Ktl-icon-tai-lieu

Ngành giun đốt

Được đăng lên bởi Khôi Nguyễn
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 898 lần   |   Lượt tải: 0 lần
158

Chương 8

Ngành Giun đốt (Annelida)
I. Đại cương về ngành Giun đốt
Các động vật thuộc ngành Giun đốt có mức độ tổ chức cao hơn hẳn
các động vật trước đó. Lần đầu tiên xuất hiện xoang cơ thể chính thức, còn
gọi là thể xoang (coelum), xuất hiện cơ thể có phân đốt, các hệ cơ quan
mới như tuần hoàn kín, hô hấp bằng mang, cơ quan vận chuyển là chân
bên cùng hệ cơ phát triển. Thể xoang của giun đốt được hình thành từ lá
phôi giữa và tham gia vào nhiều chức năng khác nhau như: chuyển vận,
nâng đỡ, tham gia vào sự bài tiết, sinh dục… (hình 8.1).

ngoại bì
ống tiêu hoá

nội bì
nhu mô

ngoại bì
ống tiêu hoá

nội bì
xoang
nguyên sinh

ngoại bì
ống tiêu hoá

nội bì
Thể xoang
màng treo ruột

Hình 8.1 Các kiểu hình thành xoang cơ thể ở động vật có đối xứng Hai bên (theo
Hickman) Chú ý là ở động vật xoang giả có hình thành trung bì nhưng chưa bao kín
ruột tạo thành xoang như ở Động vật Có thể xoang (coelum)

Sự phân đốt của giun đốt ở các mức độ khác nhau, từ đồng hình đến
dị hình, tuy nhiên nhất quán và bao trùm toàn bộ cơ thể cả về hình dạng
ngoài lẫn cấu tạo trong. Đó là sự sắp xếp lặp lại theo chiều dọc của cơ thể

159

của nhiều cơ quan như thần kinh, tuần hoàn, sinh dục, bài tiết…tạo cho cơ
thể của động vật thuộc ngành Giun đốt gồm một chuỗi các đơn vị giống
nhau được gọi là các đốt. Giữa các đốt có vách ngăn. Với cấu trúc này,
mỗi đốt là một phần của cơ thể, có thể tự điều chỉnh ở một mức độ nhất
định hoạt động chung của cơ thể. Các đốt tương đối giống nhau thì được
gọi là phân đốt đồng hình (như ở giun đốt cổ, còn các đốt ở các phần cơ
thể khác nhau có thể sai khác về cấu tạo và chức năng thì được gọi là phân
đốt dị hình.
Trứng phân cắt xoắn ốc và xác định (hình 8.2). Để nghiên cứu sự
phân cắt xoắn ốc người ta phải đánh dấu các phôi bào bằng một chữ cái,
một hệ số và một số mũ. Quy ước đánh dấu như sau: Sau 2 lần phân cắt
liên tiếp theo mặt phẳng kinh tuyến, hình thành 4 phôi bào và được đánh
dấu là A, B, C và D (quy định B ở phía bụng, D ở phía lưng). Sau lần phân
cắt thứ 3 theo mặt phẳng xích đạo, hình thành 8 phôi bào (4 ở cực sinh học
là các phôi bào bé, được ký hiệu là 1a –1d) còn 4 ở cực dinh dưỡng là phôi
bào lớn, được ký hiệu là 1A - 1D) (hình 8.2A và B). Khi 1A - 1D tiếp tục
phân chia thì cho ra 4 phôi bào bé thứ 2 (2a – 2d) và 4 phôi bào lớn là 2A
– 2D (hình 8.2C). Cứ thế tiếp tục cho ra 3a – 3d và 3A – 3D, 4a – 4d và
4A – 4D…(hình 8.2D, E và F). Như vậy hệ số 1,2,3,4… đi kèm với các
chữ cái viết thường dùng để chỉ số thứ tự hình vuông phôi bào bé...
158
Chương 8
Ngành Giun đốt (Annelida)
I. Đại cương v ngành Giun đốt
Các động vt thuc ngành Giun đốt có mc độ t chc cao hơn hn
các động vt trước đó. Ln đầu tiên xut hin xoang cơ th chính thc, còn
gi là th xoang (coelum), xut hin cơ th có phân đốt, các h cơ quan
mi như tun hoàn kín, hô hp bng mang, cơ quan vn chuyn là chân
bên cùng h cơ phát trin. Th xoang ca giun đốt được hình thành t
phôi gia và tham gia vào nhiu chc năng khác nhau như: chuyn vn,
nâng đỡ, tham gia vào s bài tiết, sinh dc… (hình 8.1).
ngoi bì
ni bì
nhu mô
ng tiêu hoá
ng tiêu hoá
ngoi bì
ni bì
xoang
nguyên sinh
ngoi bì
ni bì
Th xoang
màng treo rut
ng tiêu hoá
Hình 8.1 Các kiu hình thành xoang cơ th động vt có đối xng Hai bên (theo
Hickman) Chú ý là động vt xoang gi có hình thành trung bì nhưng chưa bao kín
rut to thành xoang như Động vt Có th xoang (coelum)
S phân đốt ca giun đốt các mc độ khác nhau, t đồng hình đến
d hình, tuy nhiên nht quán và bao trùm toàn b cơ th c v hình dng
ngoài ln cu to trong. Đó là s sp xếp lp li theo chiu dc ca cơ th
Ngành giun đốt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngành giun đốt - Người đăng: Khôi Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Ngành giun đốt 9 10 212