Ktl-icon-tai-lieu

ngân hàng câu hỏi và đáp án đường lối đảng cộng sản việt nam

Được đăng lên bởi anhthu-cva-dav
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 2100 lần   |   Lượt tải: 5 lần
1.

Vì sao lãnh tụ Nguyễn Ái quốc lựa chọn nước pháp để tìm đường cách mạng giải phóng dân tộc?..........................................3

2.

Tác dụng của lao động sản xuất đối với lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong quá trình Người đi tìm đường cách mạng giải phóng

dân tộc?...........................................................................................................................................................................................................3
3.

Điều kiện khách quan góp phần để lãnh tụ NAQ tiếp thu chủ nghĩa Mác – Lênin......................................................................4

4.

Nhân tố giữ vai trò quyết định việc lãnh tụ NAQ tiếp thu chủ nghĩa M-L để tìm ra con đường cách mạng đúng đắn?..........5

5.

Vì sao nói con đường cách mạng mà lãnh tụ NAQ lựa chọn là đúng đắn?....................................................................................6

6.

Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là một tất yếu?...............................................................................................................................7

7.

Vì sao vừa mới ra đời Đảng đã lãnh đạo được cao trào cách mạng 1930-1931?.........................................................................11

8.

Vì sao nói Xô Viết nghệ tĩnh là đỉnh cao phong trào cách mạng 30-31?......................................................................................11

9.

Vì sao đảng chủ trương đấu tranh đòi dân sinh dân chủ trong thời kỳ 36-39?...........................................................................13

10.

Làm rõ sự giống và khác nhau giữa chính quyền xô viết và chính quyền dân chủ nhân dân? Vì sao đảng ta chọn chính

quyền dân chủ nhân dân?...........................................................................................................................................................................15
11.

Vì sao đảng chủ trương thành lập mặt trận việt minh?................................................................................................................15

12.

Tác dụng của phong trào phá và cướp kho thóc của nhật đối với sự nghiệp cách mạng...........................................................17

13.

Chỉ thị Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta đã dự báo thời cơ cách mạng nước ta...........................................18

14.

Những hạn chế của Luận cương chính trị và nguyên nhân của những hạn chế đó?..................................................................19

15.

...
1. Vì sao lãnh tụ Nguyễn Ái quốc lựa chọn nước pháp để tìm đường cách mạng giải phóng dân tộc?..........................................3
2. Tác dụng của lao động sản xuất đối với lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong quá trình Người đi tìm đường cách mạng giải phóng
dân tộc?...........................................................................................................................................................................................................3
3. Điều kiện khách quan góp phần để lãnh tụ NAQ tiếp thu chủ nghĩa Mác – Lênin......................................................................4
4. Nhân tố giữ vai trò quyết định việc lãnh tụ NAQ tiếp thu chủ nghĩa M-L để tìm ra con đường cách mạng đúng đắn?..........5
5. Vì sao nói con đường cách mạng mà lãnh tụ NAQ lựa chọn là đúng đắn?....................................................................................6
6. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là một tất yếu?...............................................................................................................................7
7. Vì sao vừa mới ra đời Đảng đã lãnh đạo được cao trào cách mạng 1930-1931?.........................................................................11
8. Vì sao nói Xô Viết nghệ tĩnh là đỉnh cao phong trào cách mạng 30-31?......................................................................................11
9. Vì sao đảng chủ trương đấu tranh đòi dân sinh dân chủ trong thời kỳ 36-39?...........................................................................13
10. Làm sự giống khác nhau giữa chính quyền viết chính quyền dân chủ nhân dân? sao đảng ta chọn chính
quyền dân chủ nhân dân?...........................................................................................................................................................................15
11. Vì sao đảng chủ trương thành lập mặt trận việt minh?................................................................................................................15
12. Tác dụng của phong trào phá và cướp kho thóc của nhật đối với sự nghiệp cách mạng...........................................................17
13. Chỉ thị Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta đã dự báo thời cơ cách mạng nước ta...........................................18
14. Những hạn chế của Luận cương chính trị và nguyên nhân của những hạn chế đó?..................................................................19
15. Qua phong trào dân chủ 36-39 Đảng đã thật sự trưởng thành?...................................................................................................20
16. Phong trào dân chủ 36-39 đã tổ chức, rèn luyện lực lượng cách mạng?......................................................................................21
17. Vì sao Đ chủ trương hòa vs quân Tưởng khi chúng vào miền Bắc nước ta?...............................................................................21
18. Những biện pháp đảng đưa ra để hòa với quân tưởng?................................................................................................................22
19. Vì sao chúng ta hòa với pháp?..........................................................................................................................................................23
20. Giới thiệu những mốc lịch sử (trong năm 1946) đàm phán hòa hoãn giữa ta vs Pháp?.............................................................24
1
ngân hàng câu hỏi và đáp án đường lối đảng cộng sản việt nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ngân hàng câu hỏi và đáp án đường lối đảng cộng sản việt nam - Người đăng: anhthu-cva-dav
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
ngân hàng câu hỏi và đáp án đường lối đảng cộng sản việt nam 9 10 646