Ktl-icon-tai-lieu

Ngân hàng câu hỏi thi tốt nghiệp Sinh học 2015

Được đăng lên bởi Thịnh NguyễnHuỳnh
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 1174 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CÂU HỎI LÍ THUYẾT SINH HỌC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÕ TRƯỜNG TOẢN
KHOA DƯỢC

------------------------

TRẮC NGHIỆM MÔN HỌC

SINH HỌC
(Tái bản lần thứ 2)

HẬU GIANG 2015

S.V N.H.Thịnh – Đại Học Võ Trường Toản (Khoa Y)

1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CÂU HỎI LÍ THUYẾT SINH HỌC

Câu 1: Người ta tạo ra các dòng thuần chủng nhằm:
A. loại bỏ một số gen lặn có hại ra khỏi giống.
B. duy trì giống để tránh thoái hóa.
C. tạo ra các dòng chứa toàn gen trội.
D. tạo ra dòng có ưu thế lai cao.
Câu 2: Phân tích thành phần các loại nucleotit trong một mẫu ADN lấy từ một bệnh nhân người ta thấy như sau:
A = 22%, G = 20%, T = 28%, X =30%. Kết luận nào sau đây là đúng?
A. ADN của người bệnh đang nhân đôi.
B. ADN này là của sinh vật nhân sơ gây bệnh cho người.
C. ADN của người bệnh đã bị biến đổi bất thường do tác nhân gây bệnh.
D. ADN này không phải là ADN của tế bào người bệnh.
Câu 3: Nguyên nhân làm cho tính trạng do gen nằm trong tế bào chất di truyền theo một cách thức rất đặc biệt là:
A. Gen nằm trong tế bào chất của giao tử cái luôn trội hơn so với gen trong giao tử đực.
B. ADN trong tế bào chất thường là dạng mạch vòng.
C. Giao tử đực không đóng góp gen nằm trong tế bào chất cho hợp tử.
D. Giao tử cái đóng góp lượng gen nằm trong tế bào chất cho hợp tử nhiều hơn so với giao tử đực.
Câu 4: Quần xã ở rừng mưa nhiệt đới có đặc điểm là:
A. các loài có ổ sinh thái hẹp và độ đa dạng của quần xã cao.
B. các loài có ổ sinh thái rộng và độ đa dạng của quần xã cao.
C. các loài có ổ sinh thái hẹp và độ đa dạng của quần xã thấp.
D. các loài có ổ sinh thái rộng và độ đa dạng quần xã thấp.
Câu 5: Làm thế nào để biết được một gen nào đó nằm ở đâu trong tế bào?
A. Lai thuận và lai nghịch.
B. Lai trở lại.
C. Lai phân tích.
D. Lai tế bào xooma.
Câu 6: Làm thế nào một gen đã được cắt rời có thể liên kết được thể truyền là plazmit đã được mở vòng khi người
ta trộn chúng lại với nhau để tạo ra phân tử ADN tái tổ hợp?
A. Nhờ enzym ligaza.
B. Nhờ enzym restrictaza.
C. Nhờ liên kết bổ sung của các nucleotit và nhờ enzym ligaza.
D. Nhờ enzym ligaza và restrictaza.
Câu 7: Loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào dưới đây có vai trò quan trọng trong quá trình hình thành gen mới?
A. Lặp đoạn kết hợp với mất đoạn.
B. Chuyển đoạn.
C. Đảo đoạn.
D. Lặp đoạn.
Câu 8: Loài lúa mì hoang dại có gen qui định khả năng kháng bệnh “gỉ sắt” trên lá. Loài lúa mì trồng lại có gen
mẫn cảm với bệnh gỉ sắt. Hai loài này có họ hàng gần gũi có thể lai được với nhau và cho ra một số ít con lai có
khả...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÂU HỎI LÍ THUYẾT SINH HỌC
S.V N.H.Thịnh Đại Học Võ Trường Toản (Khoa Y) 1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÕ TRƯỜNG TOẢN
KHOA DƯỢC
------------------------
TRẮC NGHIỆM MÔN HỌC
SINH HỌC
(Tái bản lần thứ 2)
HẬU GIANG 2015
Ngân hàng câu hỏi thi tốt nghiệp Sinh học 2015 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngân hàng câu hỏi thi tốt nghiệp Sinh học 2015 - Người đăng: Thịnh NguyễnHuỳnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
Ngân hàng câu hỏi thi tốt nghiệp Sinh học 2015 9 10 353