Ktl-icon-tai-lieu

Ngành chân khớp

Được đăng lên bởi Khôi Nguyễn
Số trang: 80 trang   |   Lượt xem: 1297 lần   |   Lượt tải: 0 lần
183

Chương 9

Ngành Chân khớp (Arthropoda)
I. Đặc điểm chung của ngành Chân khớp (Arthropoda)
Chân khớp là ngành lớn trong giới động vật, chiếm khoảng hơn 2
phần 3 số loài động vật có trên hành tinh. Có các đặc điểm chung như sau:
Cơ thể cùng với các phần phụ phân đốt, hình thành bộ xương ngoài, xuất
hiện ống khí (cơ quan hô hấp) và ống manpighi (là cơ quan bài tiết) của
nhóm sống trên cạn.
1. Sự phân đốt và hiện tượng đầu hoá
Hiện tượng phân đốt và đầu hoá là một đặc điểm quan trọng của
động vật chân khớp. Nét nổi bật là sự phân đốt dị hình và mức độ phân đốt
khác nhau ở các nhóm khác nhau. Các đốt có thể nhiều và giống nhau như
ở động vật Nhiều chân (Cuốn chiếu, Rết, Sâu đá…). Nhóm động vật này
biểu hiện sự phân đốt thấp hay phân đốt đồng hình. Một số nhóm động vật
khác có sự tập trung các đốt thành từng phần cơ thể khác nhau và giữ các
chức phận khác nhau như ở nhóm động vật Có kìm (Nhện, Bò cạp), Có
mang (Tôm, Cua…) và Có khí quản (Côn trùng). Các nhóm động vật này
thể hiện sự phân đốt cao, gọi là phân đốt dị hình (hình 9.1).

I

II

III

IV

V

VI

Hình 9.1 Sự phân đốt và phần phụ ở các nhón động vật Chân khớp khác nhau
(theo Storer)
I. Giáp xác: II. Côn trùng; III. Nhện; IV. Chân môi; V. Chân kép; VI. Có móc
A. Râu; M.Miệng; G. Lỗ sinh dục ;P. Hậu môn ; PG. Lỗ niệu sinh dục

Hiện tượng đầu hoá là một sự kiện quan trọng trong quá trình tiến
hoá của động vật. Nó gắn liền với sự phát triển của não bộ, các giác quan
và phần phụ miệng. Phần đầu của Chân khớp gồm: Đốt đầu nguyên thuỷ
(acron) tương ứng với phần trước miệng của giun đốt. Phần đầu bổ sung

184

do các đốt thân phía trước kết hợp với phần đầu nguyên thủy. Số đốt bổ
sung này thay đổi tùy loài.
Nhìn chung cơ thể Chân khớp được chia làm 3 phần (đầu, ngực,
bụng) như ở Chân khớp hiện đại, tuy nhiên có khi phần đầu nhập với phần
ngực tạo thành phần đầu ngực như ở Nhện, Giáp xác (hình 9.2).

Hình 9.2 Sơ đồ cấu trúc các phần cơ thể của động vật Chân khớp
(theo M. Fox)
A. Nhiều chân; B. Côn Trùng; C. Nhện. Ab. Bụng; C đầu;
Cth. Đầu ngực;Th. Ngực; Tk. Thân

2. Hình thành bộ xương ngoài
Cơ thể của chân khớp có một lớp vỏ cứng bao ngoài. Lớp này là
tầng cuticula, sản phẩm tiết của lớp biểu bì. Vỏ cơ thể ở mỗi đốt gồm 4
tấm là tấm lưng (ternum), tấm bụng (sternum) và 2 tấm bên (pleurum).
Về cấu tạo vỏ cơ thể phân biệt tầng mặt (epicuticun) và tầng dưới
(tầng cuticun trước – procuticun). Tầng mặt là một lớp mỏng, có bản chất
là lipoprotein, ngăn cản sự trao nước. Tầng dưới dày hơn, có 2 thành phần
chính l...
183
Chương 9
Ngành Chân khp (Arthropoda)
I. Đặc đim chung ca ngành Chân khp (Arthropoda)
Chân khp là ngành ln trong gii động vt, chiếm khong hơn 2
phn 3 s loài động vt có trên hành tinh. Có các đặc đim chung như sau:
Cơ th cùng vi các phn ph phân đốt, hình thành b xương ngoài, xut
hin ng khí (cơ quan hô hp) và ng manpighi (là cơ quan bài tiết) ca
nhóm sng trên cn.
1. S phân đốt và hin tượng đầu hoá
Hin tượng phân đốt và đầu hoá là mt đặc đim quan trng ca
động vt chân khp. Nét ni bt là s phân đốt d hình và mc độ phân đốt
khác nhau các nhóm khác nhau. Các đốt có th nhiu và ging nhau như
động vt Nhiu chân (Cun chiếu, Rết, Sâu đá…). Nhóm động vt này
biu hin s phân đốt thp hay phân đốt đồng hình. Mt s nhóm động vt
khác có s tp trung các đốt thành tng phn cơ th khác nhau và gi các
chc phn khác nhau như nhóm động vt Có kìm (Nhn, Bò cp), Có
mang (Tôm, Cua…) và Có khí qun (Côn trùng). Các nhóm động vt này
th hin s phân đốt cao, gi là phân đốt d hình (hình 9.1).
Hin tượng đầu hoá là mt s kin quan trng trong quá trình tiến
hoá ca động vt. Nó gn lin vi s phát trin ca não b, các giác quan
và phn ph ming. Phn đầu ca Chân khp gm: Đốt đầu nguyên thu
(acron) tương ng vi phn trước ming ca giun đốt. Phn đầu b sung
Hình 9.1 S phân đốt và phn ph các nhón động vt Chân khp khác nhau
(theo Storer)
I. Giáp xác: II. Côn trùng; III. Nhn; IV. Chân môi; V. Chân kép; VI. Có móc
A. Râu; M.Ming; G. L sinh dc ;P. Hu môn ; PG. L niu sinh dc
II III IV V VI
I
Ngành chân khớp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngành chân khớp - Người đăng: Khôi Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
80 Vietnamese
Ngành chân khớp 9 10 823