Ktl-icon-tai-lieu

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 10

Được đăng lên bởi sen-hong1
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 46316 lần   |   Lượt tải: 104 lần
NGÂN HÀNG CÂU HỎI
TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 10

- Câu hỏi trắc nghiệm kèm đáp án
- Câu hỏi trắc nghiệm soạn theo từng bài học
của chương trình SGK mới
- Câu hỏi được soạn sẵn trên Word

1

PhÇn i
Giíi thiÖu chung vÒ thÕ giíi sèng
Bµi c¸c cÊp tæ chøc cña thÕ giíi sèng
1. Tổ chức sống nào sau đây có cấp thấp nhất so với các tổ chức còn lại ?
a. Quần thể
b. Quần xã
c. Cơ thể
d. Hệ sinh thái
2. Cấp tổ chức cao nhất và lớn nhất của hệ sống là :
a. Sinh quyến
b. Hệ sinh thái
c. Loài
d. Hệ cơ quan
3. Tập hợp nhiều tế bào cùng loại và cùng thực hiện một chức năng nhất định tạo thành :
a. Hệ cơ quan
b. Mô
c. Cơ thể
d. Cơ quan
4. Tổ chức sống nào sau đây là bào quan ?
a. Tim
b. Phổi
c. Ribôxôm
d. Não bộ
5. Tổ chức nào sau đây là đơn vị phân loại của sinh vật trong tự nhiên ?
a. Quần thể
c. Quần xã
b. Loài
d. Sinh quyển
6. Hoạt động nào sau đây xảy ra ở tế bào sống ?
a. Trao đổi chất
b. Sinh trưởng và phát triển
c. Cảm ứng và sinh trưởng
d. Tất cả các hoạt động nói trên
7. Điều nào dưới đây là sai khi nói về tế bào ?
a. Là đơn vị cấu tạo cơ bản của sự sống
b. Là đơn vị chức năng của tế bào sống
c. Được cấu tạo từ các mô
d. Được cấu tạo từ các phân tử , đại phân tử vào bào quan
8. Tập hợp các cơ quan , bộ phận của cơ thể cùng thực hiện một chức năng được gọi là:
a. Hệ cơ quan
c. Bào quan
b. Đại phân tử
d. Mô
9. Đặc điểm chung của prôtêtin và axit nuclêic là :
a. Đại phân tử có cấu trúc đa phân
b. Là thành phần cấu tạo của màng tế bào
c. Đều được cấu tạo từ các đơn phân axít a min
d. Đều được cấu tạo từ các nuclêit
10. Phân tử ADN và phân tử ARN có tên gọi chung là :
a. Prôtêin
c. A xít nuclêic
b. Pôlisaccirit
d. Nuclêôtit
11. Hệ thống các nhóm mô được sắp xếp để thực hiện một loại chức năng thành lập nên .....
và nhiều ....... tạo thành hệ .......
Từ đúng để điền vào chố trống của câu trên là:
a. Tê bào
c. Cơ quan
b. Cơ thể
d. Bào quan
12. Đặc điểm chung của trùng roi , a mip, vi khuẩn là :
a. Đều thuộc giới động vật
b. Đều có cấu tạo đơn bào
c. Đều thuộc giới thực vật
2

d. Đều là những cơ thể đa bào
13. Tập hợp các cá thể cùng loài , cùng sống trong một vùng địa lý nhất định ở một thời
điểm xác định và cơ quan hệ sinh sản với nhau được gọi là :
a. Quần thể
c. Quần xã
b. Nhóm quần thể
d. Hệ sinh thái
14. Một hệ thống tương đối hoàn chỉnh bao gồm quần xã sinh vật và môi trường sống
của nó được gọi là :
a. Quần thể
c. Loài sinh vật
b. Hệ sinh thái
d. Nhóm quần xã
15. Hãy chọn câu sau đây có thứ tự sắp xếp các cấp độ tổ chức sống từ thấp đến cao:
a. Cơ thể, quần thể, hệ si...
NGÂN HÀNG CÂU HỎI
TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 10
- Câu hỏi trắc nghiệm kèm đáp án
- Câu hỏi trắc nghiệm soạn theo từng bài học
của chương trình SGK mới
- Câu hỏi được soạn sẵn trên Word
1
NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 10 - Người đăng: sen-hong1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 10 9 10 841