Ktl-icon-tai-lieu

Ngành GDTH (Câu hỏi tốt nghiệp mônToán )

Được đăng lên bởi fallenangel-61090
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 911 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN ÔN THI TỐT NGHIỆP
PHẦN: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TOÁN Ở TIỂU HỌC
I. LÝ THUYẾT
1. Nội dung chương trình môn Toán ở tiểu học.
1.1. Vị trí, mục tiêu và nhiệm vụ của môn Toán ở tiểu học.
1.2. Nội dung và đặc điểm cấu trúc nội dung chương trình môn Toán ở tiểu học.
1.3. Định hướng đổi mới phương pháp dạy học môn Toán ở tiểu học.
2. Dạy học số học ở tiểu học.
2.1. Trình bày mục tiêu dạy học số học ở tiểu học. Cho ví dụ về việc thực hiện mục tiêu đó
khi dạy học một bài cụ thể ở tiểu học.
2.2. Phân tích các đặc điểm của nội dung số học trong chương trình môn Toán ở tiểu
học.Cho ví dụ về vận dụng các đặc điểm đó khi dạy học số học ở tiểu học.
2.3. Trình bày các yêu cầu cơ bản về kiến thức và kỹ năng khi dạy học số học tự nhiên.
2.4. Trình bày cách dạy học các khái niệm: Số tự nhiên, phân số, số thập phân ở tiểu học.
Cho các ví dụ để minh họa.
2.5.Trình bày cách dạy học các phép tính: Cộng, trừ, nhân, chia trên số tự nhiên, phân số, số
thập phân ở tiểu học. Cho các ví dụ để minh họa.
3. Dạy học các yếu tố hình học
3.1. Trình bày mục tiêu của dạy học các yếu tố hình học ở tiểu học. Cho các ví dụ về việc
thực hiện các mục tiêu đó trong dạy học các yếu tố hình học ở tiểu học.
3.2. Phân tích các đặc điểm của nội dung các yếu tố hình học trong môn Toán ở tiểu học.
cho các ví dụ để minh họa cho các đặc điểm đó.
3.3. Trình bày các yếu tố cơ bản về kiến thức và kỹ năng trong dạy học các yếu tố hình học
ở tiểu học.
3.4. Trình bày những lưu ý (định hướng) về phương pháp dạy học các yếu tố hình học ở
tiểu học. cho ví dụ để minh họa cho mỗi lưu ý đó.
3.5. Các hoạt động chủ yếu khi dạy học một khái niệm, quy tắc hình học ở tiểu học. Cho ví
dụ cụ thể để minh họa.
* Khi hướng dẫn ôn tập cần phải tập trung và các vấn đề sau:
1. Trong 1.1 trọng tâm là mục tiêu dạy học môn Toán, mỗi mục tiêu cần làm rõ: phân tích,
cách vận dụng, ví dụ minh họa. Trong 1.2 trọng tâm là các đặc điểm của cấu trúc nội dung
chương trình môn toán, mỗi đặc điểm cần làm rõ: Phân tích, sự vận dụng, ví dụ minh họa. Trong
1.3 phân tích các định hướng và cho ví dụ về việc thực hiện định hướng đó trong dạy học Toán ở
tiểu học hiện nay.

2. Trong 2.1 mỗi mục tiêu cần làm rõ: Phân tích, sự vận dụng, ví dụ minh họa. Trong 2.2
mỗi đặc điểm cần làm rõ: phân tích, sự vận dụng, ví dụ minh họa. Trong 2.4 mỗi khái niệm số
cần làm rõ: Các cách định nghĩa, dụng ý và cách trình bày của sách giáo khoa,lưu ý khi dạy học.
Trong 2.5 trình bày các bước (hoạt động) chủ yếu khi dạy họcmột phép tính số học, lưu ý về mặ...
ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN ÔN THI TỐT NGHIỆP
PHẦN: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TOÁN Ở TIỂU HỌC
I. LÝ THUYẾT
1. Nội dung chương trình môn Toán ở tiểu học.
1.1. Vị trí, mục tiêu và nhiệm vụ của môn Toán ở tiểu học.
1.2. Nội dung và đặc điểm cấu trúc nội dung chương trình môn Toán ở tiểu học.
1.3. Định hướng đổi mới phương pháp dạy học môn Toán ở tiểu học.
2. Dạy học số học ở tiểu học.
2.1. Trình bày mục tiêu dạy học shọc ở tiểu học. Chodụ về việc thực hiện mục tiêu đó
khi dạy học một bài cụ thể ở tiểu học.
2.2. Phân tích các đặc điểm của nội dung số học trong chương trình môn Toán tiểu
học.Cho ví dụ về vận dụng các đặc điểm đó khi dạy học số học ở tiểu học.
2.3. Trình bày các yêu cầu cơ bản về kiến thức và kỹ năng khi dạy học số học tự nhiên.
2.4. Trình bày cách dạy học các khái niệm: Số tự nhiên, phân số, số thập phân tiểu học.
Cho các ví dụ để minh họa.
2.5.Trình bày cách dạy học các phép tính: Cộng, trừ, nhân, chia trên số tự nhiên, phân số, số
thập phân ở tiểu học. Cho các ví dụ để minh họa.
3. Dạy học các yếu tố hình học
3.1. Trình bày mục tu của dạy học các yếu tnh học tiểu học. Cho cácdụ về việc
thực hiện các mục tiêu đó trong dạy học các yếu tố hình học ở tiểu học.
3.2. Phân tích các đặc điểm của nội dung các yếu tnh học trong môn Toán tiểu học.
cho các ví dụ để minh họa cho các đặc điểm đó.
3.3. Trình bày các yếu tố cơ bản về kiến thức kỹ năng trong dạy học các yếu tố hình học
ở tiểu học.
3.4. Trình y những lưu ý ịnh hướng) về phương pháp dạy học các yếu tố nh học
tiểu học. cho ví dụ để minh họa cho mỗi lưu ý đó.
3.5. Các hoạt động chủ yếu khi dạy học một khái niệm, quy tắc hình học tiểu học. Cho
dụ cụ thể để minh họa.
* Khi hướng dẫn ôn tập cần phải tập trung và các vấn đề sau:
1. Trong 1.1 trọng tâm mục tiêu dạy học môn Toán, mỗi mục tiêu cần làm rõ: phân tích,
cách vận dụng, dụ minh họa. Trong 1.2 trọng tâm là các đặc điểm của cấu trúc nội dung
chương trình môn toán, mỗi đặc điểm cần làm rõ: Phân tích, sự vận dụng, dụ minh họa. Trong
1.3 phân tích các định hướng và cho dụ về việc thực hiện định hướng đó trong dạy học Toán ở
tiểu học hiện nay.
Ngành GDTH (Câu hỏi tốt nghiệp mônToán ) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngành GDTH (Câu hỏi tốt nghiệp mônToán ) - Người đăng: fallenangel-61090
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Ngành GDTH (Câu hỏi tốt nghiệp mônToán ) 9 10 635