Ktl-icon-tai-lieu

ngân hàng dề kiểm tra tiếng anh

Được đăng lên bởi NhìngìMànhìn MộtnghìnMộtphút
Số trang: 94 trang   |   Lượt xem: 5228 lần   |   Lượt tải: 3 lần
eBook.here.vn - Onbai.org
NGY N ðÁNG HIGH SCHOOL
-------

T i eBook, ð thi, Tài li u h c t p mi n phí
TEST ENGLISH 10
-------

CÁC D NG BÀI T P THƯ NG G P
1. Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest.
2. Choose a word in each line that has different stress pattern.
3. Read each of the following lists of four words and choose one word in each list that does not belong to the
group.
4. Read the passage below and choose one correct answer for each question.
5. Choose one sentence A, B, C or D which is best written from the words and phrase provided .
6. Choose one sentence that has the nearest meaning to the root one.
7. Choose one correct option for the blank in each sentence
8. Decide one sentence which is best written from the words provides.
9. Choose one option that best completes the second sentences in the following pairs.
10. Insert the word given into the most appropriate place A, B, C or D the following sentences.
Insert "after" into the following sentence.
11. Choose the best answer to complete each of the following sentences.
12. Choose one option that has the opposite meaning to the word given.
13. Choose one sentence A, B, C và D that best rewrites the sentence given in italic.
14. There is a mistake in the four underlined parts of each sentence. Find the mistake (A, B, C or D)
15. Choose one correct sentence which is built from the words provided

------Teacher: Mai Qu c Ph c
Page 1

-------

eBook.here.vn - Onbai.org
NGY N ðÁNG HIGH SCHOOL
-------

Môn thi: Anh Văn – Unit 1
T ng s câu: 43
S câu ñúng:

T i eBook, ð thi, Tài li u h c t p mi n phí
TEST ENGLISH 10
-------

Th i gian thi:
Th i gian b t ñ u:
Th i gian k t thúc:

Tr l i ñúng :
B n ñã tr l i sai câu h i:
B n ñã tr l i chính xác câu h i:

1. Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest.
a. continue
b. physics
c.split
d. like
2. Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest.
b. beat
c. teacher
d. breakfast
a. eating
3. Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest.
a. free
b. meeting
c. weekly
d. engineer
4. Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest
a. several
b. passenger
c. repair
d. begin
5. Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest.
b. realize
c. cheese
d. asleep
a. pea
6. C...
eBook.here.vn - Onbai.org Tải eBook, ðề thi, Tài liệu học tập miễn phí
NGYỄN ðÁNG HIGH SCHOOL TEST ENGLISH 10
-------
-------
-------
-------
Teacher:
Teacher:Teacher:
Teacher: Mai Quc Phc
Page 1
CÁC DẠNG BÀI TẬP TỜNG GẶP
1. Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest.
2. Choose a word in each line that has different stress pattern.
3. Read each of the following lists of four words and choose one word in each list that does not belong to the
group.
4. Read the passage below and choose one correct answer for each question.
5. Choose one sentence A, B, C or D which is best written from the words and phrase provided .
6. Choose one sentence that has the nearest meaning to the root one.
7. Choose one correct option for the blank in each sentence
8. Decide one sentence which is best written from the words provides.
9. Choose one option that best completes the second sentences in the following pairs.
10. Insert the word given into the most appropriate place A, B, C or D the following sentences.
Insert "after" into the following sentence.
11. Choose the best answer to complete each of the following sentences.
12. Choose one option that has the opposite meaning to the word given.
13. Choose one sentence A, B, C và D that best rewrites the sentence given in italic.
14. There is a mistake in the four underlined parts of each sentence. Find the mistake (A, B, C or D)
15. Choose one correct sentence which is built from the words provided
ngân hàng dề kiểm tra tiếng anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ngân hàng dề kiểm tra tiếng anh - Người đăng: NhìngìMànhìn MộtnghìnMộtphút
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
94 Vietnamese
ngân hàng dề kiểm tra tiếng anh 9 10 759