Ktl-icon-tai-lieu

Ngân hàng câu hỏi và đáp án môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

Được đăng lên bởi ngokkyla
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 383 lần   |   Lượt tải: 0 lần
02/10/2010
CNTT

BUI QUYET TIEN

Ngân hàng câu hỏi và đáp án môn
Đường lối cách mạng của
Đảng cộng sản Việt Nam

CHUC CAC BAN THI TOT

1

02/10/2010
CNTT

BUI QUYET TIEN

NGÂN HÀNG CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN.
Môn học: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
ĐVHT/Số tiết: 4.5/67.5
Bậc đào tạo : Cao đẳng
Chuyên ngành:…CNTT……
Hình thức câu hỏi + đáp án: Tự luận
cau
Nội dung
1 - Câu hỏi:Trình bày khái niệm đường lối cách mạng của Đảng C ộng s ản Vi ệt
Nam. Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu môn của môn học
- Đáp án:
* Khái niệm đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
- Đường lối cách mạng của Đảng là hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách
về mục tiêu, phương phương, nhiệm vụ và giảI pháp của cách mạng Vi ệt Nam.Đ ường
lối cách mạng của Đảng được thể hiện qua cương lĩnh, nghị quyết chỉ thị của Đảng.
* Đối tượng nghiên cứu môn học
- Môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam nghiên cứu s ự ra đời
của Đảng cộng sản Việt Nam và đường lối do Đảng đề ra trong quá trình lãnh đạo cách
mạng Việt Nam từ năm 1930 đến nay. Do đó đối tượng ch ủ yếu c ủa mônh ọc là h ệ
thống quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng trong tiến trình cách m ạng Vi ệt
Nam - từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng XHCN.
* Nhiệm vụ nghiên cứu
- Một là, làm rõ sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam- chủ thể hoạch định
đường lối cách mạng Việt Nam.
- Hai là, làm rõ quá trình hình thành và phát triển đ ường l ối cách m ạng c ủa Đ ảng
từ năm 1930 đến nay.
- Ba là : làm rõ kết quả thựchiện đường lối cách mạng của Đàng cộng sản Việt
nam trong tiến trình cách mạng Việt Nam .
- Yêu cầu đặt ra đối với việc dạy và học môn Đường lối cách mạng của Đ ảng
cộng sản Việt Nam:
+ Đối với người dạy: phải nghiên cứu đầy đủ các nghị quyết, ch ỉ thị của Đảng
trong toàn bộ tiến trình lãnh đạo cách mạng, bảo đảm cập nhật hệ thống đường lối của
Đảng.
+ Đối với người học: PhảI nắm vững nội dung cơ bản đường lối của Đảng để từ
đó lý giải những vấn đề thực tiễn và vận dụng được quan điểm của Đảng vào cu ộc
sống.
2 - Câu hỏi : Trình bày phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa nghiên cứu, h ọc t ập môn
học đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Đáp án
CHUC CAC BAN THI TOT

2

02/10/2010
CNTT

BUI QUYET TIEN

* Phương pháp nghiên cứu
- Cơ sở phương pháp luận
Nghiên cứu môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam ph ảI dựa
trên thế giới quan, phương pháp luận khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin, các quan
điểm có ý nghĩa phương pháp luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các quan đi...
02/10/2010 BUI QUYET TIEN
CNTT
Ngân hàngu h i đáp ánn
Đ ng l ich m ng c a ườ
Đ ng c ng s n Vi t Nam
CHUC CAC BAN THI TOT
1
Ngân hàng câu hỏi và đáp án môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngân hàng câu hỏi và đáp án môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Người đăng: ngokkyla
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Ngân hàng câu hỏi và đáp án môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam 9 10 895