Ktl-icon-tai-lieu

Nghề làm báo độc lập

Được đăng lên bởi Hạ Hồng Việt
Số trang: 116 trang   |   Lượt xem: 732 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HÛÚÁNG DÊÎN
NGHÏÌ LAÂM BAÁO ÀÖÅC LÊÅP

DEBORAH POTTER

HÛÚÁNG DÊÎN
nghïì laâm baáo àöåc lêåp
(Saách tham khaão)

NHAÂ XUÊËT BAÃN VÙN HOÁA - THÖNG TIN

Published with the permission
from the Bureau of International Information Programs.
United States Department of State.

LÚÂI CAÃM ÚN
Viïåc dõch vaâ xuêët baãn cuöën saách naây
ra tiïëng Viïåt laâ nhúâ sûå höî trúå vïì taâi chñnh cuãa
Ban àöëi ngoaåi, Àaåi sûá quaán Myä taåi Haâ Nöåi

Lúâi Nhaâ xuêët baãn

Nghïì baáo laâ möåt nghïì luön àûúåc àaánh giaá cao ngay tûâ khi
múái ra àúâi. Muåc àñch quan troång nhêët cuãa nghïì baáo laâ cung
cêëp cho baån àoåc nhûäng thöng tin thúâi sûå chñnh xaác vaâ àaáng
tin cêåy maâ hoå cêìn àïí coá thïí haânh xûã töët nhêët trong cuöåc söëng
xaä höåi.
Tuy nhiïn, do möi trûúâng kinh tïë, möi trûúâng dên töåc, möi
trûúâng chñnh trõ... möîi quöëc gia khaác nhau nïn nghïì baáo möîi
núi àïìu coá nhûäng àùåc thuâ riïng. Nùm 1996, Töí chûác Caác nhaâ
baáo chuyïn nghiïåp Myä àaä loaåi boã khaái niïåm “khaách quan” ra
khoãi nhûäng nguyïn tùæc àaåo àûác cuãa mònh. Hoå cho rùçng nhaâ
baáo Myä laâ con ngûúâi vaâ àaä laâ con ngûúâi thò phaãi coá nhûäng
quan àiïím caá nhên. Cho nïn ngûúâi laâm baáo caâng phaãi cêín
troång trong nghïì àïí àûa ra nhûäng thöng tin hûäu ñch cho dên
töåc mònh, quöëc gia mònh vaâ cho nhên loaåi.
Cuöën “Hûúáng dêîn nghïì laâm baáo àöåc lêåp” cuãa taác giaã Deborah
Potter, Giaám àöëc àiïìu haânh cuãa Newslab ()
- Trung têm dûä liïåu trûåc tuyïën daânh cho caác nhaâ baáo taåi
Washington DC, àöìng thúâi laâ giaãng viïn baáo chñ taåi Viïån
Poyuter vaâ trûúâng Àaåi hoåc Hoa Kyâ laâ möåt loaåi saách “giaáo
khoa” baáo chñ theo nhûäng quan àiïím cuãa Myä.
Nûúác ta àang bûúác vaâo thúâi kyâ höåi nhêåp kinh tïë vúái thïë
giúái, viïåc ngûúâi àoåc Viïåt Nam tiïëp xuác vúái nhûäng thöng tin baáo
chñ Myä, caác nhaâ baáo Viïåt Nam gùåp gúä caác nhaâ baáo Myä, tiïëp xuác
vúái hïå thöëng baáo chñ Myä hoùåc sang Myä taác nghiïåp cuäng laâ
chuyïån bònh thûúâng.

5

6

HÛÚÁNG DÊÎN NGHÏÌ LAÂM BAÁO ÀÖÅC LÊÅP

Xuêët baãn cuöën saách naây, Nhaâ xuêët baãn Vùn hoáa - Thöng
tin muöën giúái thiïåu cuâng baån àoåc ngoaâi nhûäng phûúng thûác
chung nhêët cuãa nghïì baáo, coân muöën àïì cêåp túái nhûäng neát
riïng cuãa nghïì baáo Myä. Àêy chó laâ cuöën saách mang tñnh tham
khaão vaâ nhiïìu quan àiïím trong saách coân phaãi baân luêån thïm.
Hy voång baån àoåc tòm thêëy trong cuöën saách naây nhûäng àiïìu böí
ñch phuâ húåp vúái àêët nûúác ta.
Thaáng 10 nùm 2006
NHAÂ XUÊËT BAÃN...
HÛÚÁNG DÊÎN
NGHÏÌ LAÂM BAÁO ÀÖÅC LÊÅP
Nghề làm báo độc lập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghề làm báo độc lập - Người đăng: Hạ Hồng Việt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
116 Vietnamese
Nghề làm báo độc lập 9 10 701