Ktl-icon-tai-lieu

Ngành sư phậm toán

Được đăng lên bởi Long Pham
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1706 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ngành Sư phạm Toán
Ngành đào tạo:
Trình độ đào tạo:
Thời gian đào tạo:

SƯ PHẠM TOÁN (Mathematics Teacher Education)
Đại học
4 năm

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
Mục tiêu chung
Đào tạo cử nhân khoa học ngành Toán có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt. Nắm vững các
tri thức về toán cơ bản và phương pháp giảng dạy Toán ở trường Trung học phổ thông. Có khả năng
giảng dạy các kiến thức toán cho học sinh trong học phổ thông đáp ứng chương trình phân ban cũng
như chuyên ban phù hợp với nội dung đổi mới phương pháp dạy và học ở trường Trung học phổ thông
hiện nay.
Mục tiêu cụ thể
Về phẩm chất đạo đức
Có phẩm chất cơ bản của người giáo viên nhà trường xã hội chủ nghĩa Việt Nam: thấm nhuần thế giới
quan Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu học sinh, yêu nghề, có ý
thức trách nhiệm cao, có đạo đức tốt, có tác phong mẫu mực của người giáo viên.
Về kiến thức
Chương trình hướng tới trang bị những kiến thức về Toán cơ bản, Toán sơ cấp và Toán ứng dụng cũng
như các tư duy thuật toán.
Về kỹ năng
Trang bị cho sinh viên có khả năng sử dụng phương pháp dạy học môn Toán để dạy Toán cho học sinh
trung học phổ thông; rèn luyện cho sinh viên khả năng tư duy toán học, khả năng giáo dục để giảng dạy
các kiến thức toán học cho học sinh trung học phổ thông.
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Danh mục các học phần bắt buộc
Kiến thức giáo dục đại cương
1

Triết học Mác – Lênin

11

Tâm lý học

2

Kinh tế chính trị Mác – Lênin

12

Giáo dục học

3

Chủ nghĩa xã hội khoa học

13

Quản lý hành chính Nhà nước và Quản lý
ngành giáo dục và đào tạo

4

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

14

Đại số tuyến tính

5

Tư tưởng Hồ Chí Minh

15

Hình học giải tích

6

Ngoại ngữ

16

Giải tích 1

7

Giáo dục thể chất

17

Giải tích 2

8

Giáo dục Quốc phòng

18

Giải tích 3

9

Phương pháp nghiên cứu khoa học

19

Giải tích 4

10 Tin học
Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

1

Đại số đại cương

7

Hình học Afin và Hình học Euclide

2

Phương trình vi phân

8

Lý luận dạy học môn Toán

3

Hàm biến phức

9

Không gian metric – Không gian tôpô

4

Xác suất thống kê

10

Độ đo tích phân

5

Số học

11

Giải tích hàm

6

Quy hoạch tuyến tính

Nội dung các học phần bắt buộc
Phương pháp nghiên cứu khoa học
Nội dung môn học bao gồm: những kiến thức cơ bản về khoa học và nghiên cứu khoa học, về bản chất
của nghiên cứu khoa học cũng như cấu trúc logic của một công trình khoa học; các thao tác nghiên cứu
khoa học, xây dựng, chứng minh và trình bày các luận điểm khoa học; phương pháp trình bày một ...
Ngành Sư phạm Toán
Ngành đào tạo: SƯ PHẠM TOÁN (Mathematics Teacher Education)
Trình độ đào tạo: Đại học
Thời gian đào tạo: 4 năm
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
Mục tiêu chung
Đào tạo cử nhân khoa học ngành Toán phẩm chất chính trị, đạo đức sức khỏe tốt. Nắm vững c
tri thức về toán bản phương pháp giảng dạy Toán trường Trung học phổ thông. khả năng
giảng dạy các kiến thức toán cho học sinh trong học phổ thông đáp ứng chương trình phân ban cũng
như chuyên ban phù hợp với nội dung đổi mới phương pháp dạy học trường Trung học phổ thông
hiện nay.
Mục tiêu cụ thể
Về phẩm chất đạo đức
phẩm chất bản của người giáo viên nhà trường hội chủ nghĩa Việt Nam: thấm nhuần thế giới
quan Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu học sinh, yêu nghề, có ý
thức trách nhiệm cao, có đạo đức tốt, có tác phong mẫu mực của người giáo viên.
Về kiến thức
Chương trình hướng tới trang bị những kiến thức về Toán bản, Toán cấp Toán ứng dụng cũng
như các tư duy thuật toán.
Về kỹ năng
Trang bị cho sinh viên khả năng sử dụng phương pháp dạy học môn Toán để dạy Toán cho học sinh
trung học phổ thông; rèn luyện cho sinh viên khả năng tư duy toán học, khả năng giáo dục để giảng dạy
các kiến thức toán học cho học sinh trung học phổ thông.
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Danh mục các học phần bắt buộc
Kiến thức giáo dục đại cương
1 Triết học Mác – Lênin 11 Tâm lý học
2 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 12 Giáo dục học
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học 13 Quản hành chính Nhà nước Quản
ngành giáo dục và đào tạo
4 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 14 Đại số tuyến tính
5 Tư tưởng Hồ Chí Minh 15 Hình học giải tích
6 Ngoại ngữ 16 Giải tích 1
7 Giáo dục thể chất 17 Giải tích 2
8 Giáo dục Quốc phòng 18 Giải tích 3
9 Phương pháp nghiên cứu khoa học 19 Giải tích 4
10 Tin học
Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
Ngành sư phậm toán - Trang 2
Ngành sư phậm toán - Người đăng: Long Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Ngành sư phậm toán 9 10 99