Ktl-icon-tai-lieu

năng lượng mặt trời

Được đăng lên bởi boyvn1080
Số trang: 214 trang   |   Lượt xem: 738 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TS. HOÀNG DƯƠNG HÙNG

NÀNG LÆÅÜNG MÀÛT TRÅÌI
LYÏ THUYÃÚT VAÌ ÆÏNG DUÛNG

LÅÌI NOÏI ÂÁÖU
Nhu cáöu vãö nàng læåüng cuía con ngæåìi trong thåìi âaûi khoa hoüc kyî
thuáût phaït triãøn ngaìy caìng tàng. Trong khi âoï caïc nguäön nhiãn liãûu dæû
træî nhæ than âaï, dáöu moí, khê thiãn nhiãn vaì ngay caí thuíy âiãûn âãöu coï
haûn, khiãún cho nhán loaûi âæïng træåïc nguy cå thiãúu huût nàng læåüng.
Viãûc tçm kiãúm vaì khai thaïc caïc nguäön nàng læåüng måïi nhæ nàng læåüng
haût nhán, nàng læåüng âëa nhiãût, nàng læåüng gioï vaì nàng læåüng màût
tråìi ... laì hæåïng quan troüng trong kãú hoaûch phaït triãøn nàng læåüng,
Viãûc nghiãn cæïu sæí duûng nàng læåüng màût tråìi ngaìy caìng âæåüc
quan tám, nháút laì trong tçnh traûng thiãúu huût nàng læåüng vaì váún âãö cáúp
baïch vãö mäi træåìng hiãûn nay. Nàng læåüng màût tråìi âæåüc xem nhæ laì
daûng nàng læåüng æu viãût trong tæång lai, âoï laì nguäön nàng læåüng sàôn
coï, siãu saûch vaì miãùn phê. Do váûy nàng læåüng màût tråìi ngaìy caìng âæåüc
sæí duûng räüng raîi åí caïc næåïc trãn thãú giåïi.
Näüi dung cuäún saïch âæåüc biãn soaûn mäüt caïch tæång âäúi roî raìng dãù
hiãøu nhåì kinh nghiãûûm giaíng daûy, nghiãn cæïu láu nàm vaì kinh nghiãûm
thæûc tãú cuía taïc giaí trong lénh væûc nàng læåüng màût tråìi. Trong quaï
trçnh biãn soaûn, taïc giaí âaî coï tham khaío nhiãöu taìi liãûu cuía nhiãöu taïc
giaí trong vaì ngoaìi næåïc. Cuäún saïch âæåüc chia ra laìm hai pháön:
- Pháön mäüt: Màût tråìi vaì Nàng læåüng màût tråìi
- Pháön hai: ÆÏng duûng Nàng læåüng màût tråìi
Cuäún saïch âæåüc biãn soaûn våïi muûc âêch laìm taìi liãûu tham khaío cho
sinh viãn chuyãn ngaình Cäng nghãû Nhiãût Laûnh vaì nhæîng ai quan tám
hoüc táûp, nghiãn cæïu vãö nàng læåüng màût tråìi. Cuäún saïch måïi âæåüc biãn
soaûn láön âáöu nãn chàõc chàõn khäng traïnh khoíi nhæîng khiãúm khuyãút.
Taïc giaí ráút mong nháûn âuåüc caïc yï kiãún goïp yï tæì baûn âoüc.
Taïc giaí xin chán thaình caím ån caïc âäöng nghiãûp khoa Cäng nghãû
Nhiãût Âiãûn laûnh, træåìng Âaûi hoüc Baïch khoa Âaì Nàông âaî âäüng viãn,
giuïp âåî cho taïc giaí trong quaï trçnh biãn soaûn.
TAÏC GIAÍ

3

MUÛC LUÛC
Låìi noïi âáöu
Pháön 1. MÀÛT TRÅÌI VAÌ NÀNG LÆÅÜNG MÀÛT TRÅÌI
Chæång 1. Màût tråìi vaì traïi âáút
1.1. Cáúu truïc cuía màût tråìi
1.2. Caïc Phaín æïng haût nhán trong màût tråìi
1.3. Traïi âáút vaì khê quyãøn cuía Traïi âáút
Chæång 2. Nàng læåüng bæïc xaû màût tråìi
2.1. Bæïc xaû màût tråìi
2.2. Tênh toaïn nàng læåüng bæïc xaû màût tråìi
2.3. Âo cæåìng âäü bæïc xaû màût tråìi
Phá...
NÀNG LÆÅÜNG MÀÛT TRÅÌI
LYÏ THUYÃÚT VAÌ ÆÏNG DUÛNG
TS. HOÀNG DƯƠNG HÙNG
năng lượng mặt trời - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
năng lượng mặt trời - Người đăng: boyvn1080
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
214 Vietnamese
năng lượng mặt trời 9 10 852