Ktl-icon-tai-lieu

NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ VIỆT NAM

Được đăng lên bởi Paso Khải Nguyên
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 5496 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG
GIÁO ÁN
MÔN HỌC : GIÁO DỤC PHÒNG – AN NINH
( HỌC PHẦN I - ĐƯỜNG LỐI QUÂN SỰ CỦA ĐẢNG )

BÀI : NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ VIỆT NAM
( GIÁO ÁN TRINH CHIẾU)

GIẢNG VIÊN SOẠN BÀI : PHƯƠNG BÁ THIẾT.
CẤP BẬC: THƯỢNG TÁ.
CHỨC VỤ: TRƯỞNG KHOA GIÁO VIÊN CHÍNH TRỊ.

Trung t©m GDQP §¹i Häc – THÁI nguyªn

PHƯƠNG BÁ THIẾT

Mơn:Giáo dục Quốc Phịng
Thân chào

A- MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- MỤC ĐÍCH: BỒI DƯỠNG CHO SINH
VIÊN NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ NGHỆ
THUẬT ĐÁNH GIẶC GIỮ NƯỚC CỦA TỔ
TIÊN VÀ NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ VIỆT NAM
TỪ KHI CÓ ĐẢNG LÃNH ĐẠO, QUA ĐÓ GÓP
PHẦN NÂNG CAO LÒNG YÊU NƯỚC, TINH
THẦN TỰ HÀO DÂN TỘC CỦA MỖI NGƯỜI.
- YÊU CẦU: QUÁ TRÌNH HỌC TẬP, PHÁT
HUY TRÍ SÁNG TẠO, HAM HIỂU BIẾT CỦA
TUỔI TRẺ, GÓP PHẦN GÌN GIỮ, KẾ THỪA
PHÁT TRIỂN KINH NGHIỆM DỰNG VÀ GIỮ
NƯỚC CỦA DÂN TỘC VÀO SỰ NGHIỆP BẢO
VỆ TỔ QUỐC.

B- NỘI DUNG: ( GỒM 3 PHẦN )
I- TRUYỀN THỐNG VÀ NGHỆ THUẬT ĐÁNH GIẶC CỦA ÔNG
CHA TA.
II- NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ VIỆT NAM TỪ KHI CÓ ĐẢNG
LÃNH ĐẠO.
III- VẬN DỤNG MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM VỀ NGHỆ
THUẬT QUÂN SỰ VÀO SỰ NGHIỆP BẢO VỆ TỔ QUỐC
TRONG THỜI KỲ MỚI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA SINH VIÊN
C- THỜI GIAN: 5 TIẾT
D- TỔ CHỨC PHƯƠNG PHÁP:
- TỔ CHỨC LÊN LỚP TRÊN GIẢNG ĐƯỜNG THEO LỚP HỌC.
- PHƯƠNG PHÁP: DIỄN GIẢI, KẾT HỢP VỚI CHỨNG MINH
BẰNG VÍ DỤ THỰC TIỄN, THẢO LUẬN.
E- TÀI LIỆU THAM KHẢO:
- GIÁO TRÌNH GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG- AN NINH CỦA BỘ
GIÁO DỤC 8/2008.
- GIÁO TRÌNH GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG CỦA TRUNG TÂM
GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG NĂM 2005.
- CHIẾN LỆ CHIẾN DỊCH TÂY NGUYÊN, HỒ CHÍ MINH…

I- NGHỆ THUẬT ĐÁNH GIẶC GIỮ NƯỚC CỦA TỔ TIÊN TA.

1- NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC HÌNH
THÀNH NGHỆ THUẬT ĐÁNH GIẶC CỦA TỔ TIÊN
TA.
a- YẾU TỐ ĐỊA LÝ:

- VIỆT NAM CÓ VỊ TRÍ CHIẾN LƯỢC QUAN TRỌNG, LÀ
CỬA NGÕ ĐI VÀO LỤC ĐỊA CHÂU Á, ĐI RA BIỂN THÁI BÌNH
DƯƠNG RẤT THUẬN LỢI, VÌ VẬY MÀ THƯỜNG BỊ KẺ THÙ
NHÒM NGÓ.
- VIỆT NAM CÓ NÚI SÔNG HIỂM TRỞ, THUẬN LỢI CHO
VIỆC HÌNH THÀNH THẾ TRẬN HIỂM HÓC ĐỂ ĐÁNH GIẶC
GIỮ NƯỚC.

b- Yếu tố kinh tế:
- Dân tộc Việt có nền kinh tế nông nghiệp
tự cung, tự cấp, lấy trồng trọt và chăn nuôi là
chủ yếu.
- Là nền kinh tế khép kín, ít bị biến động
bởi yếu tố khách quan từ bên ngoài, phát huy
sức mạnh tự chủ, tự lực, tự cường cao.
- Để bảo đảm cho chiến tranh, tổ tiên ta đã
kết hợp tư tưởng dựng nước đi đôi với giữ
nước: “ Phú quốc binh cường”, “ Ngụ binh ư
nông”…

c- Yếu tố Chính trị, Văn hoá- Xã hội:
**Về chính trị:
- Việt Nam có khoảng hơn 54 dân tộc anh em
cùng chung sống hoà thuận, đoàn kết nhất trí cao
đây là nội dung quan trọng để hình thành sứ...
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG
GIÁO ÁN
GIÁO ÁN
MÔN HỌC : GIÁO DỤC PHÒNG – AN NINH
MÔN HỌC : GIÁO DỤC PHÒNG – AN NINH
( HỌC PHẦN I - ĐƯỜNG LỐI QUÂN SỰ CỦA ĐẢNG )
( HỌC PHẦN I - ĐƯỜNG LỐI QUÂN SỰ CỦA ĐẢNG )
BÀI :
BÀI :
NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ VIỆT NAM
NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ VIỆT NAM
( GIÁO ÁN TRINH CHIẾU)
( GIÁO ÁN TRINH CHIẾU)
GIẢNG VIÊN SOẠN BÀI : PHƯƠNG BÁ THIẾT.
GIẢNG VIÊN SOẠN BÀI : PHƯƠNG BÁ THIẾT.
CẤP BẬC: THƯỢNG TÁ.
CẤP BẬC: THƯỢNG TÁ.
CHỨC VỤ: TRƯỞNG KHOA GIÁO VIÊN CHÍNH TRỊ.
CHỨC VỤ: TRƯỞNG KHOA GIÁO VIÊN CHÍNH TRỊ.
NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ VIỆT NAM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ VIỆT NAM - Người đăng: Paso Khải Nguyên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ VIỆT NAM 9 10 746