Ktl-icon-tai-lieu

ngắt ngoài

Được đăng lên bởi tongtienbk
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 919 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 7:
HOẠT ĐỘNG NGẮT CỦA AVR
7.1. Ngắt trên AVR
Interrupts, thường được gọi là ngắt, là một tín hiệu khẩn cấp gởi đến bộ xử lí,
yêu cầu bộ xử lí tạm ngừng tức khắc các hoạt động hiện tại để “nhảy” đến một nơi
khác thực hiện một nhiệm vụ khẩn cấp nào đó, nhiệm vụ này gọi là trình phục vụ
ngắt – isr (interrupt service routine ). Sau khi kết thúc nhiệm vụ trong isr, bộ đếm
chương trình sẽ được trả về giá trị trước đó để bộ xử lí quay về thực hiện tiếp các
nhiệm vụ còn dang dở. Như vậy, ngắt có mức độ ưu tiên xử lí cao nhất, ngắt
thường được dùng để xử lí các sự kiện bất ngờ nhưng không tốn quá nhiều thời
gian. Các tín hiệu dẫn đến ngắt có thể xuất phát từ các thiết bị bên trong chip (ngắt
báo bộ đếm timer/counter tràn, ngắt báo quá trình gởi dữ liệu bằng RS232 kết
thúc…) hay do các tác nhân bên ngoài (ngắt báo có 1 button được nhấn, ngắt báo
có 1 gói dữ liệu đã được nhận…).
Ngắt là một trong 2 kỹ thuật “bắt” sự kiện cơ bản là hỏi vòng (Polling) và ngắt.
Hãy tưởng tượng bạn cần thiết kế một mạch điều khiển hoàn chỉnh thực hiện rất
nhiều nhiệm vụ bao gồm nhận thông tin từ người dùng qua các button hay keypad
(hoặc keyboard), nhận tín hiệu từ cảm biến, xử lí thông tin, xuất tín hiệu điều
khiển, hiển thị thông tin trạng thái lên các LCD…(bạn hoàn toàn có thể làm được
với AVR), rõ ràng trong các nhiệm vụ này việc nhận thông tin người dùng (start,
stop, setup, change,…) rất hiếm xảy ra (so với các nhiệm vụ khác) nhưng lại rất
“khẩn cấp”, được ưu tiên hàng đầu. Nếu dùng Polling nghĩa là bạn cần viết 1 đoạn
chương trình chuyên thăm dò trạng thái của các button (tôi tạm gọi đoạn chương
trình đó là Input()) và bạn phải chèn đoạn chương trình Input() này vào rất nhiều vị
trí trong chương trình chính để tránh trường hợp bỏ sót lệnh từ người dùng, điều
này thật lãng phí thời gian thực thi. Giải pháp cho vấn đề này là sử dụng ngắt, bằng
cách kết nối các button với đường ngắt của chip và sử dụng chương trình Input()
85

làm trình phục vụ ngắt - isr của ngắt đó, bạn không cần phải chèn Input() trong lúc
đang thực thi và vì thế không tốn thời gian cho nó, Input() chỉ được gọi khi người
dùng nhấn các button. Đó là ý tưởng sử dụng ngắt.
Hình 7.1 minh họa cách tổ chức ngắt thông thường trong các chip AVR. Số
lượng ngắt trên mỗi dòng chip là khác nhau, ứng với mỗi ngắt sẽ có vector ngắt,
vector ngắt là các thanh ghi có địa chỉ cố định được định nghĩa trước nằm trong
phần đầu của bộ nhớ chương trình. Ví dụ vector ngắt ngoài 0 (external interrupt 0)
của chip atmega32 có địa ch...
85
Chương 7:
HOT ĐỘNG NGT CA AVR
7.1. Ngt trên AVR
Interrupts, thường được gi là ngt, là mt tín hiu khn cp gi đến b x lí,
yêu cu b x lí tm ngng tc khc các hot động hin ti để “nhy” đến mt nơi
khác thc hin mt nhim v khn cp nào đó, nhim v này gi là trình phc v
ngt – isr (interrupt service routine ). Sau khi kết thúc nhim v trong isr, b đế
m
chương trình s được tr v giá tr trước đó để b x lí quay v thc hin tiếp các
nhim v còn dang d. Như vy, ngt có mc độ ưu tiên x lí cao nht, ngt
thường được dùng để x lí các s kin bt ng nhưng không tn quá nhiu thi
gian. Các tín hiu dn đến ngt có th xut phát t các thiết b bên trong chip (ng
t
báo b đếm timer/counter tràn, ngt báo quá trình gi d liu bng RS232 kết
thúc…) hay do các tác nhân bên ngoài (ngt báo có 1 button được nhn, ngt báo
có 1 gói d liu đã được nhn…).
Ngt là mt trong 2 k thut “bt” s kin cơ bn là hi vòng (Polling) và ngt.
Hãy tưởng tượng bn cn thiết kế mt mch điu khin hoàn chnh thc hin rt
nhiu nhim v bao g
m nhn thông tin t người dùng qua các button hay keypad
(hoc keyboard), nhn tín hiu t cm biến, x lí thông tin, xut tín hiu điu
khin, hin th thông tin trng thái lên các LCD…(bn hoàn toàn có th làm được
vi AVR), rõ ràng trong các nhim v này vic nhn thông tin người dùng (start,
stop, setup, change,…) rt hiếm xy ra (so vi các nhim v khác) nhưng li rt
“khn cp”, được ưu tiên hàng đầu. Nếu dùng Polling nghĩa là bn cn viết 1 đo
n
chương trình chuyên thăm dò trng thái ca các button (tôi tm gi đon chương
trình đó là Input()) và bn phi chèn đon chương trình Input() này vào rt nhiu v
trí trong chương trình chính để tránh trường hp b sót lnh t người dùng, điu
này tht lãng phí thi gian thc thi. Gii pháp cho vn đề này là s dng ngt, bng
cách kết ni các button vi đường ngt ca chip và s dng chương trình Input()
ngắt ngoài - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ngắt ngoài - Người đăng: tongtienbk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
ngắt ngoài 9 10 603