Ktl-icon-tai-lieu

Nâng cao kiến thức thương hiệu thứ cấp nhằm xây dựng tài sản thương hiệu

Được đăng lên bởi tlinh5991
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 513 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG 6: NÂNG CAO KIẾN THỨC THƯƠNG HIỆU THỨ CẤP NHẰM
XÂY DỰNG TÀI SẢN THƯƠNG HIỆU.
Nội dung nghiên cứu của chương:
Xây dựng tài sản thương hiệu thông qua việc nâng cao các liên tưởng có liên quan ( hay thứ
cấp). Có nghĩa là bản thân thương hiệu có thể được kết nối với các thực thể khác có cấu trúc
kiến thức riêng trong tâm trí người tiêu dùng. Phương pháp gián tiếp xây dựng tài sả thương
hiệu này gắn liền với việc nâng cao kiến thức thương hiệu thứ cấp. Kiến thức thương hiệu thứ
cấp có thể hoàn toàn quan trọng nếu những liên tưởng thương hiệu hiện tại hay những phản
ứng bị thiếu hụt trong một chừng mực nào đó. Nói cách khác, liên tưởng thứ cấp được nâng
cao để tạo ra những liên tưởng mạnh, thuận lợi và độc đáo hoặc những phả ứng thuận lợi có
thể không hiện diện trước đây.
Trong chương này đề cập đến những phương tiện khác nhau mà thông qua đó kiến thức
thương hiệu thứ cấp có thể được tạo ra bừng cách kết nối thương hiệu với các yếu tố sau:
1. Công ty
2. quốc gia hay các vùng địa lý khác
3. Kênh phân phối
4. Các thương hiệu khác
5. Các đặc điểm
6. Người phát ngôn
7. Sự kiện
8. Các nguồn bên thứ ba khác
:
ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC NÂNG CAO KIẾN THỨC THƯƠNG HIỆU THỨ CẤP:
1. Tạo ra những liên tưởng mới:
Bằng cách thiết lập liên két giữa thương hiệu và thực thể khác, người tiêu dùng có thể tạo
ra liên tưởng tinh thần từ thương hiệu đối với thực thể khác này và do đó đối với bất kì
hoặc tất cả các liên tưởng, đánh giá, cảm giác và sự ưa thích gắn liền với thực thể. Kiến
thức thương hiệu thứ cấp có thể tác động đến những đánh giá của một sản phẩm mới khi
người tiêu dùng hoặc thiếu động cơ hoặc thiếu khả năng để đánh giá những vấn đề liên
quan đến thương hiệu.
2. Tác động lên kiến thức thương hiệu hiện tại:

Kết nối thương hiệu với một số thực thể khác còn ảnh hưởng đến những liên tưởng thương
hiệu đã có, theo lý thuyết của tâm lý học gọi đó là hiệu ứng suy luân. Có 3 nhân tố quan
trọng để dự đoán mức độ ảnh hưởng của việc kết nối thương hiệu với một thực thể khác đó
là:
 Nhận thức và kiến thức của thực thể
 Tính ý nghĩa của kiến thức về thực thể.

 Tính có thể chuyển dời của kiến thức thực thể.
Các phương pháp chính để két nối kiến thức thương hiệu thứ cấp với thương hiệu:
I. CÔNG TY:
Các chiến lược gắn thương hiệu dược thông qua bởi công ty sản xuất sản phẩm hay cung
ứng dịch vụ là một yếu tố quyết địnhquan trọng về sức mạnh của llieen tưởng từ thương
hiệu đến công ty và bất cứ thương hiệu nào khác hiện có. Có 3 phương án gắn thương
hiệu chính đối với một sản phẩm...
CHƯƠNG 6: NÂNG CAO KIẾN THỨC THƯƠNG HIỆU THỨ CẤP NHẰM
XÂY DỰNG TÀI SẢN THƯƠNG HIỆU.
Nội dung nghiên cứu của chương:
Xây dựng tài sản thương hiệu thông qua việc nâng cao các liên tưởng liên quan ( hay thứ
cấp). nghĩa bản thân thương hiệu thể được kết nối với các thực thể khác cấu trúc
kiến thức riêng trong tâm trí người tiêu dùng. Phương pháp gián tiếp xây dựng tài sả thương
hiệu này gắn liền với việc nâng cao kiến thức thương hiệu thứ cấp. Kiến thức thương hiệu thứ
cấp thể hoàn toàn quan trọng nếu những liên tưởng thương hiệu hiện tại hay những phản
ứng bị thiếu hụt trong một chừng mực nào đó. Nói cách khác, liên tưởng thứ cấp được nâng
cao để tạo ra những liên tưởng mạnh, thuận lợi độc đáo hoặc những phả ứng thuận lợi
thể không hiện diện trước đây.
Trong chương này đề cập đến những phương tiện khác nhau thông qua đó kiến thức
thương hiệu thứ cấp có thể được tạo ra bừng cách kết nối thương hiệu với các yếu tố sau:
1. Công ty
2. quốc gia hay các vùng địa lý khác
3. Kênh phân phối
4. Các thương hiệu khác
5. Các đặc điểm
6. Người phát ngôn
7. Sự kiện
8. Các nguồn bên thứ ba khác
:
ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC NÂNG CAO KIẾN THỨC THƯƠNG HIỆU THỨ CẤP:
1. Tạo ra những liên tưởng mới:
Bằng cách thiết lập liên két giữa thương hiệu thực thể khác, người tiêu dùng thể tạo
ra liên tưởng tinh thần từ thương hiệu đối với thực thể khác này do đó đối với bất
hoặc tất cả các liên tưởng, đánh giá, cảm giác sự ưa thích gắn liền với thực thể. Kiến
thức thương hiệu thứ cấp thể tác động đến những đánh giá của một sản phẩm mới khi
người tiêu dùng hoặc thiếu động hoặc thiếu khả năng để đánh giá những vấn đề liên
quan đến thương hiệu.
2. Tác động lên kiến thức thương hiệu hiện tại:
Nâng cao kiến thức thương hiệu thứ cấp nhằm xây dựng tài sản thương hiệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nâng cao kiến thức thương hiệu thứ cấp nhằm xây dựng tài sản thương hiệu - Người đăng: tlinh5991
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Nâng cao kiến thức thương hiệu thứ cấp nhằm xây dựng tài sản thương hiệu 9 10 685