Ktl-icon-tai-lieu

Nghị luận về tình bạn

Được đăng lên bởi nguyenhalan2000
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 637 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nghi luan ve tinh ban
Vào một giây phút nào đó trong cuộc sống, ta tìm được một người có thể thay đổi cuộc sống
của ta dù chỉ một phần nhỏ. Đó là một người không chỉ đến bên ta khi vui, khi thành công
mà còn là người không rời bỏ ta khi buồn, lúc lâm nguy hay khi th ất b ại, khi nh ững ng ười
xung quanh đã rời bỏ ta mà đi. Và ta gọi đó là một người bạn- một người bạn thân, một
người bạn thật sự. Và ta tin rằng : “Bạn là người đến với ta khi mọi người đã bỏ ta đi”.
Trong cuộc sống, ta gặp gỡ nhiều người, cảm thấy thoải mái khi bên cạnh họ, ta giới thiệu
với mọi người rằng đấy là bạn ta. Nhưng thực ra họ chỉ mới là những người quen biết. Có th ể
mời những người này đến nhà, cùng nhau đi chơi, cùng chia s ẻ một s ố thứ. Nh ưng không
phải ai trong số họ cũng có thể trở thành người chia sẻ cuộc sống cùng với ta.
Bạn, hiểu đơn giản thì đó là người mà ta quen biết. Tuy nhiên không ph ải bất c ứ ai ta quen
cũng là bạn của ta. Một khi đã coi ai đã là bạn tức là người ấy với ta phải có quan h ệ thân
thiết, gần gũi ở một mức độ nào đó, là người biết đồng cảm và chia sẻ với ta. Ấy là chưa kể
những người bạn thân, những người luôn lắng nghe khi ta có chuyện r ắc rối, luôn bên ta lúc
ta khó khắn và giúp ta vượt qua cơn hoạn nạn. Chỉ có người bạn thân thật sự mới là người ta
có thể cùng sẻ chia cuộc sống. Đó là người ta yêu quý, quan tâm và thường xuyên chia sẻ
với họ những vui buồn và ngược lại. Đó là một người bạn khiến ta cảm thấy an tâm khi ở bên
cạnh bởi lẽ ta biết chắc họ quan tâm đến ta, luôn ở bên ta những khi ta gặp khó khăn buồn
phiền. Đó cũng là người ngăn ta mắc sai lầm hoặc giúp ta sửa chữa khi ta phạm lỗi. Đó là
người luôn gắn bó và ủng hộ ta. Họ nắm lấy tay ta để tiếp thêm sức mạnh và niềm tin. Họ
dõi theo từng bước của ta trên đường đời, ngược lại, ta cũng dõi theo cuộc s ống của h ọ và
học hỏi từ đó. Vâng, chỉ có người bạn thân thiết và chân thành đó mới có thể là ng ười “ đến
với ta khi mọi người đã bỏ ta đi”. Để cuối cùng, sau bao thăng trầm của cuộc sống ta chợt
nhận ra rằng ta có rất nhiều người quen nhưng ta không có nhiều bạn-nh ững ng ười bạn thân
thật sự.
Khi ta ngã quỵ và thế giới quanh ta dường như quá đen tối, trống rỗng, người bạn ấy sẽ
nâng ta lên và làm cho thế giới bỗng sáng lên và lấp đầy những tr ống r ỗng ấy. Ng ười b ạn ấy
có thể dắt ta qua những giây phút khó khăn của cuộc sống, nắm lấy tay ta và nói rằng m ọi
chuyện rồi sẽ tốt đẹp.Cuộc sống không phải luôn trải hoa hồng , đôi khi ta ph ải đối m ặt với
những khó khăn tưởng như không t...
Nghi luan ve tinh ban
Vào m t giây phút nào ó trong cu c s ng, ta tìm c m t ng i có th thay i cu c s ng đ đượ ườ đổ
c a ta dù ch m t ph n nh . ó là m t ng i không ch n bên ta khi vui, khi thành công Đ ườ đế
mà còn là ng i không r i b ta khi bu n, lúc lâm nguy hay khi th t b i, khi nh ng ng i ườ ườ
xung quanh ã r i b ta mà i. Và ta g i ó là m t ng i b n- m t ng i b n thân, m t đ đ ọ đ ườ ườ
ng i b n th t s . Và ta tin r ng : “B n là ng i n v i ta khi m i ng i ã b ta i”.ườ ườ đế ườ đ đ
Trong cu c s ng, ta g p g nhi u ng i, c m th y tho i mái khi bên c nh h , ta gi i thi u ườ
v i m i ng i r ng y là b n ta. Nh ng th c ra h ch m i là nh ng ng i quen bi t. Có th ườ đấ ư ườ ế
m i nh ng ng i này n nhà, cùng nhau i ch i, cùng chia s m t s th . Nh ng không ườ đế đ ơ ư
ph i ai trong s h c ng có th tr thành ng i chia s cu c s ng cùng v i ta. ũ ườ
B n, hi u n gi n thì ó là ng i mà ta quen bi t. Tuy nhiên không ph i b t c ai ta quen đơ đ ườ ế
c ng là b n c a ta. M t khi ã coi ai ã là b n t c là ng i y v i ta ph i có quan h thân ũ đ đ ườ ấ
thi t, g n g i m t m c nào ó, là ng i bi t ng c m và chia s v i ta. y là ch a k ế ũ ở độ đ ườ ế đồ ư
nh ng ng i b n thân, nh ng ng i luôn l ng nghe khi ta có chuy n r c r i, luôn bên ta lúc ườ ườ
ta khó kh n và giúp ta v t qua c n ho n n n. Ch có ng i b n thân th t s m i là ng i ta ượ ơ ườ ườ
có th cùng s chia cu c s ng. ó là ng i ta yêu quý, quan tâm và th ng xuyên chia s Đ ườ ườ
v i h nh ng vui bu n và ng c l i. ó là m t ng i b n khi n ta c m th y an tâm khi bên ượ Đ ườ ế
c nh b i l ta bi t ch c h quan tâm n ta, luôn bên ta nh ng khi ta g p khó kh n bu n ế đế ă
phi n. ó c ng là ng i ng n ta m c sai l m ho c giúp ta s a ch a khi ta ph m l i. ó là Đ ũ ườ ă Đ
ng i luôn g n bó và ng h ta. H n m l y tay ta ti p thêm s c m nh và ni m tin. H ườ để ế
dõi theo t ng b c c a ta trên ng i, ng c l i, ta c ng dõi theo cu c s ng c a h ướ đườ đờ ượ ũ
h c h i t ó. Vâng, ch có ng i b n thân thi t và chân thành ó m i có th là ng i “ n đ ườ ế đ ườ đế
v i ta khi m i ng i ã b ta i”. cu i cùng, sau bao th ng tr m c a cu c s ng ta ch t ườ đ đ Để ă
nh n ra r ng ta có r t nhi u ng i quen nh ng ta không có nhi u b n-nh ng ng i b n thân ườ ư ườ
th t s .
Khi ta ngã qu và th gi i quanh ta d ng nh quá en t i, tr ng r ng, ng i b n y s ế ườ ư đ ườ
nâng ta lên và làm cho th gi i b ng sáng lên và l p y nh ng tr ng r ng y. Ng i b n y ế đầ ườ
có th d t ta qua nh ng giây phút khó kh n c a cu c s ng, n m l y tay ta và nói r ng m i ă
chuy n r i s t t p.Cu c s ng không ph i luôn tr i hoa h ng , ôi khi ta ph i i m t v i đẹ đ ả đố
nh ng khó kh n t ng nh không th v t qua c , nh ng th t b i t ng nh có th làm ă ưở ư ượ đượ ưở ư
ta g c ngã. y là khi ta hi u rõ giá tr c a tình b n h n h t. Bên c nh gia ình, tình yêu, thì ơ ế đ
tình b n chân thành là ch d a v ng ch c cho m i ng i trong cu c s ng. Ng i b n th t s ườ ườ
là ng i bi t khích l , ng viên khi ta ang v n lên, bi t m ng vui khi ta h nh phúc, bi t ườ ế độ đ ươ ế ế
b t khóc s chia khi ta au bu n, bi t tìm n ta khi ta cô n. N u cu c i kh c nghi t đ ế đế đơ ế đờ
khi n c m , ni m tin c a ta trong vùng giông bão thì b vai c a m t ng i b n luôn là ế ướ ơ ườ
ch d a an toàn cho ta. Nh ng ng i b n th t s s ng d a vào nhau b ng ni m tin m nh ườ
m nh t. Chính ni m tin y khi n chúng ta có th chia s cùng nhau c nh ng i u t t p ế đ đ
l n khó kh n nh t trong i b ng n c i. ă đờ ườ
Có nh ng ng i b n ã n bên ta, trao cho ta ni m tin, ngh l c, làm ch d a cho ta khi ườ đ đế ị ự
m i ng i ã quay l ng l i v i ta, khi s ph n d ng nh không m m c i v i ta. ườ đ ư ườ ư ườ
B n là ng i n bên ta khi m i ng i ã b ta i ”.Ai c ng mong mình có c m t ng i ườ đế ườ đ đ ũ đượ ườ
b n nh v y trong i. V y ta ph i làm gì có m t ng i b n nh th ? “Cách duy nh t ư đờ để ườ ư ế để
có b n t t là chính b n thân mình ph i là m t ng i b n chân thành”. T H u vi t r ng : ườ ế
"L nào vay mà không tr ?
S ng là cho âu ch nh n cho riêng mình. đ
1
Nghị luận về tình bạn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghị luận về tình bạn - Người đăng: nguyenhalan2000
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Nghị luận về tình bạn 9 10 331