Ktl-icon-tai-lieu

Nâng cao hiệu quả đọc diễn vảm cho học sinh lớp 4

Được đăng lên bởi nguyenthithuyhoahoa@yahoo.com
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 718 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sáng kiến: “Rèn kỹ năng chia cho học sinh trung bình, yếu” lớp 4. Thực hiện: HỒ PHÚC HÙNG

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
RÈN KỸ NĂNG CHIA CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH, YẾU LỚP 4.
A. ĐẶT VẤN ĐỀ.
Mỗi môn học ở tiểu học đều góp phần vào việc hình thành và phát triển những cơ
sở ban đầu, rất quan trọng của nhân cách con người Việt Nam. Trong các môn học ở
tiểu học, cùng với môn Tiếng Việt, môn Toán có vị trí quan trọng, vì:
Các kiến thức, kĩ năng của môn Toán ở tiểu học có nhiều ứng dụng trong đời
sống; chúng rất cần thiết cho người lao động, rất cần thiết để học các môn học khác ở
tiểu học và học tập tiếp môn toán ở Trung học.
Môn Toán giúp học sinh nhận biết những mối quan hệ về số lượng và hình dạng
không gian của thế giới hiện thực. Nhờ đó mà học sinh có phương pháp nhận thức một
số mặt của thế giới xung quanh và biết cách hoạt động có hiệu quả trong cuộc sống.
Môn Toán góp phần rất quan trọng trong việc rèn luyện phương pháp suy nghĩ,
phương pháp suy luận, phương pháp giải quyết vấn đề; nó góp phần phát triển trí thông
minh, cách suy nghĩ độc lập, linh hoạt, sáng tạo; nó đóng góp vào việc hình thành các
phẩm chất cần thiết và quan trọng của người lao động như: cần cù, cẩn thận, có ý chí
vượt khó khăn, làm việc có kế hoạch, có nền nếp và tác phong khoa học.
Trong dạy học Toán, quán triệt nguyên lý giáo dục: “học đi đôi với hành, giáo
dục kết hợp với lao động, nhà trường gắn liền với xã hội” là thiết thực góp phần thực
hiện mục tiêu và nhiệm vụ giáo dục toán học ở Tiểu học.
Trước thực tế đó, đầu năm học khi nhận lớp,qua khảo sát thực tế học sinh Tôi
nhận thấy: một số em học sinh giỏi, khá đã biết vận dụng kiến thức học vào thực tế bởi
các em đã thực hiện thành thạo về cộng ,trừ ,nhân ,chia ... Trong khi đó một bộ phận
đông học sinh trung bình, yếu về kiến thức chia chưa thực hiện được nên việc vận dụng
vào thực tế là rất khó khăn. Nên để các em làm được điều đó là rất khó. Trong quá trình
dạy tôi đã đặt ra rất nhiều câu hỏi như: Làm như thế nào? Dạy làm sao? Dùng phương
pháp nào? Để giảng, dạy các em. Chính vì vậy, ngay đầu năm học tôi lựa chọn đề tài:
“Rèn kỹ năng chia cho học sinh trung bình, yếu” lớp 4.
B. NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ THUẬN LỢI KHI THỰC HIỆN ĐỀ TÀI
1. Thuaän lôïi:
*Đối với giáo viên:
Trong nhöõng naêm giaûng daïy đöôïc söï quan taâm caùc ban ngaønh ñoaøn theå, ñaëc
bieät laø söï chæ ñaïo kòp thôøi cuûa phoøng GD baèng caùc vaên baûn phaùp quy, söï ñoäng vieân
vaø giuùp ñôõ taän tình cuûa Hieäu tröôûng nhaø tröôøng nhaèm taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho
baûn tha...
Sáng kiến: “Rèn kỹ năng chia cho học sinh trung bình, yếu” lớp 4. Thực hiện: HỒ PHÚC HÙNG
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
RÈN KỸ NĂNG CHIA CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH, YẾU LỚP 4.
A. ĐẶT VẤN ĐỀ.
Mỗi môn học ở tiểu học đều góp phần vào việc hình thành và phát triển những cơ
sở ban đầu, rất quan trọng của nhân cách con người Việt Nam. Trong các môn học
tiểu học, cùng với môn Tiếng Việt, môn Toán có vị trí quan trọng, vì:
Các kiến thức, ng của môn Toán tiểu học nhiều ng dụng trong đời
sống; chúng rất cần thiết cho người lao động, rất cần thiết để học các môn học khác
tiểu học và học tập tiếp môn toán ở Trung học.
Môn Toán giúp học sinh nhận biết những mối quan hệ về số lượng hình dạng
không gian của thế giới hiện thực. Nhờ đó học sinh có phương pháp nhận thức một
số mặt của thế giới xung quanh và biết cách hoạt động có hiệu quả trong cuộc sống.
Môn Toán góp phần rất quan trọng trong việc rèn luyện phương pháp suy nghĩ,
phương pháp suy luận, phương pháp giải quyết vấn đề; nó góp phần phát triển trí thông
minh, cách suy nghĩ độc lập, linh hoạt, sáng tạo; đóng góp vào việc hình thành các
phẩm chất cần thiết quan trọng của người lao động như: cần cù, cẩn thận, ý chí
vượt khó khăn, làm việc có kế hoạch, có nền nếp và tác phong khoa học.
Trong dạy học Toán, quán triệt nguyên giáo dục: “học đi đôi với hành, giáo
dục kết hợp với lao động, nhà trường gắn liền với hội” là thiết thực góp phần thực
hiện mục tiêu và nhiệm vụ giáo dục toán học ở Tiểu học.
Trước thực tế đó, đầu năm học khi nhận lớp,qua khảo sát thực tế học sinh Tôi
nhận thấy: một số em học sinh giỏi, khá đã biết vận dụng kiến thức học vào thực tế bởi
các em đã thực hiện thành thạo v cộng ,trừ ,nhân ,chia ... Trong khi đó một b phận
đông học sinh trung bình, yếu về kiến thức chia chưa thực hiện được nên việc vận dụng
vào thực tế là rất khó khăn. Nên để các em làm được điều đó là rất khó. Trong quá trình
dạy tôi đã đặt ra rất nhiều u hỏi như: Làm như thế nào? Dạy làm sao? Dùng phương
pháp nào? Để giảng, dạy các em. Chính vậy, ngay đầu năm học tôi lựa chọn đ tài:
Rèn kỹ năng chia cho học sinh trung bình, yếu” lớp 4.
B. NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ THUẬN LỢI KHI THỰC HIỆN ĐỀ TÀI
1. Thuaän lôïi:
*Đối với giáo viên:
Trong nhöõng naêm giaûng daïy đöôïc söï quan taâm caùc ban ngaønh ñoaøn theå, ñaëc
bieät laø söï chæ ñaïo kòp thôøi cuûa phoøng GD baèng caùc vaên baûn phaùp quy, söï ñoäng vieân
vaø giuùp ñôõ taän tình cuûa Hieäu tröôûng nhaø tröôøng nhaèm taïo ñieàu kieän thuaän ïi cho
baûn thaân ñeå naâng cao chaát löôïng daïy-hoïc trong nhaø tröôøng. Töø vieäc boài döôõng kieán
thöùc, naâng cao trình ñchuyeân moân, trang CSVC, ñeán vieäc chaêm lo ñôøi soáng vaät
Trang 1
Nâng cao hiệu quả đọc diễn vảm cho học sinh lớp 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nâng cao hiệu quả đọc diễn vảm cho học sinh lớp 4 - Người đăng: nguyenthithuyhoahoa@yahoo.com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Nâng cao hiệu quả đọc diễn vảm cho học sinh lớp 4 9 10 658