Ktl-icon-tai-lieu

Nêu ý nghĩa của việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi henxuj89
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 744 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nêu ý nghĩa của việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh
A. LỜI MỞ ĐẦU:
Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của
cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa, là kết quả của sự
vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta; đồng thời là sự kết tinh tinh
hoa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Việc học tập tư
tưởng Hồ Chí Minh mang ý nghĩa hết sức to lớn: trang bị hệ thống quan điểm và phương pháp cách mạng Hồ Chí
Minh, nâng cao thêm lòng yêu nước, tinh thần phục vụ nhân dân, đạo đức cách mạng cả mỗi người, để làm cho chủ
nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh thực sự trở thành nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động
của chúng ta.
B. NỘI DUNG:
1. Nội dung của việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh:
Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh chính là việc nghiên cứu và vận dụng hệ thống các quan điểm của Hồ Chí
Minh, bao gồm các tư tưởng chủ yếu như: giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; về độc lập
dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh của nhân dân,
của khối đại đoàn kết dân tộc; về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước của dân do dân và vì dân; về
quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; về phát triển kinh tế văn hóa, không ngừng nâng cao
đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; về đạo đức Cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; về chăm
lo bồi dưỡng thế hệ Cách mạng cho đời sau; về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, cán bộ, đảng viên vừa là
người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ trung thành của nhân dân;...
Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh chúng ta phải nắm bắt được yếu tố cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đó
là: tư tưởng về độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội nhằm
giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người.
2. Ý nghĩa của việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh:
2.1. Việc học tập, tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh giúp người học tiếp cận, hiểu rõ hơn về con người vĩ đại Hồ
Chí Minh.
Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 2/9/1969) là một nhà cách mạng, một trong những người đặt nền móng và
lãnh đạo công cuộc đấu tranh giành độc lập, toàn vẹn lãnh thổ cho Việt Nam. Người là nhà lãnh đạo nổi tiếng được
nhiều người ngưỡng mộ và tôn sùng, một vị nguyên thủ tài ba mà gần gũi, được hàng triệu đồng bào Việt Nam y...
Nêu ý nghĩa của việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh
A. LỜI MỞ ĐẦU:
tưởng Hồ Chí Minh một hệ thống quan điểm toàn diện sâu sắc về những vấn đề bản của
cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa, kết quả của sự
vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta; đồng thời là sự kết tinh tinh
hoa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Việc học tập tư
tưởng Hồ Chí Minh mang ý nghĩa hết sức to lớn: trang bị hệ thống quan điểmphương pháp cách mạng Hồ Chí
Minh, nâng cao thêm lòng yêu nước, tinh thần phục vụ nhân dân, đạo đức cách mạng cả mỗi người, để làm cho chủ
nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh thực strở thành nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động
của chúng ta.
B. NỘI DUNG:
1. Nội dung của việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh:
Học tập tưởng Hồ Chí Minh chính là việc nghiên cứu và vận dụng hệ thống các quan điểm của Hồ Chí
Minh, bao gồm các tư tưởng chủ yếu như: giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; về độc lập
dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh của nhân dân,
của khối đại đoàn kết dân tộc; về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước của dân do dân và dân; về
quốc phòng toàn n, xây dựng lực lượngtrang nhân dân; về phát triển kinh tế n hóa, không ngừng nâng cao
đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; về đạo đức Cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; về chăm
lo bồi dưỡng thế hệ Cách mạng cho đời sau; về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, cán bộ, đảng viên vừa
người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ trung thành của nhân dân;...
Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh chúng ta phải nắm bắt được yếu tcốt lõi trong tư tưởng HChí Minh, đó
là: tưởng về độc lập dân tộc, dân chủ chủ nghĩa hội; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa hội nhằm
giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người.
2. Ý nghĩa của việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh:
2.1. Việc học tập, tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh giúp người học tiếp cận, hiểu rõ hơn về con người vĩ đại Hồ
Chí Minh.
Hồ Chí Minh (19/5/1890 2/9/1969) là một nhà cách mng, một trong những người đặt nền móng
lãnh đạo công cuộc đấu tranh giành độc lập, toàn vẹn lãnh thổ cho Việt Nam. Người là nhà lãnh đạo nổi tiếng được
nhiều người ngưỡng mộ và tôn sùng, một vị nguyên thủ tài ba mà gần gũi, đượcng triệu đồng bào Việt Nam yêu
mến. Hồ Chí Minh đồng thời cũng là một nhà văn hóa lớn với nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật giá trị để lại cho
đời. Có thể nói, có rất nhiều yếu tđể tạo nên một con người vĩ đại với những thành tựu xuất chúng và dành được
trái tim, tình cảm của nhiều đồng bào trong nước nói riêng nhân dân thế giới nói chung. Song một yếu tố quan
trọng then chốt và cơ bản đó chính là nội lực tự thân bên trong Hồ Chí Minh - là toàn bộ tư tưởng, quan điểm, nhận
thức cũng như phẩm chất đạo đức của Người.
Vì vậy, việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh giúp ta khám phá và hiểu rõ hơn những phẩm chất, quan niệm
sâu sắc của Người, cũng là qua đó tìm ra cho mình một tấm gương sáng để noi theo và những bài học bổ ích để vận
dụng trong cuộc sống. Đối với Hồ Chí Minh, giữa tư tưởng với đạo đức – phong cách – lối sống là luôn thống nhất
Nhóm 2-2 Lớp QT33B
1
Nêu ý nghĩa của việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh - Trang 2
Nêu ý nghĩa của việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh - Người đăng: henxuj89
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Nêu ý nghĩa của việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh 9 10 116