Ktl-icon-tai-lieu

Nâng cao năng lực tạo biểu tượng cho giáo viên lịch sử ở nhà trường phổ thông trung học

Được đăng lên bởi imhotep91
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 450 lần   |   Lượt tải: 1 lần
NÂNG CAO NĂNG LỰC TẠO BIỂU TƯỢNG LỊCH SỬ CHO GIÁO VIÊN
LỊCH SỬ Ở NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRUNG HỌC.

Ths.Trần Minh Thuận
(Bộ môn SP.Lịch sử-KSP)
Tóm tắt: Năm 2009, trong đợt bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ giáo viên ở
các trường phổ thông trung học khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, chúng tôi
nhận thấy rằng có một số vấn đề mà giáo viên môn lịch sử ở các trường phổ thông
trung học gặp khó khăn khi tiến hành công việc giảng dạy của mình. Trong đó nổi
bật hơn cả là khả năng tạo biểu tượng lịch sử cho học sinh ở bậc phổ thông trung
học chưa đạt được những yêu cầu mà lí luận dạy học lịch sử đã đặt ra. Với mong
muốn góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn lịch sử ở nhà trường phổ thông
trung học, chúng tôi mạnh dạn đưa ra vấn đề này để thảo luận và đề xuất một số
biện pháp giải quyết. Đây là tâm quyết của chúng tôi, hi vọng góp một vài ý kiến
nhỏ, bổ ích cho giáo dục lịch sử ở đồng bằng sông Cửu Long.

1.Đặt vấn đề.
Do đặc diểm nhận thức lịch sử, việc học tập lịch sử không bắt đầu từ trực quan
sinh động mà từ việc nắm bắt sự kiện và tạo biểu tượng lịch sử. Do đó, việc tạo
biểu tượng lịch sử là một công việc có tính nguyên tắc và bắt buộc phải thực hiện
đối với giáo viên trong quá trình giảng dạy môn lịch sử ở nhà trường phổ thông.
Biểu tượng lịch sử là hình ảnh về những sự kiện, nhân vật lịch sử, điều kiện địa
lý…được phản ánh trong đầu óc học sinh với những nét chung nhất, điển hình
nhất. Như vậy, việc tạo biểu tượng cho học sinh là một vấn đề quan trọng vì yêu

cầu cơ bản của dạy học lịch sử là phải tái tạo lại những hình ảnh về các sự kiện
đúng như nó tồn tại, mà những sự kiện đó học sinh không trực tiếp quan sát, nó xa
lạ với đời sống hiện nay, xa lạ với những kinh nghiệm và hiểu biết của các em.
Chính vì thế, biểu tượng lịch sử là cơ sở để học sinh hiểu sâu sắc các sự kiện, giúp
các em hình thành những khái niệm lịch sử, có ý nghĩa giáo dục rất lớn với học
sinh
Làm sao để có những hình ảnh trung thực nhất và khắc sâu vào đầu óc học sinh,
giúp các em có thể hiểu lịch sử và vận dụng những kiến thức lịch sử vào thực tế
của sống của mình, để từ đó các em thấy rằng học lịch sử cũng rất bổ ích và hứng
thú trong suốt quá trình học. Trong khi xã hội có phần thờ ơ với môn lịch sử, thì
hơn ai hết chính những người giáo viên lịch sử có tâm huyết phải nhận lấy nhiệm
vụ khó khăn này. Và xin mọi người bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của mình bằng
những biểu tượng lịch sử.
2.Các loại biểu tượng lịch sử và phương pháp tạo biểu tượng trong quá trình dạy
học lịch sử ở nhà trường...
NÂNG CAO NĂNG LỰC TẠO BIỂU TƯỢNG LỊCH SỬ CHO GIÁO VIÊN
LỊCH SỬ Ở NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRUNG HỌC.
Ths.Trần Minh Thuận
(Bộ môn SP.Lịch sử-KSP)
Tóm tắt: Năm 2009, trong đợt bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ giáo viên ở
các trường phổ thông trung học khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, chúng tôi
nhận thấy rằng có một số vấn đề mà giáo viên môn lịch sử ở các trường phổ thông
trung học gặp khó khăn khi tiến hành công việc giảng dạy của mình. Trong đó nổi
bật hơn cả là khả năng tạo biểu tượng lịch sử cho học sinh ở bậc phổ thông trung
học chưa đạt được những yêu cầu mà lí luận dạy học lịch sử đã đặt ra. Với mong
muốn góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn lịch sử ở nhà trường phổ thông
trung học, chúng tôi mạnh dạn đưa ra vấn đề này để thảo luận và đề xuất một số
biện pháp giải quyết. Đây là tâm quyết của chúng tôi, hi vọng góp một vài ý kiến
nhỏ, bổ ích cho giáo dục lịch sử ở đồng bằng sông Cửu Long.
1.Đặt vấn đề.
Do đặc diểm nhận thức lịch sử, việc học tập lịch sử không bắt đầu từ trực quan
sinh động mà từ việc nắm bắt sự kiện và tạo biểu tượng lịch sử. Do đó, việc tạo
biểu tượng lịch sử là một công việc có tính nguyên tắc và bắt buộc phải thực hiện
đối với giáo viên trong quá trình giảng dạy môn lịch sử ở nhà trường phổ thông.
Biểu tượng lịch sử là hình ảnh về những sự kiện, nhân vật lịch sử, điều kiện địa
lý…được phản ánh trong đầu óc học sinh với những nét chung nhất, điển hình
nhất. Như vậy, việc tạo biểu tượng cho học sinh là một vấn đề quan trọng vì yêu
Nâng cao năng lực tạo biểu tượng cho giáo viên lịch sử ở nhà trường phổ thông trung học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nâng cao năng lực tạo biểu tượng cho giáo viên lịch sử ở nhà trường phổ thông trung học - Người đăng: imhotep91
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Nâng cao năng lực tạo biểu tượng cho giáo viên lịch sử ở nhà trường phổ thông trung học 9 10 380