Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên Cứu Bộ Lọc Kalman Áp Dụng Cho Bài Toán Cảm Biến

Được đăng lên bởi lailahoanbk93-gmail-com
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 975 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Nghiên Cứu Bộ Lọc Kalman Áp Dụng Cho Bài Toán
Cảm Biến
Nguyễn Quốc Đính
nqdinhddt@gmail.com
Tp. Hồ Chí Minh, Tháng 8 năm 2008

Tóm tắt nội dung
Trong một số ứng dụng thực tế, giá trị cảm biến đưa về chứa rất nhiều nhiễu, có thể bao
gồm nhiễu của môi trường, của nguồn, của quá trình xử lý . . . , vấn đề đặt ra là làm sao loại
bỏ được các nhiễu này để có được giá trị gần đúng với giá trị thật của biến cần đo nhất. Bộ
lọc Kalman được giới thiệu ở đây như là một bộ lọc thích nghi thông thấp để ước lượng giá trị
trung bình của giá trị, đồng thời sự thỏa hiệp giữa tốc độ hội tụ và sự giao động của giá trị ước
lượng cũng được xem xét.

Mục lục
1

Giới Thiệu Chung Về Bộ Lọc Kalman Cho Hệ Tuyến Tính Rời
Rạc

Mô hình của đối tượng tuyến tính rời rạc được biểu diễn thông qua hệ phương trình trạng thái sau:
xk = Axk−1 + Buk−1 + wk−1

(1)

zk = Hxk + vk

(2)

Trong đó:
- x: biến trạng thái.
- u: biến đầu vào.
- z: trạng thái đầu ra (đo lường được).
- w, v: nhiễu quá trình và nhiễu đo lường tương ứng.
Giả sứ các nhiễu quá trình w(t) và nhiễu đo lường v(t) là nhiễu trắng, có phương sai tương ứng
là Q và R.
p(w) ∼ N (0, Q)

(3)

p(v) ∼ N (0, R)

(4)

Với hệ thống như vậy, bộ lọc Kalman tuyến tính cho phép ta ước lượng một cách tốt nhất giá
trị biến trạng thái xk , kí hiệu là x
ˆk , sao cho hiệp phương sai của chúng Pk đạt giá trị nhỏ nhất.
Pk = E[ek ek T ]

(5)

ek ≡ xk − x
ˆk

(6)

1

Thuật toán Kalman cho hệ rời rạc như sau:

Như vậy ta có thể nhận thấy rằng thuật toán này gồm hai bước: bước ước lượng dự đoán (time
update) và bước làm chính xác dự đoán này (measurement update) dựa trên thông tin đầu vào đo
được zk .
ˆk−1 Thuật toán này
Chú ý rằng x
ˆ−
k là giá trị dự đoán được cập nhật từ giá trị ước lượng x
được trình bày trên sơ đôi khối như sau:

Hình 1: Mô hình bộ lọc Kalman cho hệ tuyến tính

2

Bài Toán Cảm Biến

Cho bài toán như sau: có một thông số được đưa về từ cảm biến, tuy nhiên thông số này chịu tác
động của nhiễu (nguồn có thể là từ nhiễu của quá trình, nhiễu đo lường, nhiễu do nguồn điện cung
cấp, do ADC . . . ). Ta sẽ thiết kế bộ lọc Kalman để ước lượng được gía trị tốt nhất giá trị cần đo
này.
Mô hình của bài toán này:
xk = Axk−1 + Buk−1 + wk
= xk−1 + wk

(7)

Với giá trị thu được z ∈
zk = Hxk + vk
= xk + vk
Với:
- giá trị cần đo là x(t)
2

(8)

- tín hiệu thu được từ cảm biến là z(t)
- nhiễu của quá trình là w(t).
- nhiễu đo lường là v(t).
Các phương trình cho bộ lọc Kalman:
• Phương trình cho quá trình "Time Update":
x
ˆ−
ˆk−1
k =x
Pk− = Pk−1 + Q

(...
Nghiên Cứu Bộ Lọc Kalman Áp Dụng Cho Bài Toán
Cảm Biến
Nguyễn Quốc Đính
nqdinhddt@gmail.com
Tp. Hồ Chí Minh, Tháng 8 năm 2008
Tóm tắt nội dung
Trong một số ứng dụng thực tế, giá trị cảm biến đưa v chứa rất nhiều nhiễu, thể bao
gồm nhiễu của môi trường, của nguồn, của quá trình xử . . . , vấn đề đặt ra làm sao loại
b được các nhiễu y để được giá trị gần đúng với giá trị thật của biến cần đo nhất. Bộ
lọc Kalman được giới thiệu đây như một bộ lọc thích nghi thông thấp để ước lượng giá trị
trung bình của giá trị, đồng thời sự thỏa hiệp giữa tốc độ hội tụ và sự giao động của giá trị ước
lượng cũng được xem xét.
Mục lục
1 Giới Thiệu Chung V Bộ Lc Kalman Cho Hệ Tuyến nh Rời
Rạc
hình của đối tượng tuyến tính rời rạc được biểu diễn thông qua hệ phương trình trạng thái sau:
x
k
= Ax
k1
+ Bu
k1
+ w
k1
(1)
z
k
= Hx
k
+ v
k
(2)
Trong đó:
- x: biến trạng thái.
- u: biến đầu vào.
- z: trạng thái đầu ra (đo lường được).
- w, v: nhiễu quá trình và nhiễu đo lường tương ứng.
Giả sứ các nhiễu quá trình w(t) và nhiễu đo lường v(t) nhiễu trắng, phương sai tương ứng
Q và R.
p(w) N(0, Q) (3)
p(v) N(0, R) (4)
Với hệ thống như vy, b lọc Kalman tuyến tính cho phép ta ước lượng một cách tốt nhất giá
trị biến trạng thái x
k
, hiệu ˆx
k
, sao cho hiệp phương sai của chúng Pk đạt giá trị nhỏ nhất.
P
k
= E[e
k
e
k
T
] (5)
e
k
x
k
ˆx
k
(6)
1
Nghiên Cứu Bộ Lọc Kalman Áp Dụng Cho Bài Toán Cảm Biến - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên Cứu Bộ Lọc Kalman Áp Dụng Cho Bài Toán Cảm Biến - Người đăng: lailahoanbk93-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Nghiên Cứu Bộ Lọc Kalman Áp Dụng Cho Bài Toán Cảm Biến 9 10 544