học Vật Lý THCS bằng bài giảng điện tử

Được đăng lên bởi pnta
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1695 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kinh nghieäm :

Naâng cao hieäu quaû daïy hoïc Vaät lyù trung hoïc cô soû baèng Baøi giaûng ñieän töû _

KINH NGHIEÄM :
NAÂNG CAO HIEÄU QUAÛ DAÏY HOÏC MOÂN VAÄT LYÙ TRUNG
HOÏC CÔ SÔÛ BAÈNG VIEÄC AÙP DUÏNG BAØI GIAÛNG ÑIEÄN TÖ.Û
A/ CÔ SÔÛ XUAÁT PHAÙT CUÛA KINH NGHIEÄM:
Loaøi ngöôøi ñaõ böôùc vaøo thieân nieân kyû thöù III, moät neàn vaên minh tin hoïc, moät xaõ
hoäi xaây döïng treân neàn taûng tri thöùc, quyeàn löïc thuoäc veà trí tueä. Baøn veà töông lai khoâng
theå khoâng baøn ñeán giaùo duïc bôûi “Giaùo duïc vaø ñaøo taïo laø chìa khoaù ñeå môû cöûa tieán vaøo
töông lai”.
Baùc Hoà ñaõ töøng noùi: “Muoán xaây döïng chuû nghóa xaõ hoäi tröôùc heát caàn phaûi coù
nhöõng con ngöôøi xaõ hoäi chuû nghóa”. Con ngöôøi xaõ hoäi chuû nghóa laø nhöõng con ngöôøi
phaùt trieån toaøn dieän, coù tö töôûng vaø tình caûm toát ñeïp, coù tri thöùc vaø naêng löïc laøm chuû xaõ
hoäi, laøm chuû baûn thaân, coù cuoäc soáng taäp theå vaø cuoäc soáng caù nhaân haøi hoøa, phong phuù.
Laø nhöõng con ngöôøi bieát keá thöøa vaø phaùt trieån nhöõng tinh hoa cuûa daân toäc vaø thôøi ñaïi.
Con ngöôøi môùi laø saûn phaåm cuûa quaù trình caûi taïo xaõ hoäi môùi”. Nghò quyeát Trung öông 2
khoùa VIII cuûa Ñaûng veà phaùt trieån giaùo duïc ñaõ chæ roõ:“Ñoåi môùi maïnh meõ phöông phaùp
giaùo duïc ñaøo taïo, phaùt trieån maïnh veà phong traøo töï hoïc, töï ñaøo taïo thöôøng xuyeân lieân
tuïc vaø roäng khaép trong toaøn daân, nhaát laø trong thanh nieân”. Laøm theá naøo ñeåâ ñaùp öùng
ñöôïc yeâu caàu cuûa söï nghieäp coâng nghieäp hoùa _ hieän ñaïi hoaù ñaát nöôùc. Muoán vaäy caàn
phaûi phaùt huy nguoàn löïc con ngöôøi, ñaøo taïo con ngöôøi naêng ñoäng, saùng taïo, gaén lieàn vôùi
thöïc tieãn. Ñeå ñaùp öùng ñöôïc ñieàu ñoù, vieäc ñoåi môí noäi dung, phöông phaùp daïy hoïc ñoøi
hoûi giaùo vieân vaø hoïc sinh caàn coù söï coá gaéng nhieàu trong vieäc daïy vaø hoïc.
Hôn nöõa, trong thôøi ñaïi ngaøy nay, khi maø khoa hoïc kyõ thuaät ngaøy caøng phaùt trieån
buoäc con ngöôøi caàn phaûi coù söï naêng ñoäng, saùng taïo. Vì vaäy moät yeâu caàu khoâng theå
thieáu ñoái vôùi moät ngöôøi hoïc laø “Hoïc phaûi ñi ñoâi vôí haønh, phaûi gaén vôùi thöïc teá ”. Vieäc
ñoåi môùi noäi dung, phöông phaùp daïy ñoøi hoûi ngöôøi giaùo vieân vaø hoïc sinh caàn coù söï coá
gaéng nhieàu trong vieäc daïy vaø hoïc. Laøm theá naøo ñeå giôø hoïc thaät söï sinh ñoäng vaø coù hieäu
quaû ngaøy caøng thieát thöïc hôn? Ngoaøi ra, coù nhöõng ñieàu trong thöïc teá khoâng theå ñöa tröïc
tieáp vaøo baøi hoïc ñöôïc hoaëc nhöõng söï vi...
Kinh nghieäm : Naâng cao hieäu quaû daïy hoïc Vaät lyù trung hoïc cô soû baèng Baøi giaûng ñieän töû _
KINH NGHIEÄM
:
NAÂNG CAO HIEÄU QUAÛ DAÏY HOÏC MOÂN VAÄT LYÙ TRUNG
HOÏC CÔ SÔÛ BAÈNG VIEÄC AÙP DUÏNG BAØI GIAÛNG ÑIEÄN TÖ.Û
A/ CÔ SÔÛ XUAÁT PHAÙT CUÛA KINH NGHIEÄM:
Loaøi ngöôøi ñaõ böôùc vaøo thieân nieân kyû thöù III, moät neàn vaên minh tin hoïc, moät xaõ
hoäi xaây döïng treân neàn taûng tri thöùc, quyeàn löïc thuoäc veà trí tueä. Baøn veà töông lai khoâng
theå khoâng baøn ñeán giaùo duïc bôûi “Giaùo duïc vaø ñaøo taïo laø chìa khoaù ñeå môû cöûa tieán vaøo
töông lai”.
Baùc H ñ töøng noùi: “Muoán xaây döïng chuû nghóa xaõ hoäi tröôùc heát caàn phaûi coù
nhöõng con ngöôøi xaõ hoäi chuû nghóa”. Con ngöôøi xaõ hoäi chuû nghóa laø nhöõng con ngöôøi
phaùt trieån toaøn dieän, coù tö töôûng vaø tình caûm toát ñeïp, coù tri thöùc vaø naêng löïc laøm chuû xaõ
hoäi, laøm chuû baûn thaân, coù cuoäc soáng taäp theå vaø cuoäc soáng caù nhaân haøi hoøa, phong phuù.
Laø nhöõng con ngöôøi bieát keá thöøa vaø phaùt trieån nhöõng tinh hoa cuûa daân toäc v thôøi ñaïi.
Con ngöôøi môùi laø saûn phaåm cuûa quaù trình caûi taïo xaõ hoäi môùi”. Nghò quyeát Trung öông 2
khoùa VIII cuûa Ñaûng veà phaùt trieån giaùo duïc ñaõ chæ roõ:“Ñoåi môùi maïnh m phöông phaùp
giaùo duïc ñaøo taïo, phaùt trieån maïnh veà phong traøo töï hoïc, töï ñaøo taïo thöôøng xuyeân lieân
tuïc vaø roäng khaép trong toaøn daân, nhaát laø trong thanh nieân”. Laøm theá naøo ñeåâ ñaùp öùng
ñöôïc yeâu caàu cuûa söï nghieäp coâng nghieäp hoùa _ hieän ñaïi hoaù ñaát ôùc. Muoán vaäy caàn
phaûi phaùt huy nguoàn löïc con ngöôøi, ñaøo taïo con ngöôøi naêng ñoäng, saùng taïo, gaén lieàn vôùi
thöïc tieãn. Ñeå ñaùp öùng ñöôïc ñieàu ñoù, vieäc ñoåi môí noäi dung, phöông phaùp daïy hoïc ñoøi
hoûi giaùo vieân vaø hoïc sinh caàn coù söï coá gaéng nhieàu trong vieäc daïy vaø hoïc.
Hôn nöõa, trong thôøi ñaïi ngaøy nay, khi maø khoa hoïc kyõ thuaät ngaøy caøng phaùt trieån
buoäc con ngöôøi caàn phaûi coù söï naêng ñoäng, saùng taïo. vaäy moät yeâu caàu khoâng theå
thieáu ñoái vôùi moät ngöôøi hoïc laø “Hoïc phaûi ñi ñoâi vôí haønh, phaûi gaén vôùi thöïc t ”. Vieäc
ñoåi môùi noäi dung, phöông phaùp daïy ñoøi hoûi ngöôøi giaùo vieân vaø hoïc sinh caàn coù söï coá
gaéng nhieàu trong vieäc daïy vaø hoïc. Laøm theá naøo ñeå giôø hoïc thaät söï sinh ñoäng vaø coù hieäu
quaû ngaøy caøng thieát thöïc hôn? Ngoaøi ra, coù nhöõng ñieàu trong thöïc teá khoâng theå ñöa tröïc
tieáp vaøo baøi hoïc ñöôïc hoaëc nhöõng söï vieäc khoù coù theå dieãn t baèng lôøi (chaúng haïn n
caùc hieän töôïng Vaät lyù trong töï nhieân) maø caàn phaûi coù söï hoã trôï cuûa maùy tính ñieän töû.
Vieäc öùng duïng coâng ngheä thoâng tin trong daïy hoïc coù theå goùp phaàn giaûi quyeát vaán ñeà
ñoù. theá vieäc daïy hoïc baèng baøi giaûng ñieän töûùi söï hoã trôï giaûng daïy cuûa maùy tính
ñieän töû vaø maùy chieáu Projector laø moät vieäc laøm caàn thieát treân söï ñoåi môùi phöông phaùp
daïy hoïc trong thôøi ñaïi ngaøy nay.
Moät soá giaùo vieân coøn bôõ ngôõ trong vieäc söû duïng maùy tính vaø p duïng coâng ngheä
thoâng tin trong quaù trình daïy hoïc; sôû vaät chaát chöa ñaùp öùng nhu caàu thöïc teá vaø ñieàu
kieän tieáp caän coøn khoù khaên. Ña soá giaùo vieân vaø hoïc sinh chöa ñöôïc tieáp caän roäng raõi vôùi
1
Nâng cao hiệu quả dạy học Vật Lý THCS bằng bài giảng điện tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nâng cao hiệu quả dạy học Vật Lý THCS bằng bài giảng điện tử - Người đăng: pnta
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Nâng cao hiệu quả dạy học Vật Lý THCS bằng bài giảng điện tử 9 10 111